Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mǎi
东西
dōngxi
售货员
shòuhuòyuán
yào
衣服
yīfu
jiàn
衬衫
chènshān
颜色
yánsè
huáng
hóng
穿
chuān
tiáo
裤子
kùzi
hào
zhōng
guì
便宜
piányi
付钱
fù qián
qián
这儿
zhèr
一共
yígòng
多少
duōshao
kuài
máo
fēn
bǎi
找(钱)
zhǎo (qián)
shuāng
xié
huàn
一样
yíyàng
虽然
suīán
大小
dàxiǎo
合适
héshì
咖啡色
kāfēisè
hēi
不用
bú yòng
mài
裙子
qúnzi
大衣
dàyī
夹壳
jiákè
外套
wàitào
西装
xīzhuāng
毛衣
máoyi
T-恤衫
T-xùshān
dài
帽子
màozi
dǐng
袜字
wàzi
cháng
duǎn
lán
绿
粉红色
fěnhóngsè
橘红色
júhóngsè
huī