Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Zhejiang
Hangzhou, East south east of Beijing, along Yellow Sea, south of Jiangsu
Shaanxi
Xi'an, a neat place
Shanxi
Taiyuan
Hubei
Wuhan
Hunan
Changsha
Jiangxi
Nanchang
Jiangsu
Nanjing
Henan
Zhengzhou, south of Hebei
Hebei
Shijiazhuang, actual city southwest of Beijing. Boundaries of Hebei are
SOUTH & NORTH & WEST of Beijing, wrapped around the Beijing Auto. Region
Gansu
Lanzhou
Ningxia
Yinchuan
Guangzhou
Guangdong
Yunnan
Kunming
NeiMenggu
Huhhot
Heilongjiang
Harbin
Fujian
Fuzhou
Sichuan
Chengdu
http://www.chinapage.com/map/map.html
good website for China geography
Hainan
Haikou,
an island province southwest of HongKong
Heilongjiang
Harbin,
NE
Guangxi Autonomous Region
Nanning,
SOUTH of Guizhou
Guizhou
Guiyang,
in the SOUTH & north of Guangxi province
Liaoning
Shenyang
NE
Shandong
Jinan
EAST
Jilin
Changchun
NE
Liaoning
Shenyang
Anhui
Hefei
Qinghai
Xining, WEST of Gansu, large province
Chongqing
Chongqing, a Municipality level governmental unit
Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Urumuqi, way out NORTHWEST
Ningxia Autonomous Region
Yinchuan, NORTH CENTRAL, north of Shaanxi.
Beijing
Beijing, a Municipality level governmental unit; Tianjin is also in this municipality, ESE from Beijing on Yellow Sea.