• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
LIANG FU WAN

more cold?
Cold Attack

+ wu zhu yu
LIANG FU WAN

food retention?
Cold Attack

+ ji nei jing
+ shen qu
+ zhi shi
LIANG FU WAN

always add these for pain
Cold Attack

+ chen pi
+ mu xiang
HUA GAN JIAN

acid reflux, heat?
LV/ST Depressive Heat

+ ZUO JIN WAN
HUA GAN JIAN

stomach acid?
LV/ST Depressive Heat

+ hai piao xiao
+ mu li
+ wa leng zi
HUA GAN JIAN

belching?
LV/ST Depressive Heat

+ xuan fu hua
+ chen xiang
+ bai dou kou
HUA GAN JIAN

red T, burning pain, constipation?
LV/ST Depressive Heat

+ da huang
+ huang lian
+ huang qin
BAO HE WAN or ZHI SHI DAO ZHI WAN

bloat, gas, allergies?
Food Retention (mild and severe)

+ shen qu
+ ji nei jin
BAO HE WAN or ZHI SHI DAO ZHI WAN

increase strength of formula?
Food Retention (mild and severe)

+ bing lang
+ sha ren
CHAI HU SHU GAN SAN

pain?
LV --> ST

+ yu jin
+ qing pi
+ mu xiang
+ JIN LING ZI SAN (yan hu suo, chuan lian zi)
CHAI HU SHU GAN SAN

belching?
LV --> ST

+ xuan fu hua
+ chen xiang
CHAI HU SHU GAN SAN

heat?
LV --> ST

- chuan xiong
+ huang qin
+ zhi zi
+ mu dan pi
+ ZUO JIN WAN
SHI XIAO SAN + DAN SHEN YIN +
da huang, gan cao

more bleeding?
Blood Stagnation

+ san qi
+ bai ji
SHI XIAO SAN + DAN SHEN YIN +
da huang, gan cao

bleeding --> qi & xue xu?
Blood Stagnation

GUI PI TANG

(add mai men dong and sha shen for yin xu)
YI GUAN JIAN + SHAO YAO TANG

too sticky? low appetite?
ST Yin Deficiency

- mai men dong
+ shen qu
+ shan zha
+ bai zhu
+ sha ren
YI GUAN JIAN + SHAO YAO TANG

deficiency or excess heat?
ST Yin Deficiency

+ zhi zi
+ huang lian
+ shi gao
XIAO JIAN ZHONG TANG

cold?
SP/ST Vacuity Cold

+ wu zhu yu
+ gan jiang
XIAO JIAN ZHONG TANG

vomit clear fluids?
SP/ST Vacuity Cold

+ chen pi
+ ban xia