Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
天气
tiānqì
下雨
xià yǔ
报上
bàoshang
预报
yùbào
gèng
不但。。。而且
búdàn…érqiě
huì
暖和
nuǎnhuo
一点儿
yìdiǎnr
yuē
公园
gōngyuán
红叶
hóngyè
怎么办
zěnme bàn
录像
lùxiàng
xiè
上海
Shànghǎi
hǎi
糟糕
zāogāo
yòu
刚才
gāngcái
这个
zhège
出去
chūqu
舒服
shūfu
夏天
xiàtiān
这样
zhèyàng
凉快
liángkuai
春天
chūtiān
冬天
dōngtiān
lěng
mēn
下次
xià cì
最好
zuìhǎo
秋天
qiūtiān
台北
Táiběi
台湾
Táiwān
潮湿
cháoshī
yún
xuě
qíng
yīn
台中
Táizhōng
温哥华
Wēngēhuá
香港
Xiānggǎng
加拿大
Jiānádà