Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(en)appelsin
?
(en) avis
?
(en) banan
?
(en) dato
?
(en) dåse
?
(en) film
?
(en) is
?
(et) jordbær
?
(en) kål
?
nødder
?
(et) ord
?
(en) pose
?
(en) pære
?
(en) te
?
(en) tørklæde
?
(en) vin
?
(et) æble
?
(en) ært
?
(en) øl
?
(at) åbner
?
åbne
?
(et) indkøb
?
(en) kurv
?
(at) købe
?
(en) lomme
?
(at) læse
?
(en) mel
?
(en) mælk
?
(en) mønt
?
(en) olie
?
(en) ost
?
penge
?
(en) pølse
?
(en) ris
?
(et) rødbrod
?
(en) saebe
?
(at) taenke
?
(en) yoghurt
?
orange
?