Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/92

Click to flip

92 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Asia
亚洲
yàzhōu
Europe
欧洲
ōuzhōu
Africa
非洲
fēizhōu
North America
北美洲
běiměizhōu
South America
南美洲
nánměizhōu
Australasia
大洋洲
dàyángzhōu
East Asia
东亚
dōngyà
Central Asia
中亚
zhōngyà
Southern Asia
南亚
nányà
Southeast Asia
东南亚
dōngnányà
European Union (EU)
欧盟 (欧洲联盟)
ōuméng (ōuzhōuliánméng)
Western Europe
西欧
xī'ōu
Eastern Europe
东欧
dōng'ōu
Southern Europe
南欧
nán'ōu
Northern Europe
北欧
běi'ōu
Asia Pacific Region
亚太地区
yàtài dìqū
Near East
近东
jìndōng
Middle East
中东
zhōngdōng
Far East
远东
yuǎndōng
North Africa
北非
běifēi
Central Africa
中非
zhōngfēi
South Africa
南非
nánfēi
Eastern Africa
东非
dōngfēi
African Alliance
非盟 (非洲联盟)
fēiméng (fēizhōu liánméng)
Latin America
拉丁美洲
lādīng měizhōu
Central America
中美洲
zhōngměizhōu
Pacific Ocean
太平洋
tàipíngyáng
Atlantic Ocean
大西洋
dàxīyáng
Indian Ocean
印度洋
yìndùyáng
Arctic Ocean
北冰洋
běibīngyáng
South Korea
韩国 (南韩)
hánguó, nánhán
North Korea
北韩, 朝鲜
běihán, cháoxiǎn
Japan
日本
ri4ben3
Vietnam
越南
yuènán

Thailand
泰国
tàiguó
Malaysia
马来西亚
mǎláixīyà
Singapore
新加坡
xīnjiāpō
India
印度
yìndù
Indonesia
印度尼西亚
yìndùníxīyà
Phillipines
菲律宾
fēilǜbīn
Iraq
伊拉克
yīlākè
Israel
以色列
yǐsèliè
Britain
不列颠
búlièdiān
France
法兰西
fǎlánxī
Germany
德意志
déyìzhì
Russia
俄罗斯
éluósī
Sweden
瑞典
ruìdiǎn
Switzerland
瑞士
ruìshì

Italy
意大利
yìdàlì
Spain
西班牙
Xībānyá
Egypt
埃及
āijí
Australia
澳大利亚
àodàlìyà
New Zealand
新西兰
xīnxīlán
Canada
加拿大
jiānádà
Mexico
墨西哥
mòxīgē
Cuba
古巴
gǔbā
Brazil
巴西

bāxī
United Nations
联合国

liánhéguó
world
世界
shìjiè


全球
quánqiú
international
国际
guójìa
China-Japan-Korea
中日韩
zhōngrìhán
special administrative region
特别行政区
tèbié xíngzhèngqū
Macao
澳门
àomén
Hong Kong
香港
xiānggǎng
Both sides of the Taiwan straits (Chinese mainland and Taiwan)
海峡两岸
hǎi xiá liǎng'àn
Hong Kong, China, and Taiwan
两岸三地
liǎng'àn sān dì
greater China
大中华
da4zhong1hua2
direct control area/city (no associated province)
直辖市
zhíxiáshì
Beijing
北京
běijīng
Shanghai
上海
shànghǎi
Guangzhou
广州
guǎngzhōu
Chongqing
重庆
chóngqìng
Tianjin
天津
tiānjīn
domestic
国内
guónèi
overseas
国外
guówài

海外
hǎiwài
inside and outside the country
海内外
hǎinèiwài
interior/inland
内地
nèidì
mainland
大陆
dàlù
coastal areas
沿海地区
yánhǎidìqū
special economic zones
经济特区
jīngjìtèqū
surrounding area
周边地区
zhōubiān dìqū
local
本地
běndì
outside area
外地
wàidì
Three Gorges Dam
三峡大坝
sānxiádàbà
east coast
东岸
dōng'àn
west coast
西岸
xī'àn
eastern part; the east
东部
dōngbù
western part; the west
西部
xībù
south
南方
nánfāng
north
北方
běifāng
south (smaller region)
南部
nánbù
north (smaller region)
北部
běibù