Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
סיבה
原因
yuán yïn
סיבה
理由
lî yóu
להצליח , מוכשר
chéng
חווה
农场
nóng châng
חקלאות
农业
nóng yè
שכן
邻居
lín jü
ההיפך
相反
xiäng fân
נבוך
不好意思
bù hâo yì sï
המון
成千成万
chéng qiän chéng wàn
ברור, מובן
明白
míng bai
שבור, לשבור
破,打破
pò , dâ pò
אבוד , לאבד
diü
לגנוב
töu
מלוכלך , ללכלך
弄脏
לקלקל
弄坏
nòng huài
בזמן ש... , כש...
等到
dêng dào
עייף מאוד , מת מעייפות
累得要命
léi de yào mìng
אנשים אחרים
人家
rén jiä
אנשים אחרים
别人
bie rén
בסופו של דבר
到底
dào di