• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/122

Click to flip

122 Cards in this Set

 • Front
 • Back
極泉
jí quán
HT 1
青靈
qīng líng
HT 2
少海
shào hǎi
HT 3
靈道
líng dào
HT 4
通里
tōng lǐ
HT 5
陰郄
yīn xì
HT 6
神門
shén mén
HT 7
少府
shào fǔ
HT 8
少沖
shào chōng
HT 9
少澤
shào zé
SI 1
前谷
qián gǔ
SI 2
後溪
hòu xī
SI 3
腕骨
wàn gǔ
SI 4
陽谷
yáng gǔ
SI 5
養老
yǎng lǎo
SI 6
支正
zhī zhèng
SI 7
小海
xiǎo hǎi
SI 8
肩貞
jiān zhēn
SI 9
臑俞
nào shū
SI 10
天宗
tiān zōng
SI 11
稟風
bǐng fēng
SI 12
曲垣
qū yuán
SI 13
肩外俞
jiān wài shū
SI 14
肩中俞
jiān zhōng shū
SI 15
天窗
tiān chuāng
SI 16
天容
tiān róng
SI 17
顴髎
quán liáo
SI 18
聽宮
tīng gōng
SI 19
睛明
jīng míng
BL 1
攢竹
zán zhú
BL 2
眉沖
méi chōng
BL 3
曲差
qū chāi
BL 4
五處
wǔ chù
BL 5
承光
chéng guāng
BL 6
通天
tōng tiān
BL 7
絡卻
luò què
BL 8
玉枕
yù zhěn
BL 9
天柱
tiān zhù
BL 10
大杼
dà zhù
BL 11
風門
fēng mén
BL 12
肺俞
fèi shū
BL 13
厥陰俞
júe yīn shū
BL 14
心俞
xīn shū
BL 15
督俞
dū shū
BL 16
膈俞
gé shū
BL 17
肝俞
gān shū
BL 18
膽俞
dǎn shū
BL 19
脾俞
pí shū
BL 20
胃俞
wèi shū
BL 21
三焦俞
sān jiāo shū
BL 22
腎俞
shèn shū
BL 23
氣海俞
qì hǎi shū
BL 24
大腸俞
dà cháng shū
BL 25
關元俞
guān yuán shū
BL 26
小腸俞
xiǎo cháng shū
BL 27
膀胱俞
páng guāng shū
BL 28
中膂俞
zhōng lǚ shū
BL 29
白環俞
bái huán shū
BL 30
上髎
shàng liáo
BL 31
次髎
cì liáo
BL 32
中髎
zhōng liáo
BL 33
下髎
xià liáo
BL 34
會陽
hùi yáng
BL 35
承扶
chéng fú
BL 36
殷門
yīn mén
BL 37
浮郄
fú xì
BL 38
委陽
wěi yáng
BL 39
委中
wěi zhōng
BL 40
附分
fù fēn
BL 41
魄戶
pò hù
BL 42
膏肓俞
gāo huāng shū
BL 43
神堂
shén táng
BL 44
譩譆
yì xǐ
BL 45
膈關
gé guān
BL 46
魂門
hún mén
BL 47
陽綱
yáng gāng
BL 48
意舍
yì shè
BL 49
胃倉
wèi cāng
BL 50
肓門
huāng mén
BL 51
志室
zhì shì
BL 52
胞肓
bāo huāng
BL 53
秩邊
zhì biān
BL 54
合陽
hé yáng
BL 55
承筋
chéng jīn
BL 56
承山
chéng shān
BL 57
飛揚
fēi yáng
BL 58
跗陽
fū yáng
BL 59
昆侖
kūn lún
BL 60
僕參
BL 61
申脈
BL 62
金門
BL 63
京骨
BL 64
束骨
BL 65
足通谷
BL 66
至陰
BL 67
涌泉
yŏng quán
KD 1
然谷
rán gǔ
KD 2
太溪
tài xī
KD 3
大鐘
dà zhōng
KD 4
水泉
shǔi quán
KD 5
照海
zhào hǎi
KD 6
復溜
fù liū
KD 7
交信
jiāo xìn
KD 8
筑賓
zhù bīn
KD 9
陰谷
yīn gǔ
KD 10
橫骨
héng gǔ
KD 11
大赫
dà hè
KD 12
氣穴
qì xúe
KD 13
四滿
sì mǎn
KD 14
中注
zhōng zhù
KD 15
肓俞
huāng shū
KD 16
商曲
shāng qū
KD 17
石關
shí guān
KD 18
陰都
yīn dū
KD 19
腹通谷
fù tōng gǔ
KD 20
幽門
yōu mén
KD 21
步廊
bù láng
KD 22
神封
shén fēng
KD 23
靈墟
líng xū
KD 24
神藏
shén cáng
KD 25
彧中
yù zhōng
KD 26
俞府
shū fǔ
KD 27