Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nián
Year
(yì jiŭ jiŭ sān) nián
1993
(èr qī líng wŭ) nián
2705
rì, hào
day
yí hào
1st day (of the month)
èr hào
2nd
sān hào
3rd
sānshíyī hào
31st
xīngqī, lĭbài
Week
xīngqīyī
Monday
xīngqī’èr
Tuesday
xīngqīsān
Wednesday
xīngqīsì
Thursday
xīngqīwŭ
Friday
xīngqīliù
Saturday
xīngqītiān
Sunday
yuè
month
Yíyuè
January
Èryuè
February
Sānyuè
March
Sìyuè
April
Wŭyuè
May
Liùyuè
June
Qīyuè
July
Bāyuè
August
Jiŭyuè
September
Shíyuè
October
Shíyīyuè
November
Shíèryuè
December
Wèishénme?
Why?
Yīnwei...
Because...