Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zhě
dàn
xiē
shí
zhǐ
lǎo
cháng
yuè
liǎng
zhèng
wén
zuì
yàng
jìn
hěn
gōng
yòu
quán
diǎn
tóu
yīn
děng
wèn
xīn
míng
dìng
zhèng
zhī
qíng
huí
míng
jiān
shǒu
chǎn
huà
zhòng
biǎo
yóu
jiāng
huà
dài
xiāng
huá
píng
huò
jiǔ
shuǐ
shè
nèi
wèi
jūn
chē
使
shǐ
zhì
xiàng
bìng
huó
guān
zǒng
gěi
shén
yuán
shēn
jiàn
cháng
bèi
西
shǎo
xiàng
kǒu