Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Lillebæltsbroen
gamle 1935 - nu=togbro
nye = 1970 - hængebro,
1. 6 vognbaner,
2. 1700m,
3. frit spænd = 600m - mellem 4. 120 m. pylotoner
Marselisborg slot?
kgl. lystslot
opført 1899-1902
Nybarok stil - Hack kampmann(folkegave) - chr. 10 og alexandrine
sommerresidens for magrethe og henrik
Nyboder?
Længehusbebyggelse
opført under chr.4 1631
boliger = flådens faste mandskab
opr. 1 etagers nu 2 etagers
halvdelen nedrevet i ca. 1850 - resten restaureret
Struer?
By ved limfjorden - NV jylland
b&o fra 1930'erne
Strøget?
Gadestrækning mellem rådhuspladsen og kgs. nytorv
amagertorv, frederiksborggade, nygade, vimmelskaftet, østergade
Tønder?
Sydvestjylland
80833 indb.
stationsby
var tysk 1864-1920 - dansk, ty. kultur
Ærø?
Sydfynske hav
7000 indb.
2 bakkepart. + tørlagt sund
marstal + ærøskøbing
søfart før - nu turisme
Øresundsbroen?
amager - skåne
7,8km
+ 4 km kunstig ø = peberholm
+ 3,7 km sænketunnel
skråstagsbro - hovedspænd = 480m
verdens længste skråstagsbro
Århus
ca. 230.000 ind.
tdc, bryggerierne