Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/596

Click to flip

596 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
jian zhi
part time job
quan zhi
full time job
wan quan
totally
zhou
cycle, also means week
jiu yao
very soon
fang jia
have a holiday
han
freezing cold, colder than leng
cong...qu....
from ... to ... (place)
cong ... dao ...
from ... to ... (time)
qian shui
diving underwater, scuba
min gong
rural person working in city
nong cun
country village
nong min
rural worker working in country
ti
carries
you yisi
interesting
diu mian zi
to lose face
chi
late
deng yi xia
wait for a moment
shang wu ji suan qi
business calculator
wan idianr
later
yingwei
because
xia ke yihou
after class ends
shang ke yiqian
before class starts
liaojie
to understand, perhaps not completely
diao tou
turn around, turn back
wo yao yxia shui guo
i want some fruit
guan guang
sight-seeing
yi ge xiao shi
one hour
tu di qu de cheng ken mei mu duo shao qian?
how much per mu (does the land cost)?
ni que ding ma?
are you sure?
wu zheng fu zu zhi
NGO
you de shihou
sometimes
jian yi
suggestion
bu yong xie
no need to thank me
ni jia zhu zai na li?
where do you live?
wo zai ting
I'm listening to you (zai=now)
hen jian dan
easy
chu kou
exit, and export (N,V)
nali nali
it's nothing, shows modesty
zou an
to commit a crime
wo3 gan mao le
I am having a cold/flu
xiang zao
soap
zao can gu wu
breakfast cereal
da kai
turn on
guan shang
turn off
deng yu
equal (=)
qian
before
han bao
humble
kun
sleepy
niu piqi
stubborn like a cow (or mule)
hao piqi
good tempered
pa shan
hike mountains
xiu xi
to rest
you yong
to swim
wo zui xuihuan...
I best love...
wo geng xihuan...
I prefer ....
shi chang diao cha
market research
shou qian bi jiao
market sales comparisons
li lu
interest rate
li xi
interest
benjin
principal
lou fang
building
jian zao
to build
wo ji de ...
I remember ...
zai ... li
inside ...
zai ... shang
on top of ...
hushi
nurse
yitian
before (used to express past tense)
zui hou yi ge
the farthest one
bu yiding
it depends
xia yu
rains
wo bao le
I've had enough
ku zhe
crying (status)
jīn
heart
shòugòule
have had enough
shòugòule
have had enough
shòubu5liǎo
can't bear it
bùxíng
not allowed
yǐjing
already
dorky, unfashionable
tún
坚决
determined
jiānjué
我很无聊
(Wǒ hěn wúliáo)
I am bored and I am boring.
我没去 (wǒ méi qù)
I didn't go
我不去 (wǒ bù qù)
I won't go / I'm not going
为什么不用Ken和Jenny的照片? (Wèishénme bù yòng Ken hé Jenny de zhàopiàn?)
Why don't you use a picture of Ken and Jenny?
bai
white
bei
north
bie
don't
别人
bie ren
other people
bing
ice
cai2
abilitytalentendowmentgiftan expertonly (then)only ifjust
才干
cai2 gan4
ability competence
Cao3
Grass
Cha
Tea
Chang3
Factorycliff
slope
factory
yard
depot
workhouse
works
(industrial) plant
qi1
Seven
Chi
Eat
Chu
To leave
出来
Chu lai
To come
出去
出去
出去
qi1
Seven
Chi
Eat
Chu
To leave
出来
Chu lai
To come
出去
出去
出去
出去
Chu qu
To go out
Chuang
Bed
Cong
From
丛林
Cong2 lin
Jungle thicket forest
da4
Big
出去
Chu qu
To go out
Chuang
Bed
Cong
From
丛林
Cong2 lin
Jungle thicket forest
da4
Big
Da
Hit
大家
Da jia
everyone
大学
Da xue
University
大夫
Daifu
Doctor
dao4
Knife
Dao4
to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive
打算
Dasuan
Plan
Deng
Light
di
Earth
地铁
Di4 tie3
Metro
Dian
electricity
Dian3
Point, time on clock
地方
Difang
Place
Diu
To lose
Dong1
East
Dong
Winter
东西
Dongxi
Thing
Duo
Much, a lot
多少
Duo shao
How much
饿
E4
Hungry
Er
Two
Er
Son
儿子
Er zi
Son
饭店
Fan4 dian4
Restaurant (meal shop)
fang1
squarequadrilateraldirectionjust
房间
fang2 jian1
Room
Fei
Fly
Fen1
To divide, minute, meas wrd
Feng1
Wind, news, style, custom, manner
Fu
Husband
大人
Fu ren
Lady
Gan1
To dry
Ge
One
Gong
Common, public
工厂
Gong chang
Factory
工业
Gong ye
Industry
公园
Gong yuan
Garden
工人
Gong yuan
Worker
Gong4
all togetherin whileto sharecommongeneraltogether
Gong4
Work
工作
Gongzuo
Work
Guan1
Turn off
Guan1xi
关系
Relationship
guang1
light / ray / bright / only / merely
广
guang3
widenumerousto spread
广告
guang3 gao4
to advertise
Guo
Guo
女子
Hao
Good
He2
carry what how why which
何不
He2 bu4
Why not
Hen
Very
Hou
Behind
后边
Houbian
Behind
后年
Hounian
Last year
后大
Houtian
Yesterday
Hu2
lake
Hua
Flower
Huai
Bad
坏了
Huai le
Broken
Hui
To return
Huo
Fire
火车
Huo che
Train
Ji
Few, how many
Ji1
Chicken
鸡蛋
Ji1 dan4
Egg
Jia
Plus, add
Jia1
Home
Jiao4
Religion, teaching
Jie4
Introduce, between, lie between
Jing
Capital city
Jiu
Nine
Ka
Truck
卡车
Ka che
Truck
Ka1
First part of coffee
Kai
To open
kàn
To read, see
Ke4
Class, lesson, subject
空气
Kong1 qi4
Air
空儿
kongr4
spare timefree time
Kou
Mouth
Lai2
To come
Lao
Old, respected
老师
Laoshi
Teacher
Le
Particle
Li4
Power
Lin2
Woods, forest
Liu
Six
Ma
Ma
与上
Ma shang
Immediately
mai3
Buy
Lai2
To come
Lao
Old, respected
老师
Laoshi
Teacher
Le
Particle
Li4
Power
Lin2
Woods, forest
Liu
Six
Ma
Ma
与上
Ma shang
Immediately
mǎi
Buy
Mao
Mao
帽子
Mao zi
Hat
Mei
Beautiful
Ming
Ming
明年
Mingnian
Next year
明夫
Mingtian
Tomorrow
Mu
Tree, wood
Na
That
那个
Na ge
That one
Ne
Particle
Ni
You
你 对 此怎 么 看
nǐ duì cǐ zěn ma kān
nǐ duì cǐ zěn ma kān
你多大了?
Nǐ duō dà le
How old are you?
How old are you?
Ni jin bu le
You’ve made progress
Nian
Year
Niu
Bull
nu
Female, woman
朋友
Pengyou
Friend
pin3
conduct grade thing product good
品质
pin3 zhi4
Quality
Qi
Energy
Qu1
Area; region; district; small; distinguish
Ren
Person, people
Ri
Sun day
san
Three
Sen1
Forest
Shan
Mountain
Shang
Up
上课
Shang1 ke4
Begin, attend class
Shao3
Few, small
Sheng
Life, birth
Shi
Ten
shi4
Room
Shui
Water
水果
Shui guo
Fruit
Shuo3
Hand
Si
Four
Suan
Calculator
Ta1
He, him
Tai4
Highest, greatest
他们
Tamen
They
她们
Tamen
They (females)
特别
Te4 bie2
Especially, particular
Tian
Day
天气
Tian qi
Weather
天才
tian1 cai2
talentgiftgeniustalentedgifted
天父
tian1 fu4
Heavenly Father
Tou
Head
Wei4
Because of / for / to
wen2
language culture writing formal literary gentle
文化
wen2 hua4
culture civilization cultural
Wo
I
我们
Women
We
We
Women zai jin bu
We are making progress
Wu3
Five
wu1
houseroom
屋子
wu1 zi
houseroom
Wu3
Sun, noon
wu4
do not
Xia
Down
下课
Xia ke4
End, leave class
下午
Xia wu
Afternoon
先生
xian1 sheng
sir; mister; teacher (title of respect)
Xiao
Small
Xing
Popular, flourish
Xue?
Study
Ye
Leaf
Yi
One
医院
yi1 yuan4
Hospital
yin1
cause reason because
因为
yin1 wei
because, owing to, on account of
Yong
Use
You chi
Gasoline
You3
Have
You4
Again
You4
Right direction
Yuan
RMB
yuan3
far distant remote
Yue
Month, moon
Zai4
In/at
在下
zai4 xia4
Under
Zhong
Central
zhong4
Multitude
众多
zhong4 duo1
Numerous
众人
zhong4 ren2
(n) everyone
Zi
Particle
Zuo
Work, to do
毕业
Bi4 ye4
Graduate
nan2
Male, man
ming2
name(measure word for persons); place (e.g. among winners)
liu2
leave (message)to retain to stay to remain to keep to preserve
生活
sheng1 huo2
lifeactivity
语言
yu3 yan2
(spoken) language
ji4
to remember to note mark sign to record
zhe3
-ist, -er (person)person (who does sth)
lü4
Law
shi1
a division (milit.)teachermasterexpertmodel
shou4
To sell
piao4
bank noteticket
Yuan2
Employee member person
xiao dong xi
little thing
lin2 ju1
neighborhood
zi zhu3
follow your mind, help yourself
give me a coffee
gei wo yi bei kahfei, hao ma?
now to remember, maybe just now didn't
xiang qi la
piano
gāng qín
钢琴
retire
tui4 xiu1
take a rest
xui1 xi
to choose, to select
xuan3
husband
zhang fu
progress
jin4 bu4
before and after
yi qian and yi hou
10,000
wan
apartment
gong1 yu4 or dan1 yuan2 fang2
become popular
xing1 qi3
passion
ji1 qing
it was nice to meet you
hen3 gaoxing jian dao ni
happy pleasure
gao1 xing4
to start off
chu1 fa1
airport
ji1 chang3
successful
cheng2 gong1
physical training
shing lian
plan, organization
ji4 hua4 or da3 suan
bad smelling
nan2 wen2
no, not allowed,
bu4xing2
i'm really anxious
wo3 ji2 si3 le
i'll call him right away
wo mashang da3
around
si4zhou1
could he have had an accident?
hui4 bu hui4 chu1shi4 le?
he really is stealing something
zhen1de shi4 zai4 tou1 dong1xi
do you have any brothers or sisters
ni3 you3 mei2you3 xiong1di4 jie3mei4?
where do your parents live?
ni3de fu4mu3 zhu4 zai4 nar3?
i live in an apartment
wo3 zhu4 de shi4 gong1yu4
what's your phone number?
ni3 de dian4hua4 hao4ma3 duo1shao3?
napkin
can1jin1zhi3
the first time
di4 yi3 ci
the first
di4 yi3
the second
di4 er4
what time is it?
xian4 zai4 ji3 dian3 zhong1?
i've heard that everything's very expensive in this city
ting1shou1 zai4 zhei4ge cheng4li3 dong1xi dou1 hen3 gui4
White
Bai
Office
办公室
ban4 gong1 shi4
North
Bei
Don’t
bie
Other
别的
Bie de
Other people
别人
Bie ren
Ice
Bing
No
Bu
Needn’t
不用
Bu yong
ability talent endowment gift an expert only (then)only if just
cai2
ability competence
才干
cai2 gan4
Grass
Cao3
Tea
Cha
Factory
Chang
Vehicle
Che
Seven
Chi
Eat
Chi
To leave
Chu
To come
出来
Chu lai
To go out
出去
Chu qu
Bed
Chuang
From
Cong
Jungle thicket forest
丛林
Cong2 lin
Big
Da
Hit
Da
大家
Home
Da jia
University
大学
Da xue
Doctor
大夫
Daifu
Knife
Dao
to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive
Dao4
打算
Plan
Dasuan
Light
Deng
Earth
di
地铁
Metro
Di4 tie3
electricity
Dian
Point, time on clock
Dian
地方
Place
Difang
To lose
Diu
East
Dong
Winter
Dong
Thing
东西
Dongxi
Much, a lot
Duo
How much
多少
Duo shao
Hungry
饿
E4
Two
Er
Son
Er
Son
儿子
Er zi
Restaurant (meal shop)
饭店
Fan4 dian4
square quadrilateral direction just
fang1
房间
Room
fang2 jian1
Fly
Fei
To divide, minute, meas wrd
Fen1
Wind, news, style, custom, manner
Feng1
Husband
Fu
Lady
大人
Fu ren
To dry
Gan1
One
Ge
Common, public
Gong
Factory
工厂
Gong chang
Industry
工业
Gong ye
Garden
公园
Gong yuan
工人
Worker
Gong yuan
all together in while to share common general together
gòng
Work
Gong4
工作
Work
Gongzuo
turn off
Guan1
Relationship
关系
Guan1xi
light / ray / bright / only / merely
guang1
widenumerousto spread
广
guang3
广告
to advertise
guang3 gao4
pass, experience
Guo
Good
女子
Hao
carrywhathowwhywhich
He2
Why not
何不
He2 bu4
Very
Hen
Behind
Hou
Behind
后边
Houbian
后年
Last year
Hounian
后大
Yesterday
Houtian
lake
Hu2
Flower
Hua
Bad
Huai
坏了
Broken
Huai le
To return
Hui
Fire
Huo
Train
火车
Huo che
Few, how many
Ji3
Chicken
Ji1
鸡蛋
Egg
Ji1 dan4
Plus, add
Jia
Home
Jia1
Religion, teaching
Jiao4
Introduce, between, lie between
Jie4
Capital city
Jing
Nine
Jiu
Truck
Ka
卡车
Truck
Ka che
First part of coffee
Ka1
To open
Kai
To read, see
Kan
Class, lesson, subject
Ke4
Air
空气
Kong1 qi4
spare timefree time
空儿
kongr4
Mouth
Kou
To come
Lai2
Old, respected
Lao
Teacher
老师
Laoshi
Particle
Le
Power
Li4
Woods, forest
Lin2
Six
Liu
Liu
Ma
与上
Immediately
Ma shang
Buy
mǎi
Mai
Mao
帽子
Hat
Mao zi
Beautiful
Mei
Mei
Ming
Next year
明年
Mingnian
Tomorrow
明夫
Mingtian
Tree, wood
Mu
That
Na
那个
That one
Na ge
Particle
Ne
You
Ni
Ni
你 对 此怎 么 看
nǐ duì cǐ zěn ma kān
How old are you?
你多大了?
Nǐ duō dà le
You’ve made progress
You’ve made progress
Ni jin bu le
Year
Nian
Bull
Niu
Female, woman
Nnu
Friend
朋友
Pengyou
conduct grade thing product good
pin3
品质
Quality
pin3 zhi4
Energy
Qi
Area; region; district; small; distinguish
Qu1
Person, people
Ren
Sun day
Ri
Three
San
Forest
Sen1
Mountain
Shan
Up
Shang
Begin, attend class
上课
Shang1 ke4
Few, small
Shao
Life, birth
Sheng
Ten
Shi
Room
shi4
Water
Shui
Fruit
水果
Shui guo
Hand
Shuo3
Four
Si
Calculator
Suan
He, him
Ta1
Highest, greatest
Tai4
They
他们
Tamen
They (females)
她们
Tamen
特别
Especially, particular
Te4 bie2
Day
Tian
Weather
天气
Tian qi
天才
talentgiftgeniustalentedgifted
tian1 cai2
Heavenly Father
天父
tian1 fu4
Head
Tou
Because of / for / to
Wei4
language culture writing formal literary gentle
wén
文化
culture civilization cultural
wen2 hua4
I
Wo
We
我们
Women
We are making progress
We are making progress
Women zai jin bu
five
Wu
house room
wu1
houseroom
屋子
wu1 zi
Sun, noon
Wu3
do not
wu4
Down
Xia
下课
End, leave class
Xia ke4
Afternoon
下午
Xia wu
sir mister teacher (title of respect)
先生
xian1 sheng
Small
Xiao
Popular, flourish
Xing
Study
Xue?
Leaf
Ye
One
Yi
Hospital
医院
yi1 yuan4
cause reason because
yin1
because owing to on account of
因为
yin1 wei
Use
Yong
Gasoline
You chi
Have
You3
Again
You4
Right direction
You4
RMB
Yuan
far distant remote
yuan3
Month, moon
Yue
In/at
Zai4
在下
Under
zai4 xia4
Central
Zhong
Multitude
zhong4
众多
Numerous
zhong4 duo1
(n) everyone
众人
zhong4 ren2
Particle
Zi
Work, to do
Zuo
毕业
Graduate
Bi4 ye4
Male, man
nan2
name (measure word for persons) place (e.g. among winners)
ming2
leave (message)to retain to stay to remain to keep to preserve
liu2
life activity
生活
shēng huó
(spoken) language
语言
yu3 yan2
to remember to note mark sign to record
ji4
-ist, -er (person)person (who does sth)
zhe3
Law
lü4
a division (milit.) teacher master expert model
shi1
To sell
shou4
bank note, ticket
piào
Employee member person
Yuan2
按摩
massage
an4 mo2
juti3 de
specific
juti3 ydian
a little more specific
pei3 fu2
admire
an pai
arrange
fa1 piao4
receipt
fa1 biao1
go mad
yue lai2 yue ....
improving month by month
try
shi4 zhe
i try to speak to everyone
wo shi zhe gan da jia shuo
you4 and zai
again (past tense and present)
sheng4 huo2
daily life
life existence as opposed to death
sheng4 ming
xian
before, first
dish
cai4
cai3
colorful
guess
cai1
everything you can eat
chi de
food
shi2 ping3
you look good
ni3 de qise2 hen3 hao3
therefore and but
suiran / danshi
touring / traveling
lu you
light / dark
liang4 / an4
clean
da3 sao3
wipes
ca1
Nˇı ji ¯a yˇou jˇı ge r ´en?
How many are there in your family?
不通
[bu4 tong1]
/be obstructed/be blocked up/be impassable/not make sense/be illogical/be ungrammatical/