• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvilke celler gennemgår mitose?
Alle kroppens somatiske celler gennemgår det hver gang de skal fornyes.
Hvad er kromosomantallet før og efter mitosen?
Lige før mitosen: alm antal kromosomer men dobbelt mængde kromatider (fx mennesket 46 kromosomer og 92 kromatider)
Lige efter mitosen: To celler med hver et antal kromatider og et antal kromosomer
Hvilke celler gennemgår IKKE mitose
- kønsceller
- nerveceller
- hjerneceller
Hvilke overordnede faser er der i mitosen?
(- Interfasen)
- profasen
- prometafasen
- metafasen
- anafasen
- telofasen
- cytokinese
Beskriv interfasen
Den opdeles i G1, S og G2
Tidsrummet mellem mitosen. Interfasen er tidsrummet hvor DNA'et duplikeres
Beskriv profasen
- DNA'et kondenseres
- kromosomerne bliver tykkere
- nukleoler forsvinder gradvist
- centrioler vandrer mod hver sin pol
Beskriv prometafasen
- Kernemembranen nedbrydes gennem fosforylering
- Golgi og ER opdeles i vesikler
- Mikrotubuli fisker ud efter kromosomernes kinetochorer
Beskriv metafasen
- Alle kromosomer er hæftet på til begge poler af mikrotubuli og de ligger i ækvatorialplanet
Beskriv anafasen
Anafasen er opdelt i en A og B, de forløber samtidig:
- Anafase A: Mikrotubuli afkortes så kromosomerne trækkes mod polerne
- Anafase B: polerne trækkes væk fra hinanden
Beskriv Telofasen
Afslutning af mitosen:
- kernemembranen dannes igen
- kromosomerne dekondenseres
- nukleolerne gendannes
- kløvningsfure deler cellen i to
Beskriv cytokinese
- Danner kløvningsfuren af aktin og myosin II
- Organeller fordeles ligeligt samt golgi og ER gendannes fra vesiklerne
Hvad er funktionen af colchicine?
- Forhindrer opbyggelse af mikrotubuli = cellen stopper i prometafasen.
- Det bruges af forskere til at stoppe celledeling/karyotypning, så man kan se kromosomerne i par
Hvad er APC?
APC = anafase promoting complex.
- Nedbryder inhibiteren securin => separase aktiveres => cohesin nedbrydes = søsterkromatiderne adskilles
Hvad er cohesin?
proteinet som holder de to søsterkromatider sammen
Hvad får søsterkromatiderne til at adskilles?
APC sætter en kædereaktion igang ved at nedbryde inhibiteren securin => separase aktiveres => cohesin nedbrydes = søsterkromatiderne adskilles
Hvad sker der med ER under mitosen?
I prometafasen opdeles ER i en vesikel, som lukkes ud igen i telofasen/cytokinesen
Hvad sker der med golgi under mitosen?
I prometafasen opdeles golgi i en vesikel, som lukkes ud igen i telofasen/cytokinesen
Hvordan inddeler man cellecyklusen?
G1: interfase, forberedelse til s-fasen ved at syntetisere proteiner, organeller og enzymer
S: interfase, kromosomerne replikeres
G2: interfasen, sørger for nok proteiner til mitosen
M: mitosen, cellen deles
G0: hvilestadie
Hvad er G1-fasen?
Forstadiet til S-fasen.
Cellen syntetiserer en masse enzymer, proteiner og organeller
Hvad er S-fasen?
Tidsrummet hvor DNA'et replikeres
Hvad er G2-fasen?
Sørger for at der er nok protein til en celledeling
Hvad er G0-fasen?
Hvilefasen
Hvor gror cellen i størrelse?
G1 og G2
Hvor og hvornår finder checkpoint sted?
Under cellecyklus
- Kort før S-fasen; er miljøet ok til celledeling?
- Kort før M-fasen; er alt DNA replikeret samt ødelagt DNA repareret ?
- Under M-fasen; er mikrotubuli fæsnet godt nok til kromosomerne? Klar til celledeling?
Hvad er cdk?
en protein kinase, der sammen med cykliner sætter gang i forskellige trin i cellecyklus
Hvordan reguleres cdk?
Det reguleres vha cykliner. Cykliner aktiverer og deaktiverer cdk - og ofte sker i kortvarige perioder.
Resiter oversigten over Cdk, cykliner og hvor i cellecyklusen de findes
Hvad er apoptose?
Cellens naturlige nedbrydning af "ubetydelige celler", sker langsomt og planlagt.
Naturlig process hvor cellerne pakkes sammen og spises af makrofager = kan genbruges
Hvor har apoptose betydning?
- nedbryde unødvendige nerveceller
- nedbryde svømmehuden mellem fingre/tær
- cellen burde sendes i apoptose, hvis en virus trænger ind i den
- mangel på apoptose kan medføre cancer
Hvad er necrose?
En pludselig celledød, hvor cellen sprænges. Fx ved infektion, forgiftning, mekanisk skade osv
- Kan gøre meget skade, da makrofagerne ikk er klar til at rydde op..
Hvad bevirker et udslip af cytokrom C?
En kaskade aktivering der medfører apoptose
- Cytokrom C aktiverer caspase, som gennem en kaskade nedbryder cellen
Hvilke stoffer kan medvirke til apoptose sættes igang?
Cytokrom C. Hvis det udslippes, så sættes en kaskade igang, som aktiverer caspaser, som til sidst medfører cellen ikke kan overleve
Hvad aktiverer cytokrom C
Bak og Bax
Hvilken funktion har bak og bax?
at aktivere cytokrom C og dermed indirekte starte apoptose
Hvilke stoffer inhiberer apoptose?
Bcl2. Det inhiberer mitokondrierne i at udskille Bak og Bax
Hvad sørger for at cellen holdes i live eller bliver sendt til destruktion?
bcl-2-familien regulerer dette. Bak og bax sætter gang i apoptose mens bcl-2 inhiberer bak og bax (=cellen overlever)
Hvad er cyclin B-cdk1s funktion?
• Kromosom kondensering
• Nedbrydning af kernebranen
• Reorganisering af golgi og ER
• Adskillelse af kromosomerne
• Cytokinese
Hvad regulerer niveauet af cyclin B?
APC. Et stort indhold/aktivering af APC = deaktiveret cyclin B
Hvordan påvirker cyclin B M-fasen?
Når indholdet af APC er stort nok, så deaktiveres cyclin B og cellen afslutter mitosen
Hvilke celler undergår meiose?
Kønsceller
Hvor mange kromosomer er der før og efter M1 og M2?
Før M1: 46
Efter M1/før M2: 23
Efter M2: 23
Hvor mange kromatider er der før og efter M1 og M2 ?
Før M1: 46
Efter M1/Før M2: 46
Efter M2: 23
Hvor mange kromosomer og kromatider er der under M1?
46 kromosomer med 92 kromatider
Replikeres DNA under M1?
Ja, vi får skabt dobbelt mængde kromatider(søsterkromatider)
Replikeres DNA under M2?
Nej, her vil cellen bare dele søsterkromatiderne fra hinanden
Hvilke faser gennemgår cellen under meiosen?
M1:
- Profase
- Metafasen
- Anafasen
- Telofasen

M2:
- Profasen
- Metafasen
- Anafasen
- Telofasen
Hvad sker der i profase 1?
- Kromosomerne kondenseres
- Kromosomerne danner bivalenter
- Overkrydsning foregår
- Membranen nedbrydes
Hvad sker der i metafase 1?
- De bivalente kromosomer lægges i ækvartorialplanet
Hvad sker der i anafase 1?
Dyaderne bevæger sig mod hver deres pol og segregeres tilfældigt
Hvad er en dyade?
Et kromosom, som består af to søsterkromatider (dyad = består af to elementer)
Hvad sker der i Telofase 1?
- Cellerne deles
- Nye kernemembraner dannes i dattercellerne
Hvad sker der i Profase 2?
- Kromosomerne kondenseres
- Kernemembranen nedbrydes
Hvad sker der i Metafase 2?
- Dyaderne går mod ækvatorial planet
Hvad sker der i Anafase 2?
- Dyaderne deles til datterkromosomer og går mod hver deres pol
Hvad sker der i Telofase 2?
- Cellerne deles.
- Nye kernemembraner dannes i hver af de 4 nye haploide datterceller (23 kromosomer og 23 kromatider)
Hvad kaldes en kønscelle også?
En haploid celle
Hvordan opstår genetisk variation?
- Overkrydsning i profase 1
- Tilfældig seggresion i anafasen
Hvordan sker rekombination?
= overkrydsning
Under profasen vil kromosomerne lægge sig i bivalenter og danne chiasma, hvor en overkrydsning/rekombination kan foregår.
Forskelle mellem mitose og meiose
Mitose:
- Danner somatiske celler (diploide)
- 1 celledeling = 2 diploide celler
- identiske, der sker ingen overkrydsning

Meiose:
- Danner kønsceller (haploide)
- 2 celledelinger = 4 haploide celler
- Forskellige (overkrydsning + tilfældig seggresion)