Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
金融风暴
jin1rong2feng1bao4
financial storm; financial crisis
首当其冲
shou3dang1qi2chong1
the first to be affected
互为因果
hu4wei2yin1guo3
cause and effect
曼谷
Man4gu3
Bangkok
密布
mi4bu4
densely covered
富丽堂皇
fu4li4 tang2huang2
magnificent
摩天大楼
mo2tian1da4lou2
skyscraper
贫民窟
pin2min2ku1
ghetto
积累
ji1lei3
accumulation
换汇
huan4hui4
change into foreign currency
管制
guan3zhi4
supervision
中央银行
zhong1yang1yin2hang2
central bank
许可
xu3ke3
permission
证券交易
zheng4quan4jiao1yi4
dealing in securities
汇出
hui4chu1
remit
资本项目
zi4ben3xiang4mu4
capital account
泰铢
tai4zhu1 Baht
对外举债
dui4wai4ju3zhai4
owe foreign debt
自由兑换
zi4you2dui4huan4
covertibility
资本总额
zi1ben3zong3e2
capital sum
交易量
jiao1yi4liang4
amount of exchange
子公司
zi3gong1si1
subsidiary company
装配
zhuang1pei4
assemble
奔驰
ben1chi2
Benz
丰田
feng1tian2
Toyota
本田
ben3tian2
Honda
母公司
mu3gong1si1
parent company
本土
ben3tu3
native land; native territory
房地产
fang2di4chan3
real estate
不动产
bu2dong4chan3
fixed asset
狂热
kuang2re4
fandatical; fever
超前消费
chao1qian2xiao1fei4
spending on luxury goods rather than necessities
衍生工具
yan3sheng1gong1ju4
derivative tools
诸如
zhu1ru2
such as
期货
qi1huo4
futures
期权
qi1quan2
currency option
国债
guo2zhuai4
national debt
资产调期
zi1chan3tiao2qi1
asset adjustment period
鱼龙混杂
yu2long2hun4za2
good and evil together
诈骗
zha4pian4
defraud
千疮百孔
qian1chuang1bai3kong3
wounded all over
经常项目
jing1chang2xiang4mu4
current account
债台高筑
zhai4tai2gao1zhu4
heavily in debt
外汇储备
wai4hui4cu3bei4
foreign exchange reserve
导火线
dao3huo3xian4
fuse
袭击
xi2ji1
assault
骆驼
luo4tuo
camel
触发
chu4fa1
trigger, touch off
公债
gong1zhai4
government bond, public debt
捉襟见肘
zhuo1jin1jian4zhou3
having too many problems to deal with