Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ydy ei chyfrinachau hi wedi mynd?
Ydyn / Nac ydyn
Ffred yw enw brawd eich gwr?
Ie / Nage
Yn fy mhoced i oedd e?
Ie / Nage
Oedd hi'n dipyn o haden?
Oedd / Nac oedd
Dych chi'n cofio'ch mam-gu?
Ydw / Nac ydw
Ydyn / Nac ydyn
Ddwedodd hi fod ei thad-cu'n dod o deulu cyfoethog?
Do / Naddo
Ydy e 'da fi?
Ydy / Nac ydy
Dych chi'n gallu olrhain eich achau yn ôl tair cenhedlaeth?
Ydw / Nac ydw
Ydyn / Nac ydyn
Oedd e'n dipyn o gymeriad?
Oedd / Nac oedd
Tipyn o haden oedd hi?
Ie / Nage
Sandra yw enw dy wraig di?
Ie / Nage
O'ch chi'n nabod fy mam-gu?
O'n / Nac o'n
Oedd hi'n arfer byw drws nesa?
Oedd / Nac oedd
Fuodd hi farw llynedd?
Do / Naddo
Ffrancwr oedd ei thad?
Ie / Nage
Aeth hi i'r coleg?
Do / Naddo
Oedd ei brawd yn gwybod yr hanes?
Oedd / Nac oedd
Wyt ti wedi edrych yn y car?
Ydw / Nac ydw
Ydy'ch rhieni chi'n fyw?
Ydyn / Nac ydyn