Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
第四
dìsì
太陽
tàiyáng
時候
shíhòu
天上
tiānshang
zhè
de
完全
wánquán
yàng
東方
dōngfāng
shàng
每天
měitiān
zhōng
fēi
dào
他們
tāmen
西方
xīfāng
huí
jiù
tiān
因爲
yīnwéi
知道
zhīdao
一共
yīgòng
xiē
覺得
juéde
méi
有意思
yǒuyìsi
一塊兒
yīkuàir
如果
rúguǒ
人們
rénmen
看見
kànjiàn
那麽
nàmó
huì
高興
gāoxīng
這些
zhèxuē
地上
dìshang
biàn
非常
fēicháng
很多
hěnduō
天神
tiānshén
馬上
mǎshàng
jiàn
shì
生氣
shēngqì
射箭
shèjiàn
羿
lái
難過
nánguò
pǎo
yòng
jiàn
shè
那些
nàxiē
一個
yīgè
yòu
過上
guòshàng
hǎo
日子
rìzi