Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is her nationality?
Ta shi na guo ren?
Who is that?
Na shi shei?
May I come in?
Keyi jinlai ma?
May I ask you your surname? (really formal)
Qingwen nin guixing?
I'm happy to meet you
Renshi ni hen gaoxing
What's your last name (informal)?
Ni xing shenme?
Is she in?
Ta zai ma?
Where is she?
Ta zai nar?
Don't mention it.
Buyong xie.
Sorry I'm late.
Duibuqi, wo lai wan le.
When are we going?
Shenme shihou qu?
Is it okay to go now?
Xianzai qu, keyi ma?
Do you have time tomorrow?
Mingtian nin you shijia ma?
Pardon? Would you say it again?
Qing zai shuo yi bian.
I'm sorry, but I'll be very busy tomorrow. I'm afraid I can't.
Hen baoqian, mingtian wo hen mang, kongpa bu xing.
Who is that?
Na shi shei?
When are we going?
Shenme shihou qu?
Is it okay to go now?
Xianzai qu, keyi ma?
Do you have time tomorrow?
Mingtian nin you shijia ma?
Pardon? Would you say it again?
Qing zai shuo yi bian.
I'm sorry, but I'll be very busy tomorrow. I'm afraid I can't.
Hen baoqian, mingtian wo hen mang, kongpa bu xing.