Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ble cawsoch chi eich geni ac'h magu?
Ces i fy ngeni yn Llwynypia yn y Rhondda ond Ces i fy magu yn y Cimla ger Castell Nedd
Disgrifiwch yr ardal lle cawsoch chi eich geni neu'ch magu?
Ces i fy magu yn yr Cimla ger Castell Nedd, Roedd y Cimla yn pentre eitha bach, a mae'r Cimla ar y munudd felly mae'r tirlun yn hyfred.
Ble hoffech chi Fyw?
Pam?
Hoffwn i fyw yn Florida.
Mae'r tywydd yn boeth iawn, a mae llawer o bethau i wneud. a mae'r mor yn hyfred.
Disgrifiwch yr ardal lle dych chi'n byw nawr?
Wi'n byw ym Mhontyclun, Mae Pontyclun yn pentre eitha bach ac mae'n gyfleus, ger y M4 a mae'r siopiau yn Nhonysgoboriau a Mae'r pobl yn gyffeillgar
Dwedwch rhywbeth am rhaglen deledu dda/ ffilm dda dych chi'n wedi gweld yn ddiweddar?
yn ddiweddar, gwelais i ffilm Da vinci code/ rhaglen deledu Dr Who, roedd yr ffilm/rhaglen yn diddorol , a cyffrous.
Beth yw'ch hoff Ffilm/raglen/le/llyfr chi?
Pam?
Da vinci code ydy fy hoff ffilm/ Porridge ydy fy hoff raglen/fy nhy ydy fy hoff lle/Da vinci code ydy fy hoff llyfr.doniol, diddorol, cyfrous,treulio amser gyda fy nheulu
Pwy ywch hoff actor/actores/ganwr/gantores
chi?
Tom Hanks/Sigourney Weaver/Bryn Terfel, Maria Callas ydy fy hoff--------
arddechog yn ei filmiau i gyd, mae llais arbennig gyda fe/hi
Pwy yw'r person hena yn eich teulu chi?
Dwedwch rhywbeth amdano/amdani
Fy nhad ydyr person hena yn fy nheulu. Trefor ydy ei enw, Mae e'n saith deg saith oedd, Mae e'n byw yn y Cimla
Pwy yw'r person ifanca yn eich teulu chi?
Dwedwch rhywbeth amdano/amdani
Fy merch ydy person ifanca yn fy nheulu, Angharad ydy ei henw hi, Mae hi'n wyth oedd, a mae hi'n fadam.
Beth Fasech chi wneud tasech chi'n ennill y lloteri
Taswn i'n ennill y loteri, Baswn i'n prynnu ty mawr, ac mynd ar gwyliau hir.
Ble hoffech chi fynd ar eich gwyliau?
Pam?
Hoffwn i fynd i Florida.
Mae'r tywydd yn boeth iawn, a mae llawer o bethau i wneud. a mae'r mor yn hyfred.
Pa un oedd y gwyliau gorau gawsoch chi erioed?
Florida roedd fy gwyliau gorau. Nofion ni gyda Dolffiniaid, a roedd yr Tywydd yn gwych.
Pa un oedd y gwyliau gwaetha gawsoch chi erioed?
Alcudia yn Majorca roedd fy gwyliau gwaetha. Roedd fy mab yn bwrw gyda car. Mae e'n iawn ond, Roedd e'n ddiflas ar y pryd
Ble dych chi'n hoffi bwyta allan/siopa?
Pam?
Wi'n hoffi bwyta allan yn bwyty De courceys, mae'r bwyd yn flasus ac arbennig, ond drud.
Wi'n hoffi siopa yn PC World, mae siop yn diddorol, Wi'n dwlu ar cyfrifriadur
Beth dych chi ddim hoffi ei wneud?
Dw i ddim yn hoffi mynd at yr deintydd. Mae ofyn deintydd da fi.
Beth dych chi'n feddwl o'ch dosbarth Cymraeg?
Mae 'r dosbarth yn arddechog, mae pobl yn gyffeillgar a mae tutoriad yn gwych.
Beth dych chi'n feddwl o'ch Llyfr cwrs Cymraeg?
Mae'r llyfr cwrs cymraeg yn arddechog. Mae llyfr yn hawdd i darllen
Beth dych chi'n feddwl o'r bobl sy'n byw drws nesa i chi?
Wi'n lwcus iawn, does dim problem cymdogion gyda fe,Mae nhw'n hyfred.
Beth Fyddwch chi Wneud heno?
Bydda i'n ymlacio yn y ty heno
Beth o'ch chi'n hoffi ei wneud pan och chi yn yr ysgol?
Wi'n drist iawn, Pan o'n i'n yn yr ysgol ron i'n hoffi mathemateg.
Beth yw peth gorau am dysgu cymraeg?
yr peth gorau ydy, wi'n gallu siarad cymraeg gyda fy mlant a wi'n tiemlo fel cymro.
Beth yw peth mwya anodd am dysgu cymraeg?
yr peth mwya anodd ydy, mae'r pobl siarad yn gyflum iawn, a dw i ddim yn gallu clywed da iawn, felly mae problem da fi.
Dwedwch rhywbeth am yr ty lle dych chi'n byw nawr?
Wi'n byw yn Mhontyclun, mewn ty eitha modern a wahan, mae chwe ystafell wely gyda fy nhy.
Beth ddylech chi wneud dros y penwythnos?
Dylwn i torri'r lawnt a gweithio yn yr ardd a ty, ond mwy na thebyg ymlacia i.