• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Roger 喂!
Wei
Ryan 喂!
Wei
Roger 你好吗?
Ni hao ma?
Ryan 我很好可是我很累
Wo hen hao, ke shi wo hen lei.
Roger 为什么你很累?
Weishenme ni hen lei?
Ryan 因为我今天开会,所以我很累 你呢?
Yin wei wo jin tian kai hui, suo yi who hen lei. Ni ne?
Roger 我非常饿
Wo fei chang e.
Ryan 为什么你很饿?
Weishenme ni hen e?
Roger 因为我没有吃早饭,所以我非常饿
Yin wei, wo mei you chi zuo fan, suo yi wo fei chang e.
Ryan:你有一节课什么? ——》你的第一节课是什么?
Ni de di yi jie ke shi shen me?
Roger: 我有中文课。
Wo you zhong wen.
Ryan:我的第一节课以后要找你。
Wo de di yi jie ke yi hou yao zhao ni.
Roger:因为我有两节课,所以没跟你去
Yinwei wo you ke er jie, suoyi mei qu gen ni.
Ryan: 没问题
Mei wen ti.
Roger: 我的第二节以前要去图书馆.
Wo de deng er jie ke yiqian yao chu tu shu guan.
Ryan:我要 在图书馆等你。
Wo yao zai tu shu guan deng ni.
Roger:我们一起可以学中文
Wo men yi qi ke yi xue zhong wen yi qi.
Ryan: 我要学英文。
Wo yao xue ying wen.
Roger: 我们都可以学。
Wo men ke yi xue.
Ryan。 你学以后做运动吗?
Ni xue yi hou zuo yun dong ma?
Roger 不,因为我非常忙。
Bu, Yin wei wo fei chang mang.
Ryan 为什么你 非常忙?
Weishenme ni fei chang mang?
Roger;我要学为考中文考试。
Wo yao xue kao zhong wen shi.
Ryan:再见
Zai Jian
Roger 再见
Zai Jian