Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/116

Click to flip

116 Cards in this Set

 • Front
 • Back
after (prep)
wedi
after (ad)
wedyn, yna, ar ol
again
eto
almost
bron
also
hefyd
always (each time)
bob amser
always (all the time)
trwy'r amser
and
a, ac
because
oherwydd, achos
before (prep)
cyn
before (adv)
cynt
big
mawr
but
ond
(I) can
gallu
(I) come
dod
either
y ddau, naill ai
or
neu
(I) find
ffeindio
(I) discover
darganfod
first
cyntaf
for (prep)
am
for
oherwydd
friend
ffrind
from
o, oddi, gan, addi, wrth
(I) go
mynd
good
da
goodbye
hwyl fawr
happy
hapus
(I) have
cael (not for possessions)
he
e
hello
helo
here
yma, fan hyn
how
sut
I
fi
(I) am
dw i
if
os
in (prep)
yn, mewn
in (ad)
i mewn
(I) know
gwybod
last (n)
lest
last (adj)
olaf
(I) like
hoffi
little
bach
(I) love
cariad
(I) make
gwneud
many
llawer
one
un
more (noun)
rhagor
more (a)
mwy
most (a)
mwyaf
most (adv)
yn bennaf
much (n/ad)
lawwer
much (adv)
yn fawr
my
fy
new
newydd
no
na
not
na
now
rwan
of
o, am
off (adv)
ymaith
often
yn aml
on (prep)
ar
on (ad) [e.g. turn telly on...]
ymlaen
only (a)
unig
only (ad)
yn unig, dim ond
other
arall
our
ein
out
allan
over (prep)
dros
over (ad)
drosodd
people
pobl
place
lle
please
plis, os gwelwch yn dda
same
yr un peth
(I) see
gweld
she
hi
so
felly
some (a and ad)
rhyw
some (prn)
rhai
sometimes
weithiau
still
tawel
such
y fath
(I) tell
dweud
thanks
diolch
that
hwn
the
y, yr, 'r
their
eu
them
nhw
then (ad)
yna
then (c)
yna, hynny
they
nhw
thing
peth
(I) think
meddwl
this
hwn, hon, hyn
time
amser
towrdas
tua
under
dan
up
i fyny
us
ni
(I) use
defnyddio arfer
very
iawn
we
ni
what (i)
beth
what (a)
pa
what (pn)
pa beth
when
pryd
where
ble
which (re prn)
a, yr, y
which (inter pn)
pa, p'un
which (ad)
pa, p'run
who
pwy
why
pam
with
gyda
yes
ie
you
chi
your
eich