Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de
shì
le
rén
zài
yǒu
zhōng
zhè
guó
shàng
lái
wèi
dào
shí
men
nián
shēng
huì
chū
jiù
yào
shuō
xué
de
duì
xià
guò
zhī
hòu
zhe
zhǔ
néng
duō
xiǎo
ér
tiān
jiā
gōng
shí
yòng
zuò
fēn
chéng
dōu
fāng
mín
hǎo
hái
jīng
méi
tóng
me
běn
xíng
xīn
suǒ
rán
shì
xiàn
sān
jiā
xiǎng
miàn
kāi
diàn
zhǒng
qián
dāng
měi
èr
wài
dào
cóng
dòng
kàn
gāo