Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yu4bao4
forecast
wai4guo2
foreign country
wai4yu3
foreign language
shou3xu4
formalities
you3hao3
friendly
cong2ci3
from now on
ke3xiao4
funny; ridiculous
tian1cai2
genius, gift, endowment (talent); man of genius
yu3fa3
grammar
chang4pian4
gramophone record
zhou1
gruel; porridge
shu1fa3
handwriting; calligraphy
nu3li4
hard-working; studious
xin1ku3
hard; exhausting; with much toil
tian1 tang2
heaven
tian1 kong1, tian, lan2 tian1(blue sky)
sky
yi2chan3
heritage
li4shi3
history
sheng4
holy
yi4jian4
idea, opinion, view, or things don't like
jian4 yi4
suggest
li3xiang3
ideal
gan3xiang3
impressions; feeling
xiao3sheng1
in a low voice; (speak) in whispers
zhen1
injection; needle
xian4
line (for fix cloths)
sheng2 zi, sheng2R
line( thick kind)
ti2zi4
inscription
sha1chong2ji4
insecticide
fan1yi
interpreter; translator; to interpret; to translate
tie3
iron
gong1jin1
kilogram
zhi1 shi
knowledge
shi2yan4shi4
laboratory
hu2
lake
hu2tong4
lane; alley
deng1
lantern; lamp; light
hou4 lai2
later on
yi3hou4
later on; in the future
tu2shu1guan3
library
dian3xin
light refreshments; pastry
shi1 chou2
silk
liang4
light; bright
ting1 yi2 bian4
listen once through
wen2xue2
literature
gan1
liver
da4sheng1
loudly; in loud voice (read, speak)
xing2li, jing4 li3
luggage; baggage
fei4
lungs
gong1lao2
meritorious