Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/361

Click to flip

361 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de
yi 1
le
shi 4
wo 3
bu 4
zai 4
ren 2
men
you 3
lai 2
ta 1
zhe 4
shang 4
zhe
ge 4
de
dao 4
da 4
li 3
shuo 1
jiu 4
qu 4
zi; zi 3
de; dei 3
ye 3
he 2
na 4
yao 4
xia 4
kan 4
tian 1
shi 2
guo 4
chu 1
xiao 3
me
qi 3
ni 3
dou 1
ba 3
hao 3
hai 2
duo 1
mei 2
wei 4
you 4
ke 3
jia 1
xue 2
zhi 3
yi 3
zhu 3
hui 4
yang 4
nian 2
xiang 3
neng 2
sheng 1
tong 2
lao 3
zhong 1
shi 2
cong 2
zi 4
mian 4
qian 2
tou 2
dao 4
ta 1
hou 4
ran 2
zou 3
hen 3
xiang 4
jian 4
liang 3
yong 4
ta 1
guo 2
dong 4
jin 4
cheng 2
hui 2
shen 2
bian 1
zuo 4
dui 4
kai 1
er 2
ji 3
xie 1
xian 4
shan 1
min 2
hou 4
jing 1
fa 1
gong 1
xiang 4
shi 4
ming 4
gei 3
chang 2; zhang 3
shui 3
ji 3
yi 4
san 1
sheng 1
yu 2
gao 1
zheng 4
ma 1
shou 3
zhi 1
li 3
yan 3
zhi 4
dian 3
xin 1
zhan 4
er 4
wen 4
dan 4
shen 1
fang 1
shi 2
chi 1
zuo 4
jiao 4
dang 1
zhu 4
ting 1
ge 2
da 3
ne
zhen 1
dang 3
quan 2
cai 2
si 4
yi 3
suo 3
di 2
zhi 1
zui 4
guang 1
chan 3
qing 2
lu 4
fen
zong
tiao
bai
hua
dong
xi
ci
qin
ru
bei
hua
kou
fang
er
chang
西
xi
qi
wu
di
使
shi
xie
jun
ba
wen
yun
zai
guo
zen
ding
xu
kuai
ming
xing
yin
bie
fei
wai
shu
wu
huo
bu
men
wu
wang
chuan
wang
xin
dai
dui
xian
li
wan
jian
que
zhan
dai
yuan
ji
geng
jiu
nin
mei
feng
ji
gen
xiao
a
hai
wan
shao
zhi
yi
ye
bi
jie
lian
che
zhong
便
bian
dou
ma
na
hua
tai
zhi
bian
she
si
shi
zhe
gan
shi
man
ri
jue
bai
yuan
na
qun
jiu
ge
liu
ben
si
jie
li
he
ba
cun
ba
nan
zao
lun
ma
gen
gong
rang
xiang
yan
jin
qi
shu
zuo
jie
ying
guan
xin
jue
si
bu
fan
chu
ji
jiang
qian
zhao
zheng
ling
huo
shi
jie
kuai
pao
shui
cao
yue
zi
jia
jiao
jin
ai
deng
xi
zhen
pa
yue
qing
ban
huo
fa
ti
jian
gan
wei
chang
hai
qi
nv
ren
jian
gan
zhun
zhang
tuan
wu
ye
li
se
lian
pian
ke
dao
qing
li
shi
bing
gang
qie
you
song
qie
xing
dao
wan
biao
gou
zheng
ren
xiang
xue
liu
wei
chang
gai
bing
di
shen
ke
ping
dian