Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
General
Ginearálta
God Bless you
Bail ó Dhia oraibh/ort
Life and health
Beatha agus sláinte
May God Bless you [plural]
Go mbeannaí Dia dhaoibh
Hello [plural]
Dia dhaoibh
Hello [plural]
Dia’s Muire dhaoibh
Welcome
Dé bhur mbeatha
God bless you
Rath Dé ort/oraibh go léir
May you live and prosper
Go mba fada buan sibh
May you do well
Go n-éirí go geal leat/libh
Good luck
Go n-éirí an t-ádh leat/libh
Good luck to you
Ádh mór ort/oraibh
Take it easy
Tóg go bog é
None
Good morning
Móra dhaoibh ar maidin
None
Have a good day
Lá maith agaibh/agat
Goodbye for a while
Slán tamall
Goodbye
Slán/Slán beo
Goodbye till later
Slán go fóill
None
Sleep well
Codladh sámh
May God protect you till morning
Faoi choimirce Dé sibh go maidin
Good night
Oíche mhaith agat/agaibh
None
Happy Birthday to …
Lá breithe sona do ...
Song
Amhrán
Happy Birthday to you
Lá Breithe sona duitse
Happy Birthday dear ...
Lá Breithe sona do ...
Happy Easter
Beannachtaí na Cásca
Happy Christmas
Nollaig shona
Happy Christmas to you
Nollaig shona duit/daoibh
Have a great Christmas
Nollaig mhór mhaith agat/agaibh
Congratulations
Comhghairdeachas/Comhghairdeas
Golden Wedding
Lubhaile Órga [50]
They are married for one year
Tá siad bliain pósta
May we be alive and well a year
Go mbeirimid beo ar an am seo arís
None
Thank you
Go raibh maith agat/agaibh
A thousand thanks
Go raibh míle maith agat/agaibh
A thousand thanks
Míle buíochas
Heartfelt thanks
Buíochas ó chroí leat/libh
Telephone call
Glaoch gutháin/teileafóin
Mobile phone
Fón/guthán póca (nó 'fón siúil' nó 'fón soghluaiste')
Call us at ...
Cuir glaoch/scairt orainn ag ...
Phone-in competition
Comórtas teileafóin
Lift the phone
Ardaigh an fón/gutháin
Let us know/Tell us
Cuir scéala chugainn/Abair linna Ceoil