• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is your name?

My name is...
Hvad hedder du?

Jeg hedder Erica.
Where do you come from?

I come from...

I do not come from
Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra USA.

Jeg kommer ikke fra USA.
What do you study?

I study...
Hvad læser/studerer du?

Jed læser/studerer biologi.
Where do you live in Denmark?
Hvor bor du i Danmark?

Jeg bor hos en dansk familie i Ølstykke.
How goes it?

What's up?
Hvordan går det?

Ve sa?
Good, how are you?
Godt/fint, hvad med dig?
Can I sit there?
Kan jeg sidde der?
I'm full.
Jeg er mat.
Have a good day.
Ha'en godt dag.
Sorry.
Undskyld