Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
san ge dai biao
Three Represents
xiao zu
study group
tebie jing ji qu
Special economic zone
zhong guo te se she hui zhu yi
Socialism with Chinese Characteristics
She hui zhu yi
socialism
xia fang
"sent down"
Zhonghua Renmin Gonghe Guo
People's Republic of China
Jie Fang Jun
People's Liberation Army
Qun Zhong Lu Xian
Mass Line
Mao Ze Dong Si Xiang
Mao Tse-Tung Thought
tie Fan wan
iron rice bowl
tou zi zhe
investor
ze ren zhi
responsibility system
si hua
Four Modernizations
di wu hua
Fifth modernization
bang pai
faction
qi ye jia
entrepreneur
danwei
work unit
wen jua da ge ming
cultural revolution
guanxi
connection
gong chan zhu yi
communism
zou zi pai
capitalist roader
gan bu
cadre