Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Athrawes dw i.
I'm a teacher. (female)
Beth dych chi'n wneud?
What do you do?
Beth mae e'n wneud?
What does he do?
Beth mae hi'n wneud?
What does she do?
Beth yw ei enw e?
What's his name?
Beth yw ei henw hi?
What's her name?
Beth yw ei rhif ffôn hi?
What is her phone number?
Beth yw ei rif ffôn e?
What is his phone number?
Beth yw rhif ffôn Edward/Carol?
What is Edward/Carol's phone number?
Beth yw'ch enw chi?
What's your name?
Beth yw'ch rhif ffôn chi?
What's your phone number?
Ble dych chi'n byw?
Where do you live?
Ble dych chi'n gweithio?
Where do you work?
Ble mae e'n byw?
Where does he live?
Ble mae hi'n byw?
Where does she live?
Bore da.
Good morning.
Braf cwrdd â chi.
Nice meeting you.
Carol yw hi.
She's Carol.
Croeso.
Welcome/You're welcome.
Da boch chi
Goodbye
da iawn
very good / very well
Da iawn, diolch.
Very well, thank you.
Dw i ddim yn byw yn Hirwaun.
I don't live in Hirwaun.
Dw i ddim yn gwybod.
I don't know. (fact)
Dw i wedi ymddeol.
I'm retired.
Dw i'n byw ar bwys Llanbed.
I live near Lampeter.
Dw i'n byw yn Abertawe.
I live in Swansea.
Dw i'n ddi-waith.
I'm unemployed.
Dw i'n dod o Bontypridd.
I come from Pontypridd.
Dw i'n dod o Loegr.
I come from England.
Dw i'n gallu cyfarch pobl gyda'r nos.
I can greet people in the evening.
Dw i'n gallu cyfarch pobl yn y bore.
I can greet people in the morning.
Dw i'n gallu cyfarch pobl yn y prynhawn.
I can greet people in the afternoon.
Dw i'n gallu dweud beth dw i'n wneud.
I can say what I do.
Dw i'n gallu dweud beth mae rhywun arall yn byw.
I can say what someone else does.
Dw i'n gallu dweud beth yw enw rhywun arall.
I can say what another person's name is.
Dw i'n gallu dweud beth yw fy enw.
I can say what my name is.
Dw i'n gallu dweud beth yw fy rhif ffôn.
I can say what my phone number is.
Dw i'n gallu dweud beth yw rhif ffôn rhywun arall.
I can say what someone else's phone number is.
Dw i'n gallu dweud ble dw i'n byw.
I can say where I live.
Dw i'n gallu dweud ble dw i'n gweithio.
I can say where I work.
Dw i'n gallu dweud ble mae rhywun arall yn byw.
I can say where someone else lives.
Dw i'n gallu dweud ble mae rhywun arall yn gweithio.
I can say where someone else works.
Dw i'n gallu dweud dyddiau'r wythnos.
I can say the days of the week.
Dw i'n gallu dweud pwy ydw i, e.e. Partner Kevin dw i.
I can say who I am, e.g., I'm Kevin's partner.
Dw i'n gallu dweud pwy yw e/hi, e.e. Frfind Siân yw hi.
I can say who he/she is, e.g. She's Siân's friend.
Dw i'n gallu gofyn am fanylion personol rhywun arall.
I can ask another person's personal details.
Dw i'n gallu rhifo o 0-10.
I can count from 0-10.
Dw i'n gweithio fel actor.
I work as an actor.
Dw i'n gweithio i M&S.
I work for M&S.
Dw i'n gweithio mewn siop.
I work in a shop.
Dw i'n gweithio yn Tesco.
I work in Tesco.
Dw i'n gweithio yn y banc.
I work in the bank.
Dych chi'n byw yn Aberystwyth?
Do you live in Aberystwyth?
Dych chi'n byw yn Aberystwyth? (answer "no")
Nac ydw.
Dych chi'n byw yn Aberystwyth? (answer "yes")
Ydw.
Dyma Edward.
This is Edward.
Esgusodwch fi!
Excuse me!
Ffrind Sandra yw hi.
She's Sandra's friend.
Gareth dych chi?
Are you Gareth?
Gareth dych chi? (answer "no")
Nage
Gareth dych chi? (answer "yes")
Ie
Gareth yw e?
Is he/that Gareth?
Gareth yw e? (answer "no")
Nage
Gareth yw e? (answer "yes")
Ie
Go lew
Okay, Not bad
Gweddol
Okay, Not bad
Gŵr Helen yw e.
He's Helen's husband.
Gŵr tŷ dw i.
I'm a house husband.
Gwraig Bob dw i.
I'm Bob's wife.
Gwraig tŷ dw i.
I'm a housewife.
Heulwen yw hi?
Is she/that Heulwen?
Heulwen yw hi? (answer "no")
Nage
Heulwen yw hi? (answer "yes")
Ie
Huw yw e.
He's Huw.
Hwyl
Goodbye
Iawn
Fine
Ie
Yes
Llinos yw hi.
She's Llinos.
Mae e'n byw ar fferm.
He lives on a farm.
Mae e'n byw mewn fflat.
He lives in a flat.
Mae e'n dod o Aberdâr yn wreiddio.
He comes from Aberdare originally.
Mae hi'n byw yn wlad.
She lives in the country.
Mae hi'n byw yn y dre.
She lives in town.
Mae hi'n dod yn wreiddiol o'r Rhyl.
She comes from Rhyl originally.
Mecanic dw i.
I'm a mechanic.
Mecanic yw e.
He's a mechanic.
Meddyg yw hi.
She's a doctor.
Nac ydw
No
Nac ydy, mae e'n ddi-waith.
No, he's unemployed.
Nac ydy, mae hi'n wedi ymddeol.
No, she's retired.
O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?
Where do you come from originally?
O ble mae e'n dod yn wreiddiol?
Where does he come from originally?
O ble mae hi'n dod yn wreiddiol?
Where does she come from originally?
Os gwelwch chi'n dda.
Please.
Partner Kevin yw hi.
She's Kevin's partner.
Plîs.
Please.
Prynhawn da
Good afternoon
Pwy dych chi?
Who are you?
Pwy yw e?
Who's he?
Pwy yw hi?
Who's she?
Simon yw e.
He's Simon.
Sut dych chi erbyn hyn?
How are you by now?
Sut dych chi heddiw?
How are you today?
Sut dych chi?
How are you?
Sut mae heno?
How are you/things tonight?
Sut mae prynhawn 'ma?
How are you/things this afternoon?
Sut mae?
How are things/you?
Tom dw i.
I'm Tom.
Ydw
Yes
Ydy e'n gweithio?
Does he work?
Ydy e'n gweithio? (answer "no")
Nac ydy
Ydy e'n gweithio? (answer "yes")
Ydy
Ydy hi'n gweithio?
Does she work?
Ydy hi'n gweithio? (answer "no")
Nac ydy
Ydy hi'n gweithio? (answer "yes")
Ydy
Ydy, mae e'n gweithio fel garddwr.
Yes, he works as a gardener.
Ydy, mae e'n gweithio gyda phlant.
Yes, he works with children.
Ydy, mae hi'n gweithio fel ysgrifenyddes.
Yes, she works as a secretary.
Ydy, mae hi'n gweithio gyda chyfrifiaduron.
Yes, she works with computers.