Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mesto
yn drist
semplice
yn syml
energico
gydag egni
subito
yn sydyn
agitato
yn gynhyrfus
tranquillo
yn heddychlon
adagio
yn araf
presto
yn gyflym iawn
grazioso
yn urddasol
meno

ee- meno mosso
llai

llai o symud h.y arafach
stringendo
yn cyflymu
poco
ychydig
expressivo
gyda mynegiant
alla marcia
mewn arddull ymdeithgan
tripled
perfformio 3 nodyn mewn amser 2
D.C
da capo
o'r dechrau
D.C al fine
o'r dechrau ir diwedd
D.S
o'r arwydd
cord
2 neu fwy o nodau cael ei chwarae/canu gyda'i gilydd
ffurf dwyran
AB
ffurf deiran
ABA
(AABA)
ffurf rondo
A B A C A CH A
ffurf stroffig
AAAA
ffurf ddidor
A B C CH D