Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ba1 yue4
August
chun1 tian1
spring
da3 suan4
to plan
da4 yue1
approximately / about / around (beg of sentence)
dong1 tian1
winter
duo1 jiu3
how long
er4 ling2 ling2 liu4 nian2
2006 (year)
er4 yue4
February
fei1 chang2
extremely
hai2 shi4
or
hao4
date (informal)
ji4 jie2
season
ji4 ran2 ... jiu4 ...
as ... then
jia1
plus
jin1 tian1
today
jiu4 jin1 shan1
San Francisco
kai1 shi3
to start
leng3
cold / to be cold
liu4 yue4
June
ming2 nian2
next year
qi1 yue4
July
qin1 ai4 de
dear ...
qiu1 tian1
autumn
re4
hot
re4
to be hot / hot
ri4
date (formal)
shen2 me shi2 hou4
when
shi2 er4 yue4
December
shi2 yue4
October
shi4'a
yes
shuo1
to say
te4 bie2
especially
xia4 tian1
summer
xia4 xue3
to snow
xiang3 ni3 men2
missing you (pl)
xie3 xin4
to write a letter
xing1 qi1 er4
Tuesday
xing1 qi1 ri4
Sunday (formal)
xing1 qi1 tian1
Sunday (colloq)
xing1 qi1 yi1
Monday
yi1 yue4
January
yi2 gong4
altogether
yi1 jiu3 qi1 san1 nian2
1973 (year)
zen3 me
why
zui4
most
zui4
the most
zui4 hao3
the best