Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
见过
met/meet/have seen
jiàn guò
jiàn guò
太太
Mrs/wife
tài tai
tài tai
先生
Mr/sir/husband
xiān sheng
xiān sheng
喜欢
like
xǐ huan
xǐ huan
自私
selfish / selfishness
zì sī
zì sī
懒惰
idle / lazy
lǎn duò
lǎn duò
同意
to agree / to consent / to approve
tóng yì
tóng yì
无礼
rude / rudely
wú lǐ
wú lǐ
also / in addition
hái
hái
不知道
Did not know / don't know
bù zhīdao
bù zhīdao
为什么
why?
wèi shén me?
wèi shén me?
marry (a husband)
jià
jià
to give
gěi
gěi
我想
I think / I wish
wǒ xiǎng
wǒ xiǎng
因为
because
yīn wei
yīn wei