Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1729

Click to flip

1729 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yes
是的 shìde
no
不 bù
ok
好 hǎo
good morning
你早 nǐ zǎo
good afternoon
你好 nǐhǎo
good night
晚安 wǎnān
goodbye
再见 zàijiàn
please
请 qǐng
thankyou
谢谢 xièxie
thankyou very much
多谢 duōxiè
sorry/excuse me
对不起 duìbuqǐ
your welcome/dont mention it
不客气 búkèqì
i dont understand
我不懂 wǒ bù dǒng
im fine thankyou
我很好谢谢 wǒ hěn hǎo xièxie
could you please speak more slowly
请说慢一点儿 qǐng shuō màn yīdianr3
could you please repeat that
请你再说一遍,好吗 qǐng nǐ zài shuō yī biàn , hǎo ma
after
以后 yǐhòu
afternoon
下午 xiàwǔ
go
去 qù
do
做 zuò
give
给 gěi
but
但是 dànshì
things
东西 dōngxi
bank
银行 yínháng
here
这儿 zhèr
there
哪儿 nǎer
stay
住 zhù
study
学习 xuéxí
hour
小时 xiǎoshí
noon
中午 zhōngwǔ
always
总是 zǒngshì
book
书 shū
attend
参加 cānjiā
party
宴会 yànhuì
is/am/were/be
是 shì
have
有 yǒu
this
这 zhè
want/need
要 yào
na that
那 nà
where
那儿 nar4
what
什么 shénme
also
也 yě
who
谁 shéi
whose
谁的 shéi de
my/mine
我的 wǒ de
our/ours
我们的 wǒmen de
about
左右 zuǒyòu
address
地址 dìzhǐ
whats your address?
您住哪儿 nín zhù nǎer
adult
大人 dàren
aeroplane
飞机 fēijī
airport
飞机场 fēijīchǎng
after you
你先去吧 nǐ xiān qù ba
after lunch
午饭后 wǔfàn hòu
water
水 shuǐ
above
上 shàng
below
下 xià
mountain
山 shān
eye
眼 yǎn
look
看 kàn
small
小 xiǎo
more
多 duō
less
少 shǎo
come
来 lái
go
去 qù
out
出 chū
in
入 rù
sit
坐 zuò
stand
立 lì
walk
走 zǒu
read
读 dú
wind
风 fēng
cloud
云 yún
rain
雨 yǔ
snow
雪 xuě
lightning
电 diàn
sky
天 tiān
land
地 dì
what?
什么 shénme
white
百 yībǎi
chinese
中文 Zhōngwén
british
英文 yīngwén
today
今天 jīntiān
tommorrow
明天 míngtiān
afternoon
上午 shàngwǔ
morning
下午 xiàwǔ
night
晚上 wǎnshang
novel
小说 xiǎoshuō
magazine
杂志 zázhì
this afternoon
今天下午 jīntiānxiàwǔ
afterwards
以后 yǐhòu
again
再 zài
age
年纪 niánjì
air
空气 kōngqì
alcohol
酒 jiǔ
also
也 yě
although
虽然 suīrán
altogether
一共 yígòng
always
总 zǒng
cupboard
柜子 guìzǐ
chair
倚子 yǐ zǐ
table/desk
桌子 zhuōzi
file
文件夹 wénjiànjiā
sofa
沙发 shāfā
who
谁 shéi
whose
谁的 shéi de
name
名字 míngzi
secretary
秘书 mìshū
manager
经理 jīnglǐ
clothes
衣服 yīfu
miss
小姐 xiǎojie
foreigner
外国人 wàiguórén
measure word (for books)
本 běn
measure word (for clothes)
件 jiàn
measure word (for people/things)
个 ge
it doesnt matter
没关系 méiguānxi
driver
司机 sījī
assistant
助理 zhùlǐ
home
家 jiā
house maid/baby sitter
阿姨 āyí
interpreter/translator
翻译 fānyì
child
孩子 háizi
magazine
杂志 zázhì
general manager
总经理 zǒngjīnglǐ
measure (bottle of)
瓶 píng
beer
啤酒 píjiǔ
buy
买 mǎi
bread
面包 miànbāo
measure word (for cars)
辆 liàng
car
汽车 qìchē
measure word (cup/glass)
杯 bēi
coffee
咖啡 kāfēi
sugar
糖 táng
milk
牛奶 niúnǎi
shanghai
上海 Shànghǎi
where
哪儿 nǎer
like
喜欢 xǐhuan
beijing
北京 Běijīng
roast duck
烤鸭 kǎoyā
and
和 hé
dumplings
饺子 jiǎozi
enter
近 jìn
sit
坐 zuò
drink
喝 hē
tea
茶 chá
meet
见到 jiàndào
glad
高兴 gāoxìng
banana
苹果 píngguǒ
mandarin
梨 lí
orange
桃 táo
strawberry
香蕉 xiāngjiāo
pineapple
橘子 júzi
grape
草莓 cǎoméi
apricot
杏 xìng
mobile phone
手机 shǒujī
come
来 lái
work
工作 gōngzuò
restuarant
餐厅 cāntīng
eat
吃 chī
meal
饭 fàn
airport
飞机场 fēijīchǎng
meet/pick up
接 jiē
guest
客人 kèren
send out
发 fā
letter
信 xìn
embassy
大使馆 dàshǐguǎn
see/watch/read/look
看 kàn
friend
朋友 péngyou
flower
花儿 huar1
measure word (people in a polite way)
位 wèi
shop/store
商店 shāngdiàn
theater
剧场 jùchǎng
ballet
芭蕾 bālěi
attend/join/take part in
参加 cānjiā
recepetion
招待会 zhāodàihuì
money
钱 qián
draw (money)
取(钱) qǔ (qián)
ticket
票 piào
measure word (tickets/paper/painting)
张 zhāng
meat
肉 ròu
beef
牛肉 niúròu
pork
猪肉 zhūròu
mutton
羊肉 yángròu
chicken
鸡 jī
duck
鸭 yā
fish
鱼 yú
shrimp
虾 há
cooked rice
米饭 mǐfàn
noodles
面条 miàntiáo
hamburger
汉堡包 hànbǎo bāo
pizza
匹萨饼 pǐsà bǐng
now
现在 xiànzài
how many
几 jǐ
o'clock
点 diǎn
hundred
百 yībǎi
thousand
千 yīqiān
zero
零 líng
early morning
早上 zǎoshang
be at,be in/at,in
在 zài
go out
出去 chūqù
floor/storied building
楼 lóu
hospital
医院 yīyuàn
kindergarten
幼儿园 yòuéryuán
park
公园 gōngyuán
parking lot
停车场 tíngchēcháng
gym
健身房 jiànshēnfáng
fruit
水果 shuǐguǒ
market
市场 shìchǎng
vegtable dish
蔡 cài
supermarket
超市 chāoshì
book store
书店 shūdiàn
apartment
公寓 gōngyù
toilet
洗手间 xǐshǒujiān
key
钥匙 yàoshi
mrs/wife
太太 tàitai
be going to/want
要 yào
london
伦敦 lúndūn
dictionary
词典 cídiǎn
would like
想 xiǎng
rest
休息 xiūxi
may
可以 kěyǐ
room
房间 fángjiān
mrs/wife
太太 tàitai
orange juice
橙汁 chén zhī
work/got to work
上班 shàngbān
get off work
下班 xiàbān
go back/return
回 huí
grape wine
葡萄酒 pútáojiǔ
white wine
白葡萄酒 bái pútáojiǔ
red wine
红葡萄酒 hóngpútáojiǔ
dry white wine
干白葡萄酒 gān bái pútáojiǔ
dry red wine
干红葡萄酒 gān hóngpútáojiǔ
spirit liquor
白酒 báijiǔ
brandy
白兰地 báilándi
water
水 shuǐ
ice water
冰水 bīng shuǐ
cold water
涟水 liánshuǐ
hot water
热水 rèshuǐ
boiled hot water
开水 kāishuǐ
mineral water
矿泉水 kuàngquánshuǐ
apple juice
苹果汁 píngguǒzhī
meeting room
会议室 huìyìshì
go upstairs
上楼 shàng lóu
get into car
上车 shàngchē
board a plane
上飞机 shàng fēijī
go downstairs
下楼 xià lóu
get off a car
下车 xiàchē
get off a plane
下飞机 xiàfēijī
zero
零 líng
sunday
星期天 xīngqītiān
one
一 yī
monday
星期一 xīngqīyī
time
时间 shíjiān
two
二 èr
tuesday
星期二 xīngqīèr
two
两 liǎng
wednesday
星期三 xīngqīsān
three
三 sān
four
四 sì
thursday
星期四 xīngqīsì
five
五 wǔ
six
六 liù
friday
星期五 xīngqīwǔ
seven
七 qī
eight
八 bā
saturday
星期六 xīngqīliù
nine
九 jiǔ
ten
十 shí
park
公园 gōngyuán
use
用 yòng
eat
吃 chī
toilet
厕所 cèsuǒ
about
大幼 dà yòu
more or less
差不多 chàbuduō
succeed
成功 chénggōng
dear
心爱的 xīnài de
hug
相拥 xiāng yōng
word
话 huà
tear
泪 lèi
guest
客人 kèren
weekend
周末 zhōumò
hot
热 rè
cool
凉快 liángkuai
clean
干净 gānjìng
tidy
整洁 zhěngjié
dirty
脏 zàng
cheap
便宜 piányi
comfortable
舒服 shūfu
meat
肉 ròu
vegetable
菜 cài
clear or not?
清楚不清楚 qīngchu bùqīngchǔ
fax
传真 chuánzhēn
photos/pictures
照片 zhàopiàn
copies
复印件 fùyìn jiàn
business
买卖 mǎimài
business
生意 shēngyi
restaurant
餐厅 cāntīng
hotel
饭店 fàndiàn
gym
健身房 jiànshēnfáng
living room
客厅 kètīng
foreigner
外国人 wàiguórén
egg
鸡蛋 jīdàn
swim
游泳 yóuyǒng
meeting room
会议室 huìyìshì
winter
冬天 dōngtiān
warm
暖和 nuǎnhuo
weather
天气 tiānqì
how is/are, how about
怎么样 zěnmeyàng
health/body
身体 shēntǐ
呢 ne
dish
菜 cài
extremely
非常 fēicháng
not bad/pretty good
不错 búcuò
so so / not to bad
马马虎虎 mǎmǎhǔhǔ
busy
忙 máng
expensive
贵 guì
play (sports using hands)
打 dǎ
idea
主意 zhǔyi
tennis
网球 wǎngqiú
mirror for clothes (things that can be counted)
件 jiàn
个 ge
happy
高兴 gāoxìng
happy
开心 kāixīn
plan
打算 dǎsuàn
heart
心中 xīnzhōng
ever
曾经 céngjīng
dream
梦 mèng
let
让 ràng
forget
忘了 wàngle
all
所有的 suǒyǒu de
pain
痛 tòng
bright
灿烂 cànlàn
星空 xīngkōng
really
真的 zhēnde
平凡的 píngfán de
the most
最多 zuìduō
touch
感动 gǎndòng
wish
但原 dàn yuán
world
人间 rénjiān
everywhere
处处都 chùchù dōu
love
爱的 ài de
wish
祝福 zhùfú
life
人生 rénshēng
from now
从此 cóngcǐ
every
每 měi
rainbow
彩虹 cǎihóng
easily
随随便便 suí suíbiàn biàn
shirt
衬衣 chènyī
colour
颜色 yánsè
red
红 hóng
sweet
甜 tián
sort/kind (measure word)
种 zhǒng
biscuit
饼干 bǐnggān
bundle of/ bunch of (measure word)
束 shù
plate of (measure word)
盘 pán
sour
酸 suān
bitter
苦 kǔ
salty
咸 xián
happy/joyous
开心 kāixīn
watch
表 biǎo
carpet
地毯 dìtǎn
yellow (adj)
黄 huáng
blue
蓝 lán
black
黑 hēi
grey
灰 huī
green
绿 lǜ
purple
紫 zǐ
silver
银 yín
silver grey
银灰 yín huī
gold
金 jīn
dark
深 shēn
light
浅 qiǎn
cake
蛋糕 dàngāo
service
服务 fúwù
interesting
有意思 yǒuyìsi
contract
合同 hétong
sign
签 qiān
be satisfied with
对......满意 duì...... mǎnyì
can
能 néng
concert
音乐会 yīnyuèhuì
sorry/pity
遗憾 yíhàn
opinion
意见 yìjiàn
sick
病 bìng
sichuan dish
四川菜 sìchuān cài
taste
味道 wèidao
spicy
辣 là
write
写 xiě
report
报告 bàogào
each/every
每 měi
physical training
锻炼 duànliàn
place
地方 dìfang
trouble
麻烦 máfan
tase good (drinking)
好喝 hǎohē
work well
好用 hǎo yòng
generous
大方 dàfāng
stingy (with money)
小气 xiǎoqì
door
门 mén
lock
锁 suǒ
city
城市 chéngshì
intelligent
聪明 cōngming
more
更 gèng
most
最 zuì
old
老 lǎo
relatively/fairly/rather
比较 bǐjiào
new
新 xīn
tired
累 lèi
it would be best
最好 zuìhǎo
talk/discuss
谈 tán
oneself
自己 zìjǐ
tasty
好吃 hǎochī
good looking
好看 hǎokàn
painting/picture
画儿 huar4
bad/broken
怀 huái
wear
穿 chuān
used/old
旧 jiù
overcoat
大衣 dàyī
surnamed
姓 xìng
more
多 duō
place
地方 dìfang
them
他们 tāmen
her
她 tā
name
名字 míngzi
friend
朋友 péngyou
welcome
欢迎 huānyíng
shanghai
上海 Shànghǎi
university
学生 xuésheng
like
喜欢 xǐhuan
this year
今年 jīnnián
years old
岁 suì
chinese
汉语 hànyǔ
speak
说 shuō
english
英语 yīngyǔ
tall
高 gāo
french
法语 fǎyǔ
then
比 bǐ
art
艺术 yìshù
can
会 huì
think
想 xiǎng
do
做 zuò
artist/painter
画家 huàjiā
today
今天 jīntiān
yesterday
昨天 zuótiān
tommorrow
明天 míngtiān
cold
冷 lěng
read chinese
看 中文 kàn Zhōngwén
hat
帽子 màozi
strange
奇怪 qíguài
cute
可爱 kěài
sing
唱歌 chànggē
of course
当然 dāngrán
lets go
走吧 zǒu ba
internet
unfortunately
可喜 kěxǐ
computer
电脑 diànnǎo
not bad
不错 búcuò
100
一百 yībǎi
101
一百零一 yībǎi shí
1000
一千 yīqiān
10000
一万 yīwàn
in/at
在 zài
beijing
北京 Běijīng
allow
让 ràng
introduce
介绍 jièshào
self
自记 zì jì
myself
我自记 wǒ zì jì
if
如果 rúguǒ
meaning
意思 yìsi
problem
问题 wèntí
from
从 cóng
we (includes person addressed)
咱们 zánmen
timetable
时间表 shíjiànbiǎo
get up
起床 qǐchuáng
evening
晚上 wǎnshang
start
开始 kāishǐ
younger sister
妹妹 mèimei
everyday
每天 měitiān
meal
饭 fàn
go to sleep
睡觉 shuìjiào
younger brother
弟弟 dìdi
could you?
你可以吗 nǐ kěyǐ ma
sorry
对不起 duìbuqǐ
interesting
有意思 yǒuyìsi
half
半 bàn
go to class
上课 shàngkè
library
图书馆 túshūguǎn
film
电影 diànyǐng
coffee
咖啡 kāfēi
work
工作 gōngzuò
drink
喝 hē
week
星期 xīngqī
TV
电视 diànshì
doctor
医生 yīshēng
hospital
医院 yīyuàn
given name
贵姓 guìxìng
which
哪 nǎ
MR
先生 xiānsheng
MISS
小姐 xiǎojie
that
那 nà
london
伦敦 lúndūn
all
都 dōu
rhetorical/statement
吧 ba
none of them
都不 dōu bù
arent all
不都 bù dōu
germany
德国 Déguó
Italy
意大利 yìdàlì
Japan
日本 rìběn
USA
美国 Měiguó
doesn’t matter
没关系 méiguānxi
which nationality
哪国 nǎ guó
fruit
水果 shuǐguǒ
tea
茶 chá
beef
牛肉 niúròu
alcohol
酒 jiǔ
speech
话 huà
writing
文 wén
novel
小说 xiǎoshuō
everyday
天天 tiāntiān
not everyday
不天天 bù tiāntiān
sometimes
有时候 yǒushíhou
good morning
早上好 zǎoshang hǎo
good evening
晚上好 wǎnshang hǎo
really
真的 zhēnde
don’t mention it
不客气 búkèqì
milk
牛奶 niúnǎi
mineral water
矿泉水 kuàngquánshuǐ
wine
葡萄酒 pútáojiǔ
red
红 hóng
white
白 bái
bread
面包 miànbāo
hamburger
汉堡包 hànbǎo bāo
sandwich
三明治 sānmíngzhì
to have/must
得 děi
should/ought to
应该 yīnggāi
ride
骑 qí
write
写 xiě
drive
开车 kāichē
kick
踢 tī
coke
可口可乐 kěkǒukělè
beer
啤酒 píjiǔ
bike
自行车 zìxíngchē
fried rice
炒反 chǎo fǎn
fried noodles
炒面 chǎomiàn
film
电影 diànyǐng
chinese characters
汉字 hànzì
football
足球 zúqiú
male
男 nán
but
可是 kěshì
please
请 qǐng
no need
不必 búbì
only
只 zhǐ
ok?
行吗 xíng ma
buy
买 mǎi
shopping
买东西 mǎi dōngxi
come home
回家 huíjiā
go to work
上班 shàngbān
play
玩儿 wáner
see doctor
看病 kànbìng
there
那儿 nar4
here
这儿 zhèr
things
东西 dōngxi
office
办公室 bàngōngshì
school
学校 xuéxiào
public park
公园儿 gōngyuán ér
doctor
医生 yīshēng
shopping centre
商场 shāngchǎng
pub
酒馆儿 jiǔguǎn ér
coffee shop
咖啡馆儿 kāfēiguǎn ér
often
常常 chángcháng
illness
病 bìng
airplane
飞机 fēijī
city centre
市中心 shìzhōngxīn
restuarant
饭馆儿 fànguǎn ér
book shop
书店 shūdiàn
supermarket
超市 chāoshì
bank
银行 yínháng
withdraw
取钱 qǔqián
deposit
存钱 cúnqián
change
换钱 huànqián
seeyou tommorrow
明天见 míngtiānjiàn
cooked rice
米饭 mǐfàn
lazy cat
懒猫 lǎn māo
sleepy
困 kūn
said
说过 shuōguò
before
以前 yǐqián
hurry up
快一点儿 kuài yīdianr3
dark blue
深蓝色 shēnlánsè
maybe
或许 huòxǔ
sea
大海 dàhǎi
dark blue sea
蓝色的大海 lánsè de dàhǎi
really like
非常喜欢 fēicháng xǐhuan
what else
还有什么 hái yǒu shénme
so
那么 nàme
tell
告诉 gàosu
nothing
没有东西 méiyǒu dōngxi
bday
上日 shàng rì
possible
可能 kěnéng
happy
快乐 kuàilè
to give a hand
帮忙 bāngmáng
free time
空儿 kongr4
morning
上午 shàngwǔ
and
和 hé
sky
天 tiān
and you
呢 ne
please ask
请问 qǐng wèn
meeting you very happy
见到你很高兴 jiàndào nǐ hěn gāoxìng
weather
天气 tiānqì
spring
春天 chūntiān
summer
夏天 xiàtiān
autumn
秋天 qiūtiān
winter
冬天 dōngtiān
time of the day
天色 tiānsè
temperature
气温 qìwēn
hot
热 rè
warm
暖和 nuǎnhuo
cool
凉快 liángkuai
clear
晴朗 qínglǎng
busy
忙 máng
tired
累 lèi
pretty
漂亮 piàoliang
rain
下雨 xiàyǔ
snow
下雪 xiàxuě
cheap
便宜 piányi
fat
胖 pàng
thin
瘦 shòu
difficult
难 nán
easy
容易 róngyì
fast
快 kuài
slow
慢 màn
new
新 xīn
old
旧 jiù
delicios
好吃 hǎochī
the same
一样 yíyàng
house/buidlng
房子 fángzi
always
总是 zǒngshì
teacher
老师 lǎoshī
order/book/reserve
订 dìng
feel
觉得 juéde
may
可以 kěyǐ
feeling/emotion
感情 gǎnqíng
translate/interperate
翻译 fānyì
strenous
费劲 fèijìn
enquire
打听 dǎting
soft
软 ruǎn
prepare
准备 zhǔnbèi
remember
记得 jìde
time
时间 shíjiān
important
重要 zhòngyào
notebook laptop
笔记本 bǐjìběn
li
李 lǐ
wang
王 wáng
given name
贵姓 guìxìng
your given name
您贵姓 nín guìxìng
this is whos book
这是谁的书 zhè shì shéi de shū
do
干 gàn
time
时候 shíhou
now
现在 xiànzài
wish
祝 zhù
wish you have a good time
祝你们玩儿得开心 zhù nǐmen wánerděikāixīn
only (also MW animals)
只 zhǐ
shop
商店 shāngdiàn
day after tommorrow
后天 hòutiān
short
矮 ǎi
I teach you
我教你 wǒ jiāo nǐ
I havent watched
我没有看过 wǒ méiyǒu kànguò
but
可是 kěshì
please ask
请问 qǐng wèn
seems as if
好像 hǎoxiàng
money
钱 qián
car
汽车 qìchē
family/house/home
家 jiā
garden
花 huāyuán
dog
狗 gǒu
cat
猫 māo
business/matter
事 shì
animal
动物 dòngwù
nuture/keep/grow
养 yǎng
why
为什么 wèishénme
because
因为 yīnwèi
therefore
所以 suǒyǐ
still/in addition
还 hai
MW persons
位 wèi
MW car/bikes
辆 liàng
MW dogs/fish/boats
条 tiáo
two (counting objects)
两 liǎng
from
从 cóng
too
到 dào
rest
休息 xiūxi
hour
小时 xiǎoshí
office
办公室 bàngōngshì
more or less
差不多 chàbuduō
how long time
多长时间 duōchángshíjiān
sleep
睡 shuì
go to sleep
睡觉 shuìjiào
telephone
电话 diànhuà
slow
慢 màn
say again (another time)
遍 biàn
party
宴会 yànhuì
age
年纪 niánjì
air
空气 kōngqì
although
虽然 suīrán
altogether
一共 yígòng
cupboard
柜子 guìzǐ
file
文件夹 wénjiànjiā
secretary
秘书 mìshū
manager
经理 jīnglǐ
clothes
衣服 yīfu
driver
司机 sījī
often
常常 chángcháng
frequently
经常 jīngcháng
isnt it?
可不是 kěbùshì
to receive (take call)
接 jiē
tell
告诉 gàosu
entertain
招待 zhāodài
close (distance)
近 jìn
public bus
公共汽车 gōnggòngqìchē
remember
记得 jìde
forget
忘了 wàngle
stop
站 zhàn
finish work
下班 xiàbān
family
家庭 jiātíng
chat
聊 liáo
to love
爱 ài
to laugh
笑 xiào
joke
笑话 xiàohuà
get angry
生气 shēngqì
bedroom
卧室 wòshì
south
南边 nánbiān
east
东边 dōngbiān
dining room
饭厅 fàntīng
door
们 men
toilet
卫生间 wèishēngjiān
oppisite
对面 duìmiàn
living room
客厅 kètīng
side by side
旁边 pángbiān
father
爸爸 bàba
mother
妈妈 māma
dining room
饭厅 fàntīng
room
房间 fángjiān
in front of
前边 qiánbiān
kitchen
厨房 chúfáng
behind
后边 hòubiān
left side
左边 zuǒbiān
right side
右边 yòubiān
newspaper
报纸 bàozhǐ
zoo
动物园 dòngwùyuán
time
时候 shíhou
how many
几 jǐ
how many in your family
几口人 jǐ kǒu rén
father
父亲 fùqin
mother
母亲 mǔqīn
elder sister
姐姐 jiějie
parents
父母 fùmǔ
chair
椅子 yǐzi
bookshelf
书架 shūjià
lamp
灯 dēng
table
桌子 zhuōzi
sofa
沙发 shāfā
bed
床 chuáng
in/at/inside/on
里 lǐ
elder brother
哥哥 gēge
younger sister
妹妹 mèimei
company
公司 gōngsī
university
大学 dàxué
cake
蛋糕 dàngāo
football match
足球赛 zúqiúsài
population
人口 rénkǒu
stamp
邮票 yóupiào
hobby
爱好 àihào
post office
集邮 jíyóu
MW cup
杯 bēi
sell
卖 mài
MW book
本 běn
MW lump/piece and ccy
快 kuài
MW plate
盘 pán
MW stage performance
场 cháng
MW for people in family
口儿 kǒu ér
MW sheet/thin objects (eg: CD)
张 zhāng
MW set
套 tào
MW bottle
瓶 píng
approx.
大概 dàgài
how many over 10
多少 duōshao
100 million
亿 yì
export
出口 chūkǒu
import
进口 jìnkǒu
chat
聊天 liáotiān
wireless
无线电 wúxiàndiàn
thought
想法 xiǎngfǎ
please wait
请说等 qǐng shuō děng
I can do anytime
什么时候都可以 shénmeshíhòu dōu kěyǐ
just
刚才 gāngcái
beach
海滩 hǎitān
understand
懂 dǒng
clear
明白 míngbai
请你再说一遍,好吗 qǐng nǐ zài shuō yī biàn , hǎo ma
give
给 gěi
noon
中午 zhōngwǔ
with
跟 gēn
eye
眼 yǎn
stand
立 lì
walk
走 zǒu
read
读 dú
wind
风 fēng
cloud
云 yún
rain
雨 yǔ
snow
雪 xuě
always
总 zǒng
above/on top
上头 shàngtóu
above/on top
上边 shàngbiān
below/under
下边 xiàbiān
in front
前边 qiánbiān
behind
后边 hòubiān
left side
左边 zuǒbiān
right side
右边 yòubiān
inside
里边 lǐbiān
outside
外边 wàibiān
middle
中间儿 zhōngjiān ér
oppisite
对面儿 duìmiàn ér
the side of
旁边儿 pángbiānér
next door
隔壁 gébì
market
市场 shìchǎng
railway station
火车站 huǒchēzhàn
road
路 lù
cinema
电影院 diànyǐngyuàn
internet
互联网 hùliánwǎng
swimming pool
游泳池 yóuyǒngchí
embassy
大使馆 dàshǐguǎn
surf internet
上网 shàngwǎng
rarely
很少 hěn shǎo
lunch
午饭 wǔfàn
homework
功课 gōngkè
foreigh student
留学生 liúxuéshēng
newspaper
报纸 bàozhǐ
zoo
动物园 dòngwùyuán
towel
毛巾 máojīn
soap
香皂 xiāngzào
cai
才 cái
in addition/still
还 hái
or
还是 hái shì
give (present)
送 sòng
present
礼物 lǐwù
pen
钢笔 gāngbǐ
together
一起 yīqǐ
I have been there
我去过了 wǒ qù guòle
scenery
景色 jǐngsè
daily book
日记本 rìjì běn
over there
那里 nàli
long
长 cháng
history
历史 lìshǐ
lets all..
大家一起 dàjiā yīqǐ
famous
有名 yǒumíng
classroom
教师 jiàoshī
hard working
努力 nǔlì
equipment
设施 shèshī
天安门 tiānānmén
around
周围 zhōuwéi
it
它 tā
centre
中心 zhōngxīn
live/stay
住 zhù
plaza/square
广场 guǎngchǎng
monument
纪念碑 jìniànbēi
museum
博物馆 bówùguǎn
dormitory
宿舍 sùshè
from/away
离 lí
dining hall
食堂 shítáng
far
远 yuǎn
exactly
就 jiù
reading lamp
台灯 táidēng
how
怎么样 zěnmeyàng
window
窗户 chuānghu
tree
树 shù
quiet
安静 ānjìng
date
号 hào
exam
考试 kǎoshì
know
知道 zhīdào
spoke language
口语 kǒuyǔ
listening comprehension
听力 tīnglì
review
复习 fùxí
that’s right
是呀 shì yā
department
系 xì
mainly
主要 zhǔyào
class
班 bān
come from
来自 láizì
Korea
韩国 Hánguó
etc etc
等 děng
term begins
开学 kāixué
child
孩子 háizi
sugar
糖 táng
roast duck
烤鸭 kǎoyā
dumplings
饺子 jiǎozi
meet
见到 jiàndào
mobile phone
手机 shǒujī
send
发 fā
letter
信 xìn
ticket
票 piào
pork
猪肉 zhūròu
duck
鸭 yā
dictionary
词典 cídiǎn
orange juice
澄汁儿 chéng zhī ér
你不明白我说什么 nǐ bù míngbái wǒ shuō shénme
building
楼 lóu
what time?
几点钟 jǐ diǎnzhōng
impossible
不行 bùxíng
你不明白 nǐ bù míngbái
我不明白什么 wǒ bù míngbái shénme
你想跟我一起吃午饭吗 nǐ xiǎng gēn wǒ yīqǐ chī wǔfàn ma
跟谁一起 gēn shéi yīqǐ
RMB
人民币 rénmínbì
people
人民 rénmín
currency
币 bì
元/快 yuán / kuài
角/毛 jiǎo / máo
minutes/1 cent ccy
分 fēn
apple
苹果 píngguǒ
plum
李子 lǐzǐ
flower
华 huá
fish
鱼 yú
chinese witing brush
毛笔 máobǐ
MW type/kind
种 zhǒng
0.5 kg
斤 jīn
MW fish/belt/trousers
条 tiáo
MW for machines
台 tái
MW pens/brushes/cigarettes
支 zhī
these
这些 zhèxiē
those
那些 nàxiē
which
哪些 nǎxiē
some
一些 yīxiē
sweet
甜 tián
fresh
新鲜 xīnxiān
give change/look for
找 zhǎo
跟我一起 gēn wǒ yīqǐ
跟谁一起 gēn shéi yīqǐ
跟你一起 gēn nǐ yīqǐ
order
想买 xiǎng mǎi
order
想要 xiǎng yào
可是不是在这儿 kěshì bù shì zài zhèr
I would like to go to yours to drink
我想去你哪儿喝一点儿东西 wǒ xiǎngqù nǐ nǎer hē yīdianr3 dōngxi
你想走什么 nǐ xiǎng zǒu shénme
furniture
家具 jiājù
desk
书桌 shūzhuō
tidy/neat
整齐 zhěngqí
light refreshments/pastries
点心 diǎnxīn
chicken
鸡 jī
chicken egg
鸡蛋 jīdàn
juice
果汁儿 guǒzhī ér
music
音乐 yīnyuè
computer games
电脑游戏 diànnǎoyóuxì
opening hours
营业时间 yíngyè shíjiān