Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Chai Hu Shu Gan San

Depression
LV Qi Stagnation - more acute cond
Mod of Si Ni San

Chai Hu
Gan Cao - harmonize
Zhi Shi
Bai Shao - move blood
Chuan Xiong - move blood/px
Xiang Fu
Zhi Gan Cao
Dan Zhi Xiao Yao Wan

Depression
LV Qi Stagnation w/Fire(more chronic than Chai Hu Shu Gan San)

Chai Hu
Dan Gui
Fu Ling
Bai Zhu
Gan Cao
Zhi Zi - Cool LV blood
Bai Shao
Mu Dan Pi - Cool LV blood
Qi Moving Single Herbs

Depression
Chai Hu - for fever/strongly smooths LV
Chen Pi - SP Qing Pi - LV
Da Fu Pi - SP
Zhi Shi - raises BP in shock/LV/SP
Xian Fu - LV
Mu Xiang - SP
Wu Yao - LV cold
Tan Xiang
Xie Bie - chest
Chuan Lian Zi - LV
Ju He - LV
Fo Shou- LV
Mei Gui Hua - LV
Shi Di - diaphragm/hiccough
Huang Lian Wen Dan Tang

Dian
Insomnia
Phlegm Heat obstructing HT causing shen disturbance

Fu ling/Ban xia/Chen pi/Gan cao - phlegm damp
Zhu ru/Zhi shi - clr LV/GB d/h
Huang lian - d/h middle jiao and d/h obst. HT
Zhi zi - clr heat/relieve irritability
Yuan zhi/Ye jiao teng - calm shen/clr heat
Huang Lian E Jiao Tang

Insomnia
HT yin xu w/deficiency fire

Huang Lian/Huang Qin - clr HT fire
Shao Yao - blood heat
E Jiao - HT yin xu
Ji Zi Huang - nourish HT yin/clr HT heat
Yue Ju Wan

Depression
Food Stagnation or General Qi Stagnation

Xiang Fu
Chuan Xiong
Zhi Zi
Chang Zhu
Shen Qu
Ban Xia Hou Po Tang

Depression
Phlegm Stagnation d/t emotional issues
Can't cry/release emotions

Ban Xia
Hou Po
Fu Ling
Sheng Jiang
Zi Su Ye
Wen Dan Tang

Depression
Phlegm Heat

Ban Xia
Zhu Ru
Zhi Shi
Chen Pi
Fu Ling
Sheng Jiang
Gan Cao
Gan Mai Da Zao Tang

Depression
HT/KI Disharmony - HT Shen disorder
Excess in HT/Def in KI

Fu Xiao Mai - Nourish HT/Calm shen
Gan Cao - Chief/Nourish HT/Harmonize
Da Zao - Strengthen SP to support HT
Jiao Tai Wan

Depression
KI/HT Disharmony - HT fire not strong enough to warm KI water.

Rou Gui - Brings fire back to source
Huang Lian - Sedates HT fire
Gui Pi Tang

Depression
Insomnia
HT/SP Xu

Dang Shen - qi
Huang Qi - qi
Dan Gui - blood
Long Yan Rou - blood
Bai Zhu - SP
Mu Xiang - SP qi
Fu Ling - SP
Yuan Zhi - shen
Suan Zao Ren - shen
Da Zao/Gan Cao/Sheng Jiang
Zhi Shui Qing Gan Yin

Depression
Yin Xu Fire - Harmonize LV/KI
Liu Wei + Dan Zhi Xiao Yao (- Bai Zhu; + Suan Zao Ren)

Fu Ling
Mu Dan Pi
Suan Zao Ren
Dang Gui
Bai Shao
Chai Hu
Gan Cao
Shu Di
Shan Zhu Yu
Shan Yao
Ze Xie
Shun Qi Dao Tan Tang

Dian
Phlegm Qi Stagnation

Ju Hong (Chen Pi)
Ban Xia
Fu Ling
Gan Cao
Zhi Shi
Dan Nan Xing
Xiang Fu
Mu Xian
Yuan Zhi
Shi Chang Pu
Yu Jin
Sheng Jiang
Yang Xin Tang

Dian
HT/SP Xu - Impaired HT blood leading to HT shen disturbance

Ren Shen/Huang Qi/Gan Cao - Qi xu
Chuan Xiong/Dan Gui - blood xu
Fu Ling/Yuan Zhi/Bai Zi Ren/Suan Zao Ren/Wu Wei Zi/Ban Xia - calm shen
Rou Gui - guides herbs to HT

Gui Pi Tang has more spleen herbs/this formula focuses more on HT
Sheng Tie Luo Yin

Kuang
Phlegm Fire Obstructing HT

Sheng Tie Luo (iron shavings)
Dan Nan Xing
Zhe Bei Mu
Ju Hong - phlegm
Shi Chang Pu/Yuan Zhi - open orifices
Fu Shen - calm shen
Gou Teng - LV Fire
Zhu Sha .1g - Descend/calm
Tian Men Dong/Xuan Shen/Mai Dong/Lian Qiao - clr HT heat/yin
Er Yin Jian

Kuang
Fire injures yin leading to yin xu
This formula more for yin fire sx's

Sheng Di/Mai Dong/Xuan Shen - body fluid
Huang Lian/Mu Tong/Dan Zhu Ye/Deng Xin Cao - HT fire - drain heat thru urine
Fu Ling/Suan Zao Ren/Gan Cao - Nourish HT - calm shen
Di Zhi Wan

Kuang
Fire injures yin leading to yin xu
Can use alone or w/Er Yin Jian

Fu Shen/Ren Shen/Gan Cao - qi xu
Yuan Zhi
Shi Chang Pu
Xue Fu Zhu Yu Tang

Kuang
Xiong Bi
Blood Stagnation
Tao Hong Si Wu T mod +Si Ni San+Niu Xi and Jie Geng

Tao Ren/Hong Hua/Dan Gui/Sheng Di/Chuan Xiong/Chi Shao - Blood
Chai Hu/Zhi Ke/Gan Cao - Qi
Chuan Niu Xi - moves downward
Jie Geng - moves upward
Dian Kuang Meng Xing Tang

Kuang
Blood Stagnation

Tao Ren/Chi Shao/ - blood
Xiang Fu/Chai Hu/Tu Su Zi - qi
Da Fu Pi/Chen Pi/Gan Cao - mid jiao
Mu Tong - directs downward
Da Ying Yin

Kuang
Blood Stagnation

San Leng/E Zhu - break up blood stasis
Chi Shao - blood
Da Huang
Calm Shen Single Herbs

Heavy Settlers
Zhu Sha
Ci Shi - goes to HT/LV
Long Gu - goes to LV/strongly astringes
Hu Po - Control HT shen, moves blood
Calm Shen Single Herbs

Nourish Heart
Suan Zao Ren - tx yin/blood and stops sweat d/t HT yin xu
Bai Zi Ren - Moisten LI as well
He Huan Pi - stronger than Suan Zao Ren also smooths SP qi, good in trauma
Ye Jiao Teng - insomnia, blood xu causing body px
Yuan Zhi - insomnia/resolves phlegm, chest bi
Ling Zhi - mushroom, calms shen, builds immune system
Long Dan Xie Gan Tang

Insomnia
LV Qi Stagnation leading to LV Fire

Long Dan Cao - drain LV fire/clr low jiao d/h
Huang Qin/Zhi Zi - support chief fxn
Ze Xie/Mu Tong/Che Qian Zi - drain d/h
Dan Gui Wei - move blood
Sheng Di - cool blood
Chai Hu - Smooth LV
Gan Cao - harmonize
An Shen Ding Zhi Wan

Insomnia
HT/GB Qi Xu

Ren shen
Long chi
Fu Ling/Fu Shen/Shi chang pu - tonify qi and calm shen

Add suan zao ren tang for sleep
Dan Shen Yin

Xiong Bi
Mild Condition - HT/ST disorder with ST sx's

Dan Shen
Tan Xiang
Sha Ren
Guan Xin II

Xiong Bi
Chronic cases - popular formula in clinic

Dan shen
Chuan xiong
Hong hua
Jiang Xiang
Chi Shao
Fu Fang Dan Shen Pian

Xiong Bi
Mild condition - Blood stagnation
Dan shen
San qi
Bing pian

Used instead of aspirin w/fewer side effects. Lowers BP/Cholesterol
Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang

Xiong Bi
Phlegm obstruction/Cold Stagnation
Xie Bai - dries damp, warms, goes to chest
Ban Xia - dries damp, descends qi, resolves phlegm
Gua Lou Shi - opens chest
Bai Jiu
For cold stagnation add fu zi, qui zhi, zhi shi, jiang xiang, tian xiang
Zuo Gui Yin I

Xiong Bi
HT/KI Yin xu

Shu di
Shan zhu yu
Shan yao
Fu ling
Gou qi zi
Zhi gan cao

Liu wei minus draining herbs - ze xie and mu dan pi. Mild compared to Zuo Gui Wan.
Sheng Mai San

Xiong Bi
Qi/Yin xu

Ren Shen
Mai Men Dong
Wu Wei Zi
Ren Shen Yang Ying Tang

Xiong Bi
Bai Shao
Dang Gui
Chen Pi
Huang Qi
Rou Gui
Ren Shen
Bai Zhu
Zhi Gan Cao
Shu Di
Wu Wei Zi
Used together w/sheng mai san for qi/yin xu.
Shen Fu Tang

Xiong Bi
Yang Xu

Ren Shen
Fu Zi
Gan Cao

Used w/you gui yin
Xiao Ke Fang

Xiao Ke
Yin heat consumes yin fluid. Extreme thirst main sx.

Tian hua fen/huang lian - clr heat
Sheng di
Ou zhi - lotus juice
Yu Nu Jian

Xiao Ke
Strongly controls ST fire to control hunger. Main sx is extreme hunger.

Shi gao - ST/LU heat
Shu di - nourish yin
Zhi mu - ST heat
Mai men dong - yin
Niu xi - heat
Huang lian/zhi zi - fire
Liu Wei Di Huang Wan

Xiao Ke
Shu di - KI
Shan zhu yu - LV
Shan yao - SP
Ze xie - KI
Mu dan pi - LV
Fu ling - SP
Jin Gui Shen Qi Wan

Xiao Ke
KI Yin/Yang Xu

Sheng di
Shan zhu yu
Shan yao
Ze xie
Mu dan pi
Fu ling
Fu zi
Gui zhi
Huo Po Xia Ling Tang

Xiao Ke
SP xu w/damp obstruction

Huo xiang
Ban xia
Chi fu ling - heat/damp
Xing ren
Yi yi ren
Bai dou kou
Huo po
Zhu ling
Dan dou chi
Ze xie
Shi Quan Da Bu Tang

Xiao Ke
Qi and blood xu

Shu di
Dan gui
Bai shao
Chuan xiong
Ren shen
Bai zhu
Fu ling
Zhi gan cao
Sheng jiang
Da zao
Huang qi
Rou gui
Jin Sou Gou Jing Wan

Xiao Ke
KI xu - main sx incontinence - late stage diabetes type II

Sha yuan ji li - tonify jing/astringe KI
Lian zi/Qian shi - support chief to astringe KI
Long gu
Mu li
Tian Ma Gou Teng Yin

Dizziness
LV Yang Rising/Excess above-Xu Below
Tian Ma
Gou Teng - short cook/subdue wind/yang
Shi Jue Ming -long cook/subdue wind/yang
Zhi Zi - clr heat
Huang Qin - clr heat/drain fire
Yi Mu Cao - diuretic
Du Zhong - strengthen kidney
Sang Ji Sheng - strengthen KI
Yi Jiao Teng - calm shen/harmonize
Fu Shen - calm shen/harmonize
Chuan Niu Xi - move blood
Zuo Gui Wan

Dizziness
Tiredness
KI Yin Xu

Stronger than Zuo Gui Yin b/c has animal ingredients to tonify jing

Shu Di
Shan Zhu Yu
Shan Yao
Gou Qi Zi
Gui Ban Jiao
Chuan Niu Xi
Tu Su Zi
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

Dizziness
Turbid Phlegm

Ban Xia
Tian Ma
Bai Zhu
Fu Ling
Chen Pi
Sheng Jiang
Da Zao
Gan Cao
Tong Qiao Huo Xue Tang

Dizziness
Blood Stagnation

She Xiang - open orifices
Chuan Xiong
Cong Bai
Tao Ren
Hong Hua
Chi Shao
Huang Jiu - cooking wine
Da Zao
Hypertension Single Herbs
Ju Hua
Xia Ku Cao
Chi Qian Cao
Sang Ji Sheng
Luo Bu Ma
Yu Mi Xu
Huang Qin
Gou Teng
Tian Ma
Dan Shen
Shan Zha
He Shou Wu
Chuan Xiong
Du Zhong
Bu Fei Tang

Tiredness
LU qi xu

Ren shen - tonify qi/strengthen wei qi
Huang qi - " " "
Shu Di Huang - Nourish KI to grasp qi/tonify source qi to astringe LU qi
Wu Wei zi - " " "
Zi Wan - direct qi down/circ LU qi
Sang Bai Pi - " " "
Jia Wei Si Jun Zi Tang

Tiredness
SP qi xu

Huang Qi
Bian Dou - strengthen SP/drain damp
Ren Shen
Bai zhu
Fu ling
Zhi gan cao
Yang Xin Tang

Tiredness
HT Xue Xu

Ren shen/huang qi/fuling/gan cao - tonify qi and blood - strengthens qi to produce blood
Dang gui/chuan xiong/wu wei zi/fu shen/
bai zi ren/suan zao ren/yuan zhi - tonify blood and calm shen
rou gui/ban xia - harmonize and warm spleen to produce blood
Si Wu Tang Jia Wei

Tiredness
LV Blood Xu

Shu di
Dan Gui
Bai Shao
Chuan Xiong
+
He shou wu - blood tonic/nourishes jing
Gou qi zi - tonify LV blood/yin
Ji Xue Teng - moves/nourishes blood
Sha Shen Mai Men Dong Tang

Tiredness
LU Yin Xu

Sha shen/mai men dong/yu zhu - nourishes yin, produces body fluids
Tian hua fen/Sang ye/gua lou - yin heat
Bian dou - damp phlegm
Tian Wang Bu Xin Dan

Tiredness
HT Yin Xu
Sheng di 30-60g - nourish blood/st KI
Xuan shen
Tian men dong
Mai men dong
Dang Gui
Ren Shen
Fu Ling
Suan Zao ren
Wu Wei zi
Jie Geng
Bai zi ren
Yuan zhi
Zhu Sha/Feng Mi
Yi Wei Tang

Tiredness
SP/ST Yin xu

Sheng di/mai men dong/yu zhu - nourish yin, produce body fluid
bing tang - rock sugar, harmonizes middle jiao/strengthen ST
Bu Gan Tang

Tiredness
LV Yin Xu

Si Wu Tang +
Mu Gua - muscle cramps
Gan Cao - support mu gua fxn
Mai men dong - nourish LV yin
Suan zao ren - goes to LV
Zheng Yang Li Lao Tang

Tiredness
HT Yang Xu

Ren shen/huang qi/Wu wei zi/gan cao - tonify HT qi
Rou gui/sheng jian - warm HT yang, open chest
Bai Zhu/chen pi/dang gui/da zao - strengthen SP to support HT
Fu Zi Li Zhong Tang

Tiredness
SP Yang Xu

Gan jiang
Gan cao
Ren shen
Bai Zhu
Fu Zi
You Gui Wan

Tiredness
KI Yang Xu - Most severe stage

Shu di
Shan Zhu yu
Shan yao
Gou qi zi
Lu jiao jiao
Dang Gui
Rou gui
Pi Pa Qing Fei Yin

Acne
LU heat

pi pa ye/sang bai pi/huang qin - clr LU heat
huang lian/huang bai/zhi zi/shi gao- LU/ST heat
ren shen/gan cao
ku shen/ye ju hua - skin
Liang Xue Qing Fei Yin

Acne
Blood & LU Heat

sheng di/dan pi/chi shao - clr blood heat
huang qin/zhi mu/shi gao - clr LU/ST heat, upper jiao heat
sang bai pi/pi pa ye/gan cao - LU heat
Tiao Wei Cheng Qi Tang

Acne
ST Heat

Da huang
Mang xiao
gan cao
Qing Wei San

Acne
St Heat

Huang lian
Sheng di/dan pi - cool blood/nourish yin
dan gui - move blood/harmonize SP/ST
Sheng ma - brings rx to face/vents heat stagnation
Tao Hong Si Wu Tang + Liang Xue Wu Hua Tang

Acne
Blood Heat

Tao Hong Si Wu Tang
shu di/dang gui/bai shao/chuan xiong/tao ren/hong hua

Liang Xue Wu Hua Tang
Hong hua
Ye ju hua
Ji Guan Hua
Ling Xiao Hua
Chu Shi Jie Du Tang

Acne
Damp/Phlegm Toxicity w/Blood Stasis

Bai xian/tu fu ling/dou juan/yi yi ren - clr damp and stop itching
Jin yin hua/lian qiao/zi hua di ding - clr toxicity
zhi zi/dan pi - cool blood, clr heat
mu tong/hua shi -drain damp thru urine
gan cao - harmonize
External Applications

Acne
Dian Dao San - Da huang/liu huang - damp heat - grind to pwdr make paste

Jia Wei Dian Dao San -dan shen/bing pian - make into mask or cream

Qu Ban Gao - pocked skin/scarring
dan feng zi/hong fen/zhang nuo
Wu Wei Xiao Du Yin

Dermatitis
Wind Heat

jin yin hua
zi hua di ding
pu gong ying
ye ju hua
tian kui
Shu Feng Qing Re Yin

Dermatitis
Wind Heat

jin yin hua/lian qiao/huang qin/zhi zi
gan cao/jing jie/fang feng/niu bang zi
bai ji li/chuan tui/dan shen/sheng di/
chi shao yao

clrs toxic heat/releases wind/cools blood/nourishes yin
Xiao Feng Qing Ren Yin
Wind Heat

jing jie
chan tui
chi shao
huang qin
fang feng
dang gui
da qing ye
Yu Ping Feng San + Gui Zhi Tang

Dermatitis
Wind Cold

Huang qi
Bai zhu
Fang feng
Gui zhi - adjusts wei qi
Bai shao - harmonizes ying/wei
Sheng jiang
Da zao
Zhi gan cao
Qu Feng Shen shi Tang

Dermatitis
Wind Damp

jing jie/fang feng - wind
qiang huo - wind damp
chan tui
fu ling/chen pi - drain damp
jin yin yua - heat/skin probs
tu fu ling - damp skin probs
gan cao
cang zhu - dries damp
Shi Chuang Zi San - External Use

Dermatitis
Wind Damp

she chuang zi/ku shen - good pair for ext skin issues
chuan jiao
bai bu
ming fan - stir into decoction at end
Jian Pi Qu Feng Tang

Dermatitis
SP/ST qi xu w/food attack (allergy)

cang zhu/chen pi/fu ling/ze xie - strengthen SP, drain damp
jing jie/fang feng/qiang huo/mu xiang - expel wind, stop itch
wu yao/sheng jiang/da zao - warm and harmonize middle
Liang Xue Xiao Feng Tang

Dermatitis
Blood Heat

sheng di
dang gui
jing jie
chan tui
ku shen
ba ji li
zhi mu
sheng shi gao
gan cao
+ mu dan pi/ chi shao - always to together to cool blood heat skin rash
Huo Xue Qu Feng Tang

Dermatitis
Blood Stagnation

dang gui wei/chi shao/tao ren/hong hua - blood heat, stagnation
jing jie/chan tui/bai ji li, gan cao - wind, itching
General external wash - all rash types
jin yin hua
ye ju hua
hong hua
bai zhu
fu ling
bai ji li
yi yi ren
ban lan gen
ming fan
Gui Zhi Tang Jia Jie

Psoriasis
Wind Cold

gui zhi/gan cao/qiang huo/fang feng
chi shao/dang gui/bai xian pi/chuan xiong/ma huang, xing ren
Xi Jiao Di Huang Tang Jia Jian

Psoriasis
Blood heat

xi jiao
Gui Zhi Tang Jia Jie

Psoriasis
Wind Cold

Gui zhi
gan cao
qiang huo
fang feng
chi shao
dang gui
bai xian pi
chuan xiong
ma huang (2-3 gm if at all)
xing ren
Xi Jiao Di Huang Tang Jia Jian

Psoriasis
Blood Heat
Xi jiao
sheng di
mu dan pi - s/b fried
chi shao+
zi cao
hong hua
jin yin hua - charred
di yu
shi gao
bai shui shi
sha ren
mai men dong
xuan shen
Di Huang Zi Cao Tang

Psoriasis
Blood Heat (less heat than xi jiao di huang tang)

shend di
zi cao
chao huai hua
chi shao
bai shao ??
lian xiao hua
xuan shen
mu dan pi
da huang
long hua
Yang Xue Run Fu Yin Jia Jian

Psoriasis
Blood heat - more moistening
sheng di
shu di
tian men dong
mai men dong
xuan shen
he shou wu
gou teng
dang gui
sha ren
tian hua fen
chi xiao dou
chao bai shao
Hou Xue San Yu Tang

Psoriasis
Blood Stasis - clear toxic heat/wind
su mu
chi shao
bai shao
hong hua
tao ren
san leng
e zhu
mu xiang
chen pi
gui yu gian
Bei Xie Shen Shi Tang Jia Jian

Psoriasis
Damp Heat
cang zhu
huang bai - excellent for skin issues
ze lan
zhu ling -dires damp w/o damaging yin
bei xie
yi yi ren
dan shen
yu hua teng?
tu fu ling
pu gong ying
lu lu tong
chuan niu xi
qing pi di fu zi
Huang Lian Jie Du Tang + Lou Wei Xiao Du Yin Hua Cai

Psoriasis
Damp Heat-more for toxicity, oozing, yellow/greasy - m/b slight fever
3 huangs + zhi zi
+ sheng di/chi shao - to help protect from cold herbs
Long Dan Xie Gan Tang (mod)

Psoriasis
Damp heat
- mu tong
decrease chai hu to 3g
+ yi yi ren/bai xian pi

Consider ku shen/she chuang zi
Pu Lian Gao - external

Psoriasis
Clear leakage from skin/stop itch

lu lu tong
cang zhu
bai bu
ai ye
ku fan - add to strained decoction
Sheng Ma Gan Cao Tang

Psoriasis
sheng ma
gan cao
chi shao
sheng di
da feng zi
dan shen
ge gen
shui niu jiao
bing pian
Soak cotton ball tape in Ren 8 42 hrs