Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ji 1
Chicken
Jia 1
Press from both sides
Jie 2
Knot
Jiao 3
foot
Jiu 3
alcoholic drink
Jian 3
Cut (with sissors)
jiang 4
Jam, paste
Jing 3
well
qi 2
flag
qie 1
cut, slice
qiao 1
knock
qiu 2
ball
qian 2
money
qin 2
general term for certain musical instuments
qiang 2
wall
qing 1
light
xi 3
wash
xia 3
shrimp
xie 4
crab
zha 4
explode
zhai 1
pick, take off
zhan 4
stand
zhi 3
paper
zhong 1
clock
zhu ang4
bump against
zhui 1
chase after
zhou 1 (zi)
table
ca 1
wipe, rub
cai 4
vegetable
cao 3
grass
zi 4
character
zai 1
plant
zang 1
dirty
zei 2
thief
zou 3
walk
zuan 1
make one's way through
zui 3
mouth
zuo 4
sit
si 1
tear
san 3
umbrella
sao 3
sweep
song 1
pine tree
suan 4
garlic
suo 3
lock
shi 1 (zi)
lion
she 2
snake
sheng 2 (zi)
rope, string
shou 3
hand
shu 1
book
shua 1 (zi)
brush
ci 4
stab pick
cong 1
chinese onion
cuo 1
rub with hands
chi 1
eat
chan 1
support - with one's hand
chang 4
sing
chao 2
nest
cheng 4
balance, scale
chong 2 (zi)
insect, worm
chuan 2
boat
chuang 2
bed
chui 1
blow, puff
shuai 1
cast, throw, fling
shui 4
sleep
shuo 1
speak
shan 1
mountain hill
re 4
hot heat
rao 4
make a detour
ren 2
man, person
reng 1
throw, toss
rou 4
meat