Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
concept
概念

Gàiniàn
Gàiniàn
to plan
计划

Jìhuà
Jìhuà
ratio
比例

Bǐlì
Bǐlì
scheme
试验图式

Shìyàn tú shì
Shìyàn tú shì
plan
平面图

Píngmiàntú
Píngmiàntú
section
剖面图

Pōumiàn tú
Pōumiàn tú
floor


Ceng
Ceng
basement
地下室

Dìxiàshì
Dìxiàshì
roof
屋顶

Wūdǐng
Wūdǐng
form
形式

Xíngshì
Xíngshì
material
材料

Cáiliào
Cáiliào
density
密度

Mìdù
Mìdù
function
功能

Gōngnéng
Gōngnéng
space
空间

Kōngjiān
Kōngjiān
scale
Bilù
Bilù
size
大小

Dàxiǎo
Dàxiǎo
pattern
花样

Huāyàng
Huāyàng
level
水平

Shuǐpíng
Shuǐpíng
angle


Jiǎo
Jiǎo
symmetric
对称的

Duìchèn de
Duìchèn de
assymetric
不对称的

Bù duìchèn de
Bù duìchèn de
horizontal
水平的

Shuǐpíng de
Shuǐpíng de
vertical
垂直的

Chuízhí de
Chuízhí de
classical
经典的

Jīngdiǎn de
Jīngdiǎn de
curve
曲线

Qūxiàn
Qūxiàn
style
样式

Yàngshì
Yàngshì
distance
距离

Jùlí
Jùlí
drawing


Huà
Huà
cylinder
圆柱体

Yuánzhù tǐ
Yuánzhù tǐ
cube
立方体

Lìfāngtǐ
Lìfāngtǐ
cost
成本

Chéngběn
Chéngběn
access
进入

Jìnrù
Jìnrù
furniture
家具

Jiājù
Jiājù
usage
用法

Yòngfǎ
Yòngfǎ
connect


Lián
Lián
conservation
保护

Bǎohù
Bǎohù
elevation
建筑正面

Jiànzhú zhèngmiàn
Jiànzhú zhèngmiàn
model
模型

Móxíng
Móxíng
fireproof
防火

Fánghuǒ
Fánghuǒ
staircase
楼梯

Lóutī
Lóutī
elevator
电题

Diàn tí
Diàn tí
service elevator
货梯

Huòtī
Huòtī
escalator
自动扶梯

Zìdòng fútī
Zìdòng fútī
transparent
透明的

Tòumíng de
Tòumíng de
unit
单位

Dānwèi
Dānwèi
architectural language
建筑语言

Jiànzhú yǔyán
Jiànzhú yǔyán
limit, border
边际

Biānjì
Biānjì
axis
轴心

Zhóu xīn
Zhóu xīn
addition (building)
增加

Zēngjiā
Zēngjiā
system
系统

Xìtǒng
Xìtǒng
coherent
连贯的

Liánguàn de
type
类型

Lèixíng
narrow


Zhǎi
edge
边缘

Biānyuán
surface
表面

Biǎomiàn
base
底部

Dǐbù
border
边界

Biānjiè
gate


Mén
volume


Kuài
primary
主要的

Zhǔyào de
secondary
其次的

Qícì de
disabled
残疾人

Cánjí rén
diversity
多样的

Duōyàng de
draft
草图

Cǎotú
drawing
图画

Túhuà
ecological
生态的

Shēngtài de
interior
内部的

Nèibù de
exterior
外部的

Wàibù de
extrude
拉伸

Lā shēn
lift up
举起

Jǔ qǐ
lower
降低

Jiàngdī
cut


Qiè
hole


Kōng
noise
噪音

Zàoyīn
opened
开的

Kāi de
order
顺序

Shùnxù
Shùnxù
organic
有机地

Yǒujī de
Yǒujī de
paralell
平行的

Píngxíng de
Píngxíng de
pitched
倾斜的

Qīngxié de
Qīngxié de
traditional
传统的

Chuántǒng de
Chuántǒng de
triangle
三角

Sānjiǎo
Sānjiǎo
rectangle
矩形

Jǔxíng
Jǔxíng
view
角度

Jiǎodù
Jiǎodù
elegant
高雅的

Gāoyǎ de
Gāoyǎ de
clearence
净高

Jìng gāo
Jìng gāo
wood
stone
reinforced concrete
钢铁混凝土

Gāngtiě hùnníngtǔ
Gāngtiě hùnníngtǔ
steel
钢铁

Gāngtiě
Gāngtiě
concrete
混凝土

Hùnníngtǔ
Hùnníngtǔ
glass
玻璃

Bōlí
Bōlí
metal
金属

Jīnshǔ
Jīnshǔ
ceramic
陶瓷

Táocí
Táocí
plaster
灰泥

Huī ní
Huī ní
shiny
闪亮

Shǎn liàng
Shǎn liàng
bright
光明

Guāngmíng
Guāngmíng
dark
黑暗

Hēi'àn
Hēi'àn
fabric


raw


Yuán
Yuán
plastic
塑料

Sùliào
Sùliào