Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
交通
traffic (also communications traffic sometimes)
jiāo tōng
jiāo tōng
还可以
relatively good (ok)
Hái kěyǐ
Hái kěyǐ
上海
Shanghai
Shànghǎi
Shànghǎi (bit a giveaway really)
每天
every day
měi tiān
měi tiān
上班
go to work (be on duty)
shàng bān
shàng bān
可以
can / may / possible
kě yǐ
kě yǐ
明白
understand
míng bāi
míng bāi
虽然
although / even though
suī rán
suī rán
很贵
very expensive
hěn guì
hěn guì
出租车
Taxi
chū zū chē
chū zū chē
方便
convenient
fāng biàn
fāng biàn
to sit (take seat etc.)
zuò
zuò
经常
often
jīng cháng
jīng cháng
地铁
subway / metro
dì tiĕ
dì tiĕ
意思
idea / opinion / meaning
yì sī
yì sī
我明白你的意思
I understand your meaning
wǒ míngbāi nǐ de yìsi
wǒ míngbāi nǐ de yìsi
很少
seldom
Hén shǎo
Hén shǎo