Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
morning
早晨
zao3chen
o'clock
點鐘
dian3zhong1
set out, leave
出發
chu1fa1
quarter
ke4
just
cai2
come back
回來
hui2lai
fully, a whole
整整
zheng3 zheng3
before lunch
上午
shang4wu3
afternoon
下午
xia4wu3
run
pao3
minute
fen1
unexpectedly
沒想到
mei2 xiang3dao4
gate, entrance
門口兒
men2kou3(r)
bump into
碰見
peng4jian4
meet with
見面
jian4-mian4
exceptionally
非常
fei1chang2
pleased, exhilarated
高興
gao1xing4
forget
忘了
wang4-le
at once
馬上
ma3shang4
enter
jin4
pub
酒館兒
jiu3guan3(r)
graduate
畢業
bi4-ye4
after
以後
yi3hou4
tell
告訴
gao4su
math
數學
shu4xue2
(N) household, companies
jia1
electron
電子
dian4zi3
machine, robot
計算機
ji4suan4ji1
computer
電腦
dian4nao3
do stuff, work
gan4
understand
dong3
simple
簡單
jian3dan1
explain
解釋
jie3shi4
situation
hui2
matter
一回事
yi4 hui2 shi4
the essense of the matter
怎麼一回事
zen3me yi4 hui2 shi4
hour
小時
xiao3shi2
except, apart from
除了。。。以外
chu2le... yi3wai4
finally
最後
zui4hou4
could only, be forced to
只好
zhi3hao3
cattle
niu2
play lute
彈琴
tan2qin2
hour
鐘頭
zhong1tou2
brain
腦子
nao2zi
oneself
自己
zi4ji3
marry
結婚
jie2hun1
time
時候
shi2hou
while
的時候
de shi2hou
separate
分開
fen1kai1
together
一起
yi4qi3
minute
分鐘
fen1 zhong1
hear that, hearsay
聽說
ting1 shuo1
guess
cai1
pretty, handsome
漂﹖亮
piao4liang
capable, competent
能幹
neng2gan4
robot
機器人
ji1qi4ren2
go out
出去
chu1qu
breakfast
早飯
zao3fan4
lack, short of
cha4
almost the same
差不多
cha4buduo1
uncle
叔叔
shu1shu
dad
爸爸
ba4ba
play cards
打牌
da3pai2