Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/540

Click to flip

540 Cards in this Set

 • Front
 • Back
fu4 jin4
附近
gong4 yuan2
公園
shu4 lin2
樹林
yi1 yuan4
醫院
dai4 fu1
大夫
liu2 li4
流利
lian4 xi2
練習
gong1 fu0
功夫
xi1 wang4
希望
jiang1 lai2
將來
lu4 yin1 ji1
錄音機
fu4 xi2
復習
hu1 ran2
忽然
shang4 ke4
上課
shang4 ban1
上班
dai4
xue2 xiao4
學校
shi2 tang2
食堂
shou3 biao3
手錶
da4 gai4
大概
guang3 zhou1
廣州
qi2 ma3
騎馬
che1 liang4
車輛
zhu4
ju4 zi0
句子
yun4 qi4
運氣
jie4
hao4
yue4
gang1 gang1
剛剛
zhi4
zao3 chen2
早晨
chu1 fa1
出發
fei1 chang2
非常
ma3 shang4
馬上
bi4 ye4
畢業
gao4 su4
告訴
shu4 xue2
數學
zhuan1 jia1
專家
ji4 suan4
計算
wang4 ji4
忘記
peng4 mian4
碰面
zhong1 wu3
中午
jie2 hun1
結婚
shi2 hou4
時候
dian4 nao3
電腦
jian3 dan1
簡單
piao4 liang4
漂亮
tan2 qin2
彈琴
shu1 shu1
叔叔
ba4 ba4
爸爸
zi4 ji3
自己
jie3 shi4
解釋
ji1 qi4
機器
chu2 wai4
除外
cha4 bu4 duo1
差不多
cai1
li4 ke4
立刻
cai2
pai2
hui2
pao3
fan4 guan3
飯館
xing4 qu4
興趣
dian4 ying3
電影
lu3 xing2
旅行
tan2 hua4
談話
kai1 shi3
開始
wang3
yi1 xie2
一些
xue2 xi2
學習
sheng1 huo2
生活
huo3 che1
火車
shu1 fu2
舒服
geng4
wen4 ti2
問題
fei1 ji1
飛機
lun2 dun1
倫敦
qi4 che1
汽車
xi4 yuan4
戲院
qing1 chu3
清楚
you4
li4 shi3
歷史
bi4
suan4
fang1 bian4
方便
huan4
che1 piao4
車票
deng3
yi1 zhi2
一直
cong2
qian1
zhuan3
fu1 fu4
夫婦
yan3 jing1
眼睛
chang4 ge1
唱歌
xiong1 di4
兄弟
chuang1 hu4
窗戶
guan1 xi
關係
yi1 si
意思
zui3 ba1
嘴巴
ma2 fan2
麻煩
bu4 shou3
部首
hu2 tu2
糊塗
qi2 guai4
奇怪
cong1 ming2
聰明
bi3 jiao4
比較
ge4
lia3
chang2
lou2
man4
shuang1
xing4
da2
ben4
mu4
lian2
le
li2
lian3
shi1 fu4
師傅
yi3 jing1
已經
jie3 fang4
解放
jun1 ren2
軍人
bai3 huo4
百貨
tie3 gong1 chang3
鐵工廠
gao3
shang1 dian4
商店
di4 di
弟弟
ge1 ge
哥哥
wen2 hua4
文化
shui3 ping2
水平
zhao2 ji2
著急
nan2
xing1 qi1
星期
sheng1 chan3
生產
jie4 shao4
介紹
gong1 an1 ju2
公安局
ban4 shi4
辦事
dan1 wei4
單位
shou4
ti4
jiu3
cuo4
feng1 jing3
風景
qi4 xiang4
氣象
zui4 jin4
最近
zhu2 zi
竹子
di4 li3
地理
zhuo1 zi
桌子
yuan2
yi3 zi
椅子
di3
dao4
xiang4
pang2
guang3 dong1
廣東
zou3
kuai4
di4
ci4
bian1
zuo3 you4
左右
nan2
shan1
she4
li3 tou
裏頭
fang2 zi
房子
hu2
xie3 xin4
寫信
jue2 ding4
決定
wan2
shu4
cheng2
yi3 qian2
以前
jue2 de
覺得
shui4 jiao4
睡覺
hou4 lai2
後來
qing2 xing2
情形
jing1 shen2
精神
gong1 zuo4
工作
sui1 ran2
雖然
kong3 pa4
恐怕
ren4 shi0
認識
shen1 ti3
身體
wan2 quan2
完全
mei3
bie2
dun4
tai4 ji2 quan2
太極拳
da3
jiao1
wan3
e4
bao3
pa4
qin1
gong4
gan4
fu2
gong1
gong1 xi3
恭喜
xin1 wen2
新聞
dong1 xi1
東西
yin1 yue4
音樂
mao2 yi1
毛衣
rong2 yi4
容易
pian2 yi2
便宜
xian4 zai4
現在
shi4 qing2
事情
dang1 ran1
當然
shi2 jian1
時間
ping2 guo3
蘋果
shou1 yin1 ji1
收音機
ting1
song4
gei3
ming2 tian1
明天
di4 tu2
地圖
huai4
nan2
nian4
jian4
kuai4
de2
zhong3
zhao3
jin1
ling2 qian2
零錢
yuan2
jiao3
ren2 min2 bi4
人民幣
fen1
qu4
huan4
zen3 yang4
怎樣
chou1 yan1
抽煙
qing1 cai4
青菜
ke4
jia1
hai2
ken3
xing2
zhun3
mai3
dui4
yong4
qian2
tang1
gen1
kou3
de0
ji1
yu2
ban4
ping2
bao4
bi3
bao1
fen4
zhi1
dui4 bu4 qi3
對不起
jiu4
shi4
pu3 tong1
普通
zi4 dian3
字典
yin1 wei2
因為
ben3
suo3 yi3
所以
hai2 zi
孩子
sun1 zi
孫子
fu4 mu3
父母
mei4 mei
妹妹
zong3 shi4
總是
yi1 ding4
一定
yi1 gong4
一共
zhi1 dao4
知道
mei2 you3
沒有
lao3 shi1
老師
ge4
ji3
duo1 shao3
多少
ma1 ma
媽媽
liang3
bei1
yao4
da4
sui4
nu3
neng2
ka1 fei1
咖啡
dian4 shi4
電視
cha2
jiu3
shui3
cai4
peng2 you
朋友
ying1 gai1
應該
wai4 guo2
外國
xi3 huan
喜歡
fa3 guo2
法國
de2 wen2
德文
chi1
he1
kan4
xiang3
zhi3
shu1
hui4
zuo4
shuo1 hua4
說話
xie4 xie
謝謝
yi1 dian3r
一點兒
zhong1 guo2
中國
shang4 hai3
上海
bei3 jing1
北京
xiao3 jie3
小姐
fu1 ren2
夫人
tai4 tai4
太太
shen4 me
甚麼
gui4 xing4
貴姓
na4
shi4
ai4
lao3
jiao4
shei2
jin4
wen4
tian1 qi4
天氣
jin1
zuo2
wo3
ni3
ta1 men
他們
ta1
nin2
hao3
leng3
re4
mang2
ye3
zao3
zhen1
hen3
bu4
dou1
qing3
zuo4
ma1
ne
a1
ren2
ke3
le
fu4 jin4
附近
gong1 yuan2
公園
shu4 lin2
樹林
yi1 yuan4
醫院
dai4 fu1
大夫
liu2 li4
流利
lian4 xi2
練習
gong1 fu
功夫
xi1 wang4
希望
jiang1 lai2
將來
lu4 yin1 ji1
錄音機
fu4 xi2
複習
hu1 ran2
忽然
shang4 ke4
上課
shang4 ban1
上班
xue2 xiao4
學校
shi2 tang2
食堂
shou3 biao3
手錶
da4 gai4
大概
guang3 zhou1
廣州
qi2 ma3
騎馬
che1 liang4
車輛
zhu4
ju4 zi
句子
yun4 qi
運氣
jie4
hao4
yue4
gang1 gang1
剛剛
zhi4
dai4
lin2 ju1
鄰居
xiang1 xia4
鄉下
yi4 shu4
藝術
xiang1 xin4
相信
long2 feng4
龍鳳
huo2 po1
活潑
yuan2 lai2
原來
yi1 feng1 xin4
奕封信
ru4
na2
ling4
he2
kao3 shi4
考試
wu3
jie1
you2 piao4
郵票
tie1
ban1
li4
shi4 jie4
世界
yu4 bei4
預備
chuang1 lian2
窗簾
shi2 zai4
實在
la1
gu4
ru2 guo3
如果
dao4
xu3 duo1
許多
yi1 fu2 hua4
一幅畫
te4 bie2
特別
tai4 yang2
太陽
chui1
pao3
jie1
deng1
jiu4
dou4 fu3
豆腐
chu2 fang2
廚房
yan2 jiu1
研揪
jiang4 you2
醬油
kuai4 zi
筷子
dao1 cha1
刀叉
shi2 pu3
食譜
huan1 ying2
歡迎
tao3 lun4
討論
kao3 ya1
烤鴨
nen4
hong2 shao1 rou4
紅燒肉
can1
di4
ba3
shou4
yue4
wan4
zhen4
pin1
na2 shou3
拿手
guo1
su4 cai4
素菜
nai3
pan2 zi
盤子
mi3
jing4
gan1 bei1
乾杯
fu4 wu4
服務
tang2 cu4 yu2
糖醋魚
la4 jiao1
辣椒
xian2
dan4
tian2
cheng2
xiang1
hua1
suan1 la4 tang1
酸辣湯
mian4 tiao2r
麵條兒
zhao4
yan2
sha1 fa1
沙發
yan2 se4
顏色
tou2 fa3
頭髮
mao4 yi4
貿易
yue4 li4
月曆
qiang2 bi4
牆壁
yan1 hui1 gang1
煙灰缸
yan3 jing4
眼鏡
pai2
shu1 jia4
書架
gua4
bai3
yuan3
zhe
tao4
chuan1
穿
hei1
jian4 jian4
漸漸
wu1 zi
屋子
xia4 xue3
下雪
gu4 gong1
故宮
lian2 xi4
聯繫
bang1 mang2
幫忙
chang2 tu2
長途
shou3 xu4
手續
she4 li4
設立
sheng1 bing4
生病
wei3 da4
偉大
yi1 qie4
一切
ling2
xiang3
jin3 zhang1
緊張
nian2 qing1
年輕
bang4 gong1 shi4
辦公室
dan1 qiang1 pi3 ma3
單槍匹馬
chu4 li3
處理
xian4
du4
gan3
ge2
guan1 nian4
觀念
wu2
liang2 shuang3
涼爽
guang3 kuo4
廣闊
guang3 bo1
廣播
xi1 yin3
吸引
gan1 jing4
乾淨
zong1 ying3
蹤影
kong1
xi3
lan2 se4
藍色
luo2 ma3
骡馬
jing1 yan4
經驗
hu4 zhao4
護照
xing1 fen4
興奮
dai4 biao3
代表
xun2 zhao3
尋找
zhong1 yu2
終於
ce4 suo3
廁所
xing3 lai2
醒來
rang4
bian1 ji4
邊際
chu1 han4
出汗
lao2 dong4
勞動
ti2 xing3
提醒
tu2
tou1
tuo1
xiang1 zi
箱子
wu4
wei4 sheng1 zhi3
衛生紙
dong1
liu2
yi4
zi4 cong2
自從
wan4 li3 chang3 cheng2
萬里長城