Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/131

Click to flip

131 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
系统性
systematically
xi4tong3xing4
仰卧起坐
sit-up
yang3wo4qi3zuo4
俯卧撑
push-up
fu3wo4cheng1
引体向上
chin-up
yin3ti3xiang4shang4
塑造
to tone, to mold
su4zao4
僵硬
stiff
jiang1ying4
有型
to have shape
you3xing2
腹肌
abdominal muscle
fu4ji1
持久
lasting
chi2jiu3
枯燥
dull
ku1zao4
掰手腕儿
to arm-wrestle
bai1 shou3wanr4
耍赖
to trick
shua3lai4
软绵绵
flabby
ruan3mian2mian2
丢脸
to lose face
diu1lian3
嘴硬
to talk tough
zui3ying4
健美运动
bodybuilding
jian4mei3 yun4dong4
有氧操
aerobics
you3yang3cao1
伸展运动
stretches
shen1zhan3 yun4dong4
柔韧性
flexibility
rou2ren4xing4
协调性
coordination
xie2tiao2xing4
健身房
gym
jian4shen1fang2
效果
result
xiao4guo3
哦哟
oh! (disagreement)
o1yo1!
搞了半天
to do for half a day (awhile)
gao3le ban4tian1
器械
machine (non-electric)
qi4xie4
力量
strength
li4liang4
耐力
endurance
nai4li4
色狼
pervert (horny wolf, satyr)
se4lang2
泡妞
womanize
pao4niu1
僵硬
rigid/inflexible
jiang1ying4
四肢
arms and legs
si4zhi1
典型
typical
dian3xing2
六块腹肌
six pack (abs)
liu4 kuai4 fu4ji1
限制
limitation
xian4zhi4
出差
go on a business trip
chu1chai1
废话少说
speak less nonsense
fei4hua4shao3shuo1
耍赖
trick
shua3lai4
用得着
need to use
yong4dezhao2
win, beat
ying2
潮流
trend
chao2liu2
hot
huo3
针对性
focus
zhen1dui4xing4
主页
homepage
zhu3ye4
透露
to divulge
tou4lu4
隐私
personal matters
yin3si1
结交
to become friends with
jie2jiao1
志同道合
to have a common objective
zhi4tong2dao4he2
费口舌
to argue needlessly
fei4 kou3she2
网友
online friend
wang3you3
公开
public
gong1kai1
登录
register
deng1lu4
搜索
search
sou1suo3
留言
to leave a comment
liu2yan2
沟通
link up
gou1tong1
符合
accord with
fu2he2
注册
register
zhu4ce4
制作
make manufacture (customize)
zhi4zuo4
失去联络
lose contact with
shi1qu4 lian2luo4
了不起
amazing, extraordinary
liao3buqi3
途径
way, channel
tu2jing4
功能
function
gong1neng2
展示
display, reveal, lay bare
zhan3shi4
推广
promote, popularize, spread
tui1guang3
惊喜
pleasantly surprised
jing1xi3
过程
course, process
guo4cheng2
升职
promotion
sheng1zhi2
三天打鱼, 两天晒网
work by fits and starts
lsan1 tian1 da3yu2, liang3 tian1 shai4wang3
彻底
thoroughly
che4di3
to shout about
rang3
露一手
show off one's skill
lou4yi1shou3
意识到
realize (be aware of)
yi4shidao4
泼冷水
to throw cold water on
po1leng3shui3
站着说话不腰疼
just talk while others do the work
zhan4zhe shuo1hua4 bu4 yao1teng2
猛涨
to rise suddenly
meng3zhang3
回落
fall after a rise, drop (of prices, etc)
hui2luo4
血本
hard earned money, a big sum of money, a fortune
xue4ben3
平安
safe and peaceful
ping2an1
平稳
steady
ping2 wen3
资讯
information
zi1xun4
俗语
common idiom
si2yu3
捕鱼
catch fish
bu3yu2
一根鱼杆
a fishing rod
yi4 gen1 yu2gan1
渔夫
fisherman
yu2fu1
晾在太阳底下
dry under the sun
liang4 zai4 tai4yang2 di3xia4
拿手
good at
na2shou3
震惊
shock
zhen4jing1
贬义
derogatory (negative) meaning
bian3yi4
迅猛
swift and violent
xun4meng3
凶猛
violent, ferocious
xiong1meng
辅导班
tutorial class
fu3dao3ban1
决心
determination, resolution
jue2xin1
很有决心
resolute
hen3 you3 jue2xin1
smoke
chou1
戒烟
quit smoking
jie4yan1
怎么这么说我们
how can you say that about us?
zen3me zhe4me shuo1 wo3men
说到做到
match words with deeds, do what one says one will
shuo1dao4zuo4dao4
严重性
seriousness
yan2zhong4xing4
存钱
save money
cun2qian2
blame
guai4
不过还好
but it's alright
bu2guo4 hai2hao3
悲惨
miserable, tragic
bei1can3
艰苦
tough, arduous
jian1ku3
自觉
conscious, aware
zi4jue2
雷声大雨点小
much talk but little action (lots of thunder but little rain)
lei2sheng1 da4 yu3dian3 xiao
三天打鱼, 两天晒网
work by fits and starts
lsan1 tian1 da3yu2, liang3 tian1 shai4wang3
站着说话不腰疼
just talk while others do the work
zhan4zhe shuo1hua4 bu4 yao1teng2
拥抱
hug, embrace
yong1bao4
console, comfort
wei4
怀里
bosom area?
huai2li3
如此
so, in this way, like that
ru2ci3
贤惠
virtuous (feminine)
xian2hui4
消除
eliminate, dispel, remove
xiao1chu2
忧患
suffering, misery, hardship
you1huan4
包含
contain, include
bao1han2
关闭
close, shut/ close down
guan1bi4
寝宫里
in the imperial bed chamber
qin3gong1li3
减轻
lighten, alleviate, mitigate
jian3qing1
烦恼
be vexed, be worried
fan2nao3
特意
with the special intention of, especially for
te4yi4
愉快
happy, joyful
yu2kuai4
久违
how long it is (since we last met) (polite)
jiu3wei2
当年
the same year, that very year
dang4nian2
洞房
bridal, nuptial chamber
dong4fang2
candle
zhu2
欢笑
laugh heartily
huan1xiao4
剩下
be left over, remain
sheng4xia4
gauze
sha1
curtain, canopy
zhang4
宽衣解帶
loosen the clothes and untie the belt
kuan1yi1jie3dai4
朱红
vermilion
zhu1hong2
宫妃
imperial concubine
gong1fei1