Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第九
dìjiǔ
神農
shénnóng
中藥
zhōngyào
每個
měigè
bìng
yào
西藥
xīyào
看上去
kànshàngqù
草根
cǎogēn
ya
樹葉
shùyè
水果皮
shuǐguǒpí
還有
huányǒu
蟲子
chóngzǐ
吃過
chīguò
也許
yěxǔ
治病
zhìbìng
試一試
shìyīshì
就會
jiùhuì
真的
zhēndē
不錯
bùcuò
很久
hěnjiǔ
可以
kěyǐ
只能
zhǐnéng
qiú
保祐
bǎoyòu
要不然
yàobùrán
等死
děngsi
jiāng
首先
shǒuxiān
jiào
怎樣
zěnyàng
親自
qīnzì
cháng
哪些
nǎxiē
好幾次
hǎojǐcì
有毒
yǒudú
xiè
chā
健康
jiànkāng
不怕
bùpà
危險
wēixiǎn
好事
hǎoshì
普通人
pǔtōngrén
感謝
gǎnxiè
huó
差不多
chàbùduō
一百
yībǎi
二十
èrshí
suì
記下來
jìxiàlái
liǎng
shì
寫成
xiěchéng
藥書
yàoshū
sūn
孫思邈
sūnsīmiǎo
李時珍
lǐshízhēn
藥王
yàowáng
難吃
nánchī
味道
wèidao
有效
yǒuxiào