Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de
shì
xìng
中國人
zhōngguórén
出生
chūshēng
jiào
名字
míngzi
比方說
bǐfāngshuō
有的
yǒude
dōu
yǒu
duō
hěn
shēng
可能
kěnéng
孩子
háizi
rén
yīng
常用
chángyòng
míng
姓名
xìngmíng
qiū
chūn
時間
shíjiān
美華
měihuá
美國
měiguó
jīng
北京
Běijīng
地方
dìfāng
měi
女孩
nǚhái
hǎi
míng
男孩
nánhái
希望
xīwàng
父母
fùmǔ
意思
yìsi
一定
yīdìng
動物
dòngwù
niú
地名
dìmíng
以前
yǐqián
zhōu
zhào
來源
láiyuán
liú
wáng
zhāng
bǎi
後面
hòumiàn
前面
qiánmian
第一
dìyī