Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
历经
li4jing1
go through, experience
艰辛努力
jian1xin1nu3li4
thick and thin; hard work
世界贸易组织
shi4jie4mao4yi4zu3zhi1
World Trade Organization (WTO)
简介
jian3jie4
brief introduction
简称
jian3cheng1
abbreviated as
前身
qian2shen1
predecessor
关税及贸易总协定
guan1shui4ji2mao4yi4zong3xie2ding4
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
多边贸易
duo1bian1mao4yi4
multilateral trade
国际货币基金组织
guo2ji4huo4bi4ji1jin1zu3zhi1
International Monetary Fund (IMF)
体制
ti3zhi4
system
支柱
zhi1zhu4
pillar; backbone
职能
zhi2neng2
function (an organization's)
规范
gui1fan4
norm; standardize
贸易争端
mao4yi4zheng1duan1
trade dispute
法人地位
fa3ren2di4wei4
corporate legal status
调解
tiao2jie3
reconcile; mediate
权威
quan2wei1
authority
宗旨
zong1zhi3
tenet
资源
zi1yuan2
resources
可持续发展
ke3chi2xu4fa1zhan3
sustainable development
发展中国家
fa1zhan3zhong1guo2jia1
developing country
最不发达国家
zui4bu4fa1da2guo2jia1
least developed country
相称的
xiang1chen4 de
matching; proportional
份额
fen1'e2
share
倡导
chang4dao3
advocate; call for
互惠互利
hu4hui4hu4li4
mutually beneficial
关税
guan1shui4
tariffs; customs duty
贸易壁垒
mao4yi4bi4lei3
trade barrier; trade wall
歧视性待遇
qi2shi4xing4dai4yu4
discriminatory treatment
最惠国
zui4hui4guo2
most favored nation
国民待遇
guo2min2dai4yu4
national treatment
享有
xiang3you3
enjoy the advantage of
货物贸易
huo4wu4mao4yi4
trade in goods
无条件的
wu2tiao2jian4de
unconditionally
主枝
zhu3zhi3
gist; purport
领土
ling3tu3
territory
条款
tiao2kuan3
article
对等的
dui4deng3de
equally
贸易手段
mao4yi4shou3duan4
trade measures
倾销
qing1xiao1
dumping
补贴
bu3tie1
subsidy allowance
透明度
tou4ming2du4
transparency
简言之
jian3yan2zhi1
in brief
关税和非关税措施
guan1shui4he2fei1guan1shui4cuo4shi1
tariff and non tariff measures
关税上限
guan1shui4shang4xian4
customs quota
实施
shi2shi1
implementation; implement
前提条件
qian2ti2tiao2jian4
precondition; premise
产业
chan3ye4
industrial; industry
免受
mian3shou4
avert
激增
ji1zeng1
increase suddenly by a large margin
数量限制
shu4liang4xian4zhi4
restriction on quantity
国际收支
guo2ji4shou1zhi1
international balance of payments
连续性
lian2xu4xing4
continuity
抵销
di3xiao1
offset; counterbalance
负面影响
fu4mian4ying3xiang3
negative influence
变相
bian4xiang4
in disguised form
防范措施
fang2fan4 cuo4shi1
protective measures
削弱
xue1ruo4
weaken
竞争能力
jing4zheng1neng2li4
competitive ability
高估
gao1gu1
overrate; overestimate
征收
zheng1shou1
impose; collect
高额
gao1'e2
a large sum
服务贸易
fu2wu4mao4yi4
trade in services
知识产权
zhi1shichan3quan2
intellectual property
机制
ji1zhi4
mechanism
审议
shen3yi4
deliberate; deliberation
义务
yi4wu4
responsibility; obligations
履行
lv3xing2
carry out; fulfill