Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
X will be talking with us
Beidh X ag caint linn
X will be sharing his knowledge with us
Beidh X ag roinnt a chuid eolais linn
We will expect X
Beimid ag súil le X
On the line from X is
Ar líne teileafóin ó X
With me in the studio is …
Faram sa stiúideo, tá …
Live in studio is ...
Beo/díreach sa stiúideo liom, tá ...
Current affairs
Cúrsaí reatha
What is the latest news?
Cad é an scéal is déanaí?
Have you fresh news?
An bhfuil aon scéal nua agat?
What is your opinion?
Cad é do thuairim féin?
What do you think?
Cad a cheapann tú?
Is that true?
An bhfuil sé sin fíor?/An fíor sin?
Isn’t that strange?
Nach ait/aisteach sin?
Do you believe that?
An gcreideann tú é sin?
Tell me
Abair liom/cogar i leith
Are you codding me?
An ag magadh fúm atá tú?
Are you having me on?
An ag séideadh fúm atá tú?
Political matters
Cúrsaí polaitíochta
Gardening matters
Cúrsaí garraíodóireachta
Cookery matters
Cúrsaí cócaireachta
Music matters
Cúrsaí ceoil
Sporting matters
Cúrsaí spóirt
Weather matters
Cúrsaí aimsire
Health matters
Cúrsaí leighis
X will be our topic
X a bheidh faoi chaibidil againn
X will be our topic
X a bheidh á phlé againn
X will be our topic
X a bheidh idir chamáin againn
Let us start the programme
Cuirimis tús leis an gclár
Let us start the programme
Bainimis an ceann den chlár
Let us finish with X
Cuirimis clabhsúr leis an gclár le X
Let’s say goodbye with ...
Fágaimis slán le ...
Let’s go out with ...
Téimis amach le ...