Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a cup of coffee
šálek kávy
a cup of tea
šálek čaje
a glass of wine
sklenička vína
a piece of cake
kousek koláče
another
ještě jeden
at 4 o'clock
ve 4 hodiny
beer
pivo
birthday
narozeniny
birthday cake
dort k narozeninám
cake
dort, koláč
call
zavolat
can
moci
candle
svíčka
coffee
káva
coke
Coca-Cola
come
přijít
cup
šálek
eighteen
osmnáct
eleven
jedenáct
fifteen
patnáct
fine
dobrý, prima
fourteen
čtrnáct
great
skvělý, báječný
happy
šťastný
Happy birthday!
Vše nejlepší k narozeninám!
Here you are.
Tady to máš/máte.
invitation
pozvání
Is that you?
Jsi to ty?
It's twelve o'clock.
Je dvanáct hodin.
lovely
pěkný, půvabný
milk
mléko
My pleasure.
Je mi potěšením.
nineteen
devatenáct
No, thank you, I'm fine.
Ne, děkuji, mám dost.
o'clock
hodina (udává přesný čas)
on Saturday
v sobotu
or
nebo
party
večírek
peanuts
buráky
poem
báseň
potato chips
hranolky
rain, snow, sunshine
déšť, sníh, slunné počasí
red wine
červené víno
sad
smutný
See you.
Ahoj. (při loučení)
seventeen
sedmnáct
sixteen
šestnáct
sugar
cukr
telephone call
telefonní zavolání
Thank you for coming.
Děkuji, že jsi přišel.
That's a piece of cake.
To je hračka. To je jednoduché.
That's not my cup of tea.
To není nic pro mě.
thirteen
třináct
This is ...
Toto je ..., zde je ...
twelve
dvanáct
twenty
dvacet
water
voda, minerálka
What time is it?
Kolik je hodin?
when
kdy
white wine
bílé víno
Who could ask for more?
Kdo by mohl chtít víc?
wine
víno
with
s
Would you like ...?
Chtěl bys ...? Dal by sis ...?
Yes, please.
Ano, prosím.
You're welcome.
Jsi/jste vítán(i).