Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
qiáng
wén
zǎo
jiàn
tǒng
bǎo
zhōu
wéi
zhù
qín
huáng
jiē
jìn
róng
fēng
huǒ
tái
shāo
yān
xiāo
chuán
diàn
bào
zhǒng
bàn
mèng
jiāng
cái
zhuā
zhàng
chuāng
lěi
zǒu
zhǎo
zhí
dǎo
wén
huà
xiàng
zhēng