Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(how to say the time)
# diăn # fēn
a short while
yíxià
after
hòu (after the verb)
almost
chàbudūo
already
yĭjīng
always
zŏngshì
April
sì yuè
as soon as
yī…jiù…
as soon as I drink, I fall sleep
yī hè jiŭ, jiù shuìjiáo
August
bā yuè
autumn
qiūtiān
date
December
shíèr yuè
dinner
wăncān
evening, night
wănshang
everyday
mĕitiān
February
èr yuè
free time
kòngr
Friday
xīngqīwŭ
hours
xiăoshí
January
yī yuè
July
qī yuè
June
liù yuè
March
sān yuè
May
wŭ yuè
minutes
fēnzhōng
Monday
xīngqīyī
month
yuè
next week
xià ge xīngqī
noon
zhōngwŭ
November
shíyī yuè
now
xiànzài
October
shí yuè
often
chángchang
quarter (one or three quarters past the hour)
yí kè
Saturday
xīngqīliù
September
jiŭ yuè
sometimes
yŏushí hōu
soon
bujiŭ
summer
xiàtiān
sunrise
rìchū
sunset
rìluò
Thursday
xīngqīsì
Tuesday
xīngqīèr
vacation
jiàqī
Wednesday
xīngqīsān
week
lĭbai
week
xīngqī
winter
dōngtiān
year
nián