Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/423

Click to flip

423 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Welke uitgangspunten van de nieuwe wet in 2002
1. Vereenvoudiging, 2. Deformalisering, 3. Rechter meer bevoegd, 4. Efficiency, 5. Harmonisatie
Hoe kunnen partijen procederen (art)
In persoon of bij procureur (Rv art 79)
Wanneer kunnen partijen in persoon proceduren (art)
In kantonzaken (art 79) en de alleen de gedaagde bij de voorzieningrechter (Rv 255 lid 1 en3)
WET de voorzieningen rechter (art)
Rv boek 1, titel 2, 14 afdeling Kort Geding 254-260
None
Hoe kunnen kleine fouten hersteld worden (art)
Door de rechter op verzoek of ambtshalve (Rv art 31) [Onderdeel van de nieuwe aanpak per 2002]
Welke soorten procedures zijn er in eerste aanleg voor de de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad
Er is slechts 1 soort procedure geregeld in Rv boek 1, titel 2 Dagvaarding en titel 3 Verzoekschrift
None
Arrest
Een arrest is een eerder door een hogere rechter gewezen vonnis in een dagvaardingszaak
Welke twee classificaties van vonnissen zijn er (2 x 3)
1. constitutieve, declaratoire en codemnatoire; 2. eindvonnis, tussenvonnis, deelvonnis
None
Onderdelen van het vonnis
Het dictum en de gronden. Het dictum is de beslissing en de gronden zijn de motivering.
Wat staat in een vonnis op tegenspraak
1 "de feiten waarop de beslising rust' - de naar het oordeel van de rechter vast staande feiten, 2. rechtsoverwegingen - toetsen van de feiten aan het recht en een oordeel over de vordering en het gevoerde verweer, 3. de beslissing a.k.a het dictum
Ambtshalve
Het Nederlands recht kent een lijdelijk rechter. Toch staan er in de wet een aantal dingen genoemd waar de rechter handelt op eigen initiatief. Bijvoorbeeld Rv art 25 De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan. Rv 31 de rechter verbetert fouten. En ambtshalve worden getuigen-, deskundigeverhoren e.d. bevolen.
Equivalent van vonnis bij de verzoekschriftprocedure
Beschikking. Er is dus ook een eind-, deel- en tussenbeschikking mogelijk.
Wat is een dagvaarding
1. medeling gedaan aan een gedaagde gedaan bij deurwaardersexploot dat hij voor de rechter dient te verschijnen, 2. het deurwaardersexploot met de mededeling.
Welke bewijskracht heeft een authentieke akte
- tegen een ieder
- tussen partijen
(art)
dat wat de ambtenaar verklaard heeft tegenover een ieder
dat wat partijen overeengekomen

Rv 157
Wat is dwingend bewijs (art)
de rechter is verplicht de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen (Rv art 151)
Wat is een akte (art)
Een ondertekend geschrift dat bestemd is om als bewijs te dienen (Rv art 156.1)
Wat is een authentiek akte (art)
Door bevoegde ambtenaar opgemaakte akte (Rv 156.2)
Wat is een onderhands akte (art)
Alle akten die niet authentieke akten zijn (Rv art 156.3)
Wanneer is de wet tot herziening procesrecht burgerlijke zaken in werking getreden
Wet 1 januari 2002
Welke procedures in burg procesrecht
Dagvaarding en verzoekschrift
Waar in de wet wordt de dagvaardingsprocedure behandeld
Rv boek 1, tweede titel 78-260
WET verzoekschriftprocedure
Rv boek 1, derde titel, 261-302
None
Waar in de wet wordt het hoger beroep behandeld
Rv boek 1, zevende titel, 332-362
Waar in de wet prorogatie
Rv, boek 1, zesde titel, 329-331
Welk reglement hanteren rechtbanken
Sinds 1 oktober 2000 is er landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbank
Welke term onderscheidt de verzoekschrift - en de dagvaardingsprocedure
De termen "verzoek" en "vordering" alsook
"vonnis" en "beschikking"
Eis in het latijn
Petitum
Gronden van de eis in het latijn
Fundamentum petendi
Vertel over motivering eis in de dagvaarding (art)
Sinds 1 jan 2002 zwaardere eisen aan de motivering vordering dagvaarding. Eiser moet uitgebreid toelichten en ook de hem bekende weren van de gedaagde en contraverweer aangeven. (Rv art 111)
Wet betekening (art)
Is geregeld in RV boek 1 titel 1 Algemene bepalingen afdeling 6 Exploten 45-66
Vertel over betekenen
Indien mogelijk betekenen in persoon aan de woonplaats, of alternatief aan huisgenoot. Bij weigering of indien onmogelijk achterlaten in gesloten envelop. Indien ook dat onmogelijk via de post. Betekenen speciaal geregeld voor Koning, overheidsorganen, rechtspersonen, VOF/CV, curatoren, erfgenamen, geen woon- of verblijfplaats, geen woon- en verblijfplaats, huisgenoot, schip, eigenaar, kapitein, krakers, algemene voorwaarden, kantoor advokaat, tijdstip. Rv Exploten art 45-66
Eisen aan exploot (art)
Datum, partijen, deurwaarder, diegene aan wie afschrift is gelaten en ondertekend door deurwaarder (Rv art 45)
Hoe betekenen aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats (art)
Betekening aan de ambtenaar van het parket van het gerecht waar de zaak moet dienen (art 54)
Hoe betekenen aan iemand die in het buitenland woont (art)
EU
Volgens EU-betekeningsverdrag (DK in 2007 erbij?)
Niet EU
In het algemeen aan het parket waar de zaak dient. Het parket zendt een afschrift van het exploot aan BuZa die het doet uitreiken aan de gedaagde. Een tweede afschrift wordt door de deurwaarder toegezonden aan de gedaagde.(Rv art 55)
Uitzonderingen op de algemene regel van betekenen in het buitenland (art)
1. woonachtig in EU landen uitgezonderd DK geldt de verordening 1348/2000 van 2001 en 2. woonachtig in DK of andere verdragslanden geldt het Haags Betekeningsverdrag 1965 (Rv art 56)
Hoe kan je op slimme en makkelijke manier betekenen (art)
Door te betekenen aan het kantoor van de advokaat of procureur (Rv art 63)
Welke uitgangspunten van de nieuwe wet in 2002
1. Vereenvoudiging, 2. Deformalisering, 3. Rechter meer bevoegd, 4. Efficiency, 5. Harmonisatie
Hoe kunnen partijen procederen (art)
In persoon of bij procureur (Rv art 79)
Wanneer kunnen partijen in persoon proceduren (art)
In kantonzaken (art 79) en de alleen de gedaagde bij de voorzieningrechter (Rv 255 lid 1 en3)
Wet over de voorzieningen rechter (art)
Rv boek 1, titel 2, 14 afdeling Kort Geding 254-260
Hoe kunnen kleine fouten hersteld worden (art)
Door de rechter op verzoek of ambtshalve (Rv art 31) [Onderdeel van de nieuwe aanpak per 2002]
Welke soorten procedures zijn er in eerste aanleg voor de de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad
Er is slechts een soort procedure geregeld in Rv boek 1, titel 2 Dagvaarding en titel 3 Verzoekschrift
Arrest
Beslissing in een hogere instantie is een arrest. Eerste aanleg is een vonnis.
Welke twee soorten typeringen van vonnissen zijn er
1. constitutieve, declaratoire en codemnatoire; 2. eindvonnis, tussenvonnis, deelvonnis
None
Onderdelen van het vonnis
Het dictum en de gronden. Het dictum is de beslissing en de gronden zijn de motivering.
Wat staat in een vonnis op tegenspraak
1 "de feiten waarop de beslising rust' - de naar het oordeel van de rechter vast staande feiten, 2. rechtsoverwegingen - toetsen van de feiten aan het recht en een oordeel over de vordering en het gevoerde verweer, 3. de beslissing a.k.a het dictum
Ambtshalve
Het Nederlands recht kent een lijdelijk rechter. Toch staan er in de wet een aantal dingen genoemd waar de rechter handelt op eigen initiatief. Bijvoorbeeld Rv art 25 De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan. Rv artikel 31 verbeteringen. Maar ook het ambtshalve instrueren van een getuigenverhoor, deskundigeverhoor etc.
Equivalent van vonnis bij de verzoekschriftprocedure
Beschikking. Er is dus ook een eind-, deel- en tussenbeschikking mogelijk.
Wat is een dagvaarding
1. medeling gedaan aan een gedaagde gedaan bij deurwaardersexploot dat hij voor de rechter dient te verschijnen, 2. het deurwaardersexploot met de mededeling.
Wat is een deurwaardersexploot
Een authentieke akte opgemaakt door een gerechtsdeurwaarder
Welke bewijskracht heeft een authentieke akte (art)
1. tegenover een ieder dat wat de ambtenaar verklaard heeft
Wat is dwingend bewijs (art)
de rechter is verplicht de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen (Rv art 151)
Wat is een akte (art)
Een ondertekend geschrift dat bestemd is om als bewijs te dienen (Rv art 156.1)
Wat is een authentiek akte (art)
Door bevoegde ambtenaar opgemaakte akte (Rv 156.2)
Wat is een onderhands akte (art)
Alle akten die niet authentieke akten zijn (Rv art 156.3)en akten (Rv 156.1) zijn zoals wij allen weten ondertekende geschriften bestemd om als bewijs te dienen
Wanneer is de wet tot herziening procesrecht burgerlijke zaken in werking getreden
Wet 1 januari 2002
Welke procedures in burg procesrecht
Dagvaarding en verzoekschrift
Waar in de wet wordt de dagvaardingsprocedure behandeld
Rv boek 1, tweede titel 78-260
Waar in de wet wordt de verzoekschriftprocedure
Rv boek 1, derde titel, 261-302
Waar in de wet wordt het hoger beroep behandeld
Rv boek 1, zevende titel, 332-362
Waar in de wet prorogatie
Rv, boek 1, zesde titel, 329-331
Welk reglement hanteren rechtbanken
Sinds 1 oktober 2000 is er landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbank
Wat onderscheidt de verzoekschrift en wat de dagvaardingsprocedure
De termen "verzoek" en "vordering"
Eis in het latijn
Petitum
Gronden van de eis in het latijn
Fundamentum petendi
Vertel over motivering eis in de dagvaarding (art)
Sinds 1 jan 2002 zwaardere eisen aan de motivering vordering dagvaarding. Eiser moet uitgebreid toelichten en ook de hem bekende weren van de gedaagde en contraverweer aangeven. (Rv art 111)
Wet betekening (art)
Is geregeld in RV boek 1 titel 1 Algemene bepalingen afdeling 6 Exploten 45-66
Vertel over betekenen
Indien mogelijk betekenen in persoon aan de woonplaats, of alternatief aan huisgenoot. Bij weigering of indien onmogelijk achterlaten in gesloten envelop. Indien ook dat onmogelijk via de post. Betekenen speciaal geregeld voor Koning, overheidsorganen, rechtspersonen, VOF/CV, curatoren, erfgenamen, geen woon- of verblijfplaats, geen woon- en verblijfplaats, huisgenoot, schip, eigenaar, kapitein, krakers, algemene voorwaarden, kantoor advokaat, tijdstip. Rv Exploten art 45-66
Eisen aan exploot (art)
Datum, partijen, deurwaarder, diegene aan wie afschrift is gelaten en ondertekend door deurwaarder (art 54)
Hoe betekenen aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats (art)
Betekening aan de ambtenaar van het parket van het gerecht waar de zaak moet dienen (art 54)
Hoe betekenen aan iemand die in het buitenland woont (art)
BUITEN EU (Rv art 55)
In het algemeen aan het parket waar de zaak dient. Het parket zendt een afschrift van het exploot aan BuZa die het doet uitreiken aan de gedaagde. Een tweede afschrift wordt door de deurwaarder toegezonden aan de gedaagde.(Rv art 55)
EU (Rv art 56)
verzendende instantie (deurwaarder) stuurt het stuk aan ontvangende instantie (aangewezen in EG betekenis Vo van 200)
Uitzonderingen op de algemene regel van betekenen in het buitenland (art)
1. woonachtig in EU landen uitgezonderd DK geldt de verordening 1348/2000 van 2001 en 2. woonachtig in DK of andere verdragslanden geldt het Haags Betekeningsverdrag 1965 (Rv art 56)
Hoe kan je op slimme en makkelijke manier betekenen (art)
Door te betekenen aan het kantoor van de advokaat of procureur (Rv art 63)
Anticipatie
Recht van de gedaagde om de termijn (de roldatum) te vervroegen.
Aanzegging tenminste 1 week
Rv 126
Hoe gaat anticipatie
Exploot met zeven dagen tussen datum exploot en de vervroegde roldatum indienen.
Termijn om in Hoger Beroep te gaan
drie maanden, bij de voorzienigenrechter een maand
Hoe worden termijnen berekend voor wat betreft de betekening
Termijn begint op de dag van de betekening en eindigt op de dag van de verschijning.
Welke termijnen zijn er voor de dagvaarding
Alle zijn minimumtermijnen:
- gewone is 1 week (114)
- EG betekeningsverordening/Haags betekenisverdrag > 4 weken (115.1)
- anders > 3 maanden (115.2)
Hoe noemt men derden in het geding (art)
Vrijwaring (210)
Voeging/
Tussenkomst (217)
Wat is voeging/tussenkomst (art)
Rv art 217 Belanghebbende bij een tussen andere partijen aanhangig geding kan bij incidentele conclusie vorderen te voegen of tussen te komen. Bij voeging steunt die belanghebbende een der partijen, bij tussenkomst stelt hij zich tegen zowel eiser als gedaagde.
Hoe gaat "inschrijving"
Origineel van een exploot wordt bij de griffie voorafgaand aan de roldatum ingediend (Rv 125.2)
partijen bij HB
appellant en geintimideerde
Rechtsmiddelen
Hiermee kan men een rechterlijke beslissing aan tasten
Kunnen derden tegen een vonnis opkomen
Ja men denke aan:
- derden verzet
- cassatie in belang der wet
Wanneer kan men geen rechtsmiddel meer gebruiken
Als een vonnis in kracht van gewijsde is gegaan
Hoe classificeert men rechtsmiddelen
1. Gewoon (schorsende werking) / Buitengewoon
2. Zelfde/hogere rechter
Noem rechtsmiddelen en geef aan of het gewone of buitengewone rechtsmiddelen zijn.
Gewoon: verzet, hoger beroep en cassatie. Buitengewoon: derden-verzet en herroeping.
Apart: cassatie in belang der wet.
Ander woord voor Hoger Beroep
Appel
Welke rechtsmiddelen bij de zelfde en welke bij de hogere
zelfde: verzet, verzet door derden, herroeping. hogere: hoger beroep (appel), cassatie.
Minuut
Origineel van een vonnis. Authentieke akte. Blijft ter griffie.
Grosse
Afschrift in executorial vorm herkenbaar aan "In naam der koningin" Wordt verstrekt aan partij. En desgevraagd meerdere exemplaren.
Expeditie
Authentieke akte en fschrift van een vonnis zonder executoriale kracht. [meer dan een kopietje]
Verbetering en aanvullingen van een vonnis worden hoe vastgelegd
Zij worden op minuut gesteld. Dat wil zeggen op de minuut aangetekend, waarna partijen een verbeterde grosse of expeditie ontvangen.
Wanneer kan een vonnis verbeterd worden volgens RV art 31
Kennelijke fouten die zich lenen voor eenvoudig herstel. Op verzoek van partij of ambtshalve. Nadat partijen de gelegenheid hebben gehad zich erover uit te laten. Geen voorziening ertegen open.
Wat is het verschil tussen een verbetering op een vonnis volgens Rv 31 en de aanvulling volgens Rv 32
Tegen de aanvulling staat wel een voorziening open.
Wat wordt bedoeld met de rechter wordt geacht het recht te kennen (Latijn)
ius curia novit. Het recht (objectieve) behoeft geen bewijs. Wel kan de rechter inlichtingen vragen.
Wie levert bewijs
In de regel de partijen. De rechter kan ook zelf bewijs verzorgen door een plaatsopneming, een deskundigenbericht of ondervraging van partijen.
WET bewijs
Rv Boek 1, titel 2, negende afdeling bewijs (149-207)
wanneer zijn feiten bewezen (art)
als zij door een partij zijn gesteld en door de andere partij niet of niet voldoende zijn betwist (Rv 149.1)
Welke feiten mag de rechter aan zijn beslissing ten grondslag leggen (art)
alleen feiten die hem in het geding ter kennis zijn gekomen alsook feiten en omstandigheden van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels. (149.1 en 149.2)
Hoofdregel bewijslast (art)
partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten draagt bewijslast, tenzij uit enige bijzonder regel of de redelijkheid en billijkheid een andere verdeling voortvloeit (Rv 150)
Wat is de omkeerregel
In jurisprudentie is ontwikkeld dat wanneer bij OD of wanprestatie een schade risico ontstaat een causaal verband wordt aangenomen tenzij bewezen wordt dat de schade ook zonder die gedraging zou zijn ontstaan
Wetsgeschiedenis bewijsrecht
In 1988 is het bewijsrecht verhuisd van het BW naar het Rv
bewijsrecht voor dagvaardingszaken geldt waar (art)
ook in verzoekschriftprocedures (Rv art 248), niet bij kort geding procedures en niet bij schadestaatprocedure
Kent NL de vrije of de gebonden bewijswaardering
De vrije...

Rv 152 de waardering is aan het oordeel van de rechter overgelaten
Wanneer tegenbewijs
Indien de rechter de zaken voorshands(dat wil zeggen behoudens tegenbewijs) bewezen acht Tegenbewijs is vrij ook tegen dwingend bewijs (Rv art 151)
Hoe komt bewijs in het geding
Door een bewijsincident waarin een bewijsopdracht wordt gegeven. Alleen schriftelijk bewijs kan steeds door conclusie of akte worden overlegd
Welke bewijzen kent de wet (art Rv)
- 2. akten en vonnissen (156-161)
- 3. openlegging van boeken, bescheiden en geschriften (162)
- 4. getuigen (185)
- 5. voorlopig getuigenverhoor (186-193)
- 6. deskundigen (194-200)
- 7. plaatsopneming en bezichtiging (201)
- 8. voorlopig deskundige verhoor, plaatsopneming (202-207)
welke soorten geschriften zijn er
- geschriften niet akten
- onderhandse akten
- authentieke akten
eisen aan een geschrift
alle zaken die dragers zijn van verstaanbare leestekens, zie bijvoorbeeld art 843.1
wat is de uitwendige bewijskracht (art)
als een geschrift het uiterlijk van een authentieke akte heeft dan het geldt als zodanig behoudens bewijs van het tegendeel (Rv 159.1)
formeel en materieel aspect van de bewijskracht van authentieke akte
formeel is dat
materieel is wat
wanneer moet een onderhandse akte het bedrag in letter en een met de hand geschreven goedkeuring bevatten (art)
Wil een 1zijdig onderhandse akte over de betaling van een niet-zakelijke geldsom dwingend bewijs opleveren
wat betekent formele recht en materieel recht
de vorm en de wijze waarop het materiele recht gehandhaafd wordt is het formele recht
welke wetten vormen het burgerlijk procesrecht
Rv, RO, EEX-Vo, Betekenis-Vo, Bewijs-Vo
Wat is er in het algemeen te zeggen over het presenteren van feite in een gedingn(art)
Rv 21 - Partijen dienen van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.
Kan een partij getuige zijn? (art)
In het in 1988 ingevoerde nieuwe bewijsrecht kan de partij getuige zijn (Rv 164)
Moet een getuige getuigen (art) [Ja/Nee, tenzij]
Ja, dit is een publiekrechtelijke plicht (165.1), tenzij de getuige zich blootstelt aan strafvervolging of zich op grond van familieband of beroep verschoont.
Welke beroepen kunnen zich als getuigen verschonen.
Het beroepsgeheim is in de rechtspraak als verschoningsrecht erkent voor notarissen, procureurs, advocaten, medici, geestelijken, belastingambtenaren, maatschappelijk werkers, medewerkers bureau rechtshulp, verplegers en journalisten
Hoe gaat het verschonen door een getuige.
Als een getuige zich wil verschonen leidt dat tot een incident, beslissing is een vonnis. Getuige kan als partij bij afwijzen beroep instellen. Bij toekennen kan de partij die getuige opreip beroep instellen.
Wie is een aanhanger van de objectiefrechtelijke bewijstheorie
Scheltema
Hoe komt een getuigenverhoor tot stand (art)
door een verzoek van een partij of ambtshalve door de rechter (Rv 166.1)
rogatoire commissie (art)
de rechter kan een rechter in een anderes tad of in het buitenland vragen een getuige te horen (Rv 174-176)
wanneer een voorlopig getuigenverhoor (art)
zowel voor als tijdens het aanhangig maken van het geding (rv 186) De verzoeker is een belanghebbende of tijdens het geding een van de partijen.
Hoe komt een deskundigenverhoor tot stand (art)
bij tussenvonnis op verzoek van de partijen of ambtshalve door de rechter (Rv 194-200)
welke leer kent NL over de bewijslastverdeling
de objectiefrechtelijke verdeling
wettelijk vermoeden
de wetgever acht somigen feitn zo waarschijnlijk dat niet hoeft te bewijzen (bijv. in het arbeidsrecht)
formele recht
materiele rech
FR de vorm en de wijze waarop het materiele recht wordt gehandhaafd
regels burg - procesrecht
Rv, RO,
EEX-Vo (Brussels I),
Haags betekeningsverdrag, EG betekenings Vo
Reglement civiele rol rechtbanken
Wet RO, Advocatenwet, Gerechtsdeurwaarderswet

betekenis-Vo, bewijs-Vo

Vo=verordening
grondbeginselen basis
fundamentele grondbeginselen en kenmerken
grondbeginselen
hoor en wederoor, openbare behandelingen, openbare uitspraak, onafhankelijke en onpartijdige rechter, redelijk termijn, motivering
kenmerken
partijautonomie, verplichte procesvertegenwoordiging,onderzoek en beslissing in twee instanties, cassaties
verdrag over grondbeginsel
art 6 EVRM
wet hoor en wederhoor (art) Latijn
Rv art 19 Audi et alterem partem
wanneer geen openbare behandeling (art)
Rv art 27 redenen openbare orde, veiligheid van de staat, belang minderjaring, persoonlijke levensfeer van partijen, goede rechtspleging
Welke maatregelen voor snelheid in proces(art)
- rechter raakt over voortgang (20)
- bewijsdraagaanplicht (21)
- geen re- en dupliek, pleidooi (132 en 134)
- partijen moeten snelheid
Welke wet geldt voor gerechtsdeurwaarders
In de Gerechtsdeurwaarderswet
Recht Civiel Bestuurder

Wat gebeurt er met zaken die bij administatieve rechter thuis horen (art)
Rv 70 is er een administratief rechtelijke rechtsgang dan is de eiser niet ontvankelijk, rechter vonnist niet ontvankelijk en geeft aan welke rechter wel
wat is een gemachtigde
als partijen in persoon optreden kunnen zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen (schriftelijke volmacht)/bezwaar mogelijk art 82
hoe worden conclusies en akten genomen (art)
Rv 82-84
In persoon: mond. of schrift ter zitting, schriftelijk voor de roldatum
Niet in persoon: indienen voor de roldatum, ter terecht zitting
compensatie van de kosten (art)
Rv 237 compenseren wil zeggen dat iedere partij eigen kosten draagt. Komt voor bij familie en als partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld.
Samenhang tussen
titel 2 DV en titel 3 VZ procedure (art)
Er zijn diverse schakelbepalingen
- 280 voor 80-81 eigen persoon
-284 negende afdeling Bewijs is van toepassing
- 283 130 verandering/vermeerdering is van toepassing
Kamers bij de rechtbank (art)
Rv 15
-Enkelvoudige kamer
-Verwijzing naar meervoudige (3) en evt naar enkel met r.c.
- Kanton altijd enkelvoudig behalve pachtzaken
Kamers bij gerechtshof (art)
Rv 16
- uitgangspunt is meervoudig met drie raadsheren
- verwijzen meer>enkel>meer
- raadsheer-commissaris
Hoofdregel relatieve bevoegdheid
- DV procedure
- VZ procedure
Rv 99
-woonplaats gedaagde
Rv 262
-woonplaats verzoeker/belanghebbende
-betrekking op DV, dan die rechter
partijen bij een DV procedure
Eiser en Gedaagde
Moet er voor veroordeling in de kosten van de tegenpartij een eis in reconventie worden gedaan
Nee, standaard vragen partijen hierom eenvoudigweg door "kosten rechtens" Ook wanneer niet gevorderd, doet rechter dit ambtshalve.
Openbare order
Staat gelijk aan Dwingend Recht
Wat vervalt door faillissement, en wat niet
Alle beslagen (conservatoir en executoir). Het bodembeslag vervalt niet.
Welke soorten conservatoire maatregelen zijn er:
- beslagen
- verzegeling
- boedelbeschrijving
- gerechtelijke bewaring
- onder bewindstelling
Welke soorten conservertoire beslagen zijn er:
- verhaalsbeslagen
- afgifte van goederen
- maritaal beslag
Welke soorten (2) executiemaatregelen zijn er.
- directe (vervangen prestatie door de schuldenaar)
- indirecte (=prikkel tot presteren)
Wat is reeele executie
Levert het zelfde op als nakoming
Parate executie
Is executie zonder executoriale titel
Wie kan er parate executie doen
De pandhouder, de hypotheekhouder en in bepaalde gevallen de...
Welke soorten van verhaalsbeslag zijn er
- roerende zaken
- rechten aan toonder, aandelen
- onder derden
- onroerende zaken
- op schepen
- op luchtvaartuigen
Wat is de samenhang tussen de wet betreffende conservatoir en executierecht
Boek 3 versus boek 2. Conservatoir maakt gebruik van 2 via "schakelbepalingen Rv 702 en vervolgens 712 en 726.
Welke directe executiemaatregelen zijn er
- uitwinning
- machtiging rechter zelf uitvoeren
- sterke arm
- vonnis dat akte/verklaring vervangt
- onder zich nemen van goederen
Welke indirecte middelen zijn er
Lijfsdwang
Dwangsom
Stappen in beslag register zaken
1. executoriale titel
2. exploit betaal < 2 dg.
3. pv van deurwaarder
4. pv inschrijven in register
5. afschrift < 3dg geexecuteerde
partijen bij beslagen
executant en geexecuteerde
rechtsgevolg van beslag op reg.goederen
- na inschrijving niet t.o.v. beslaglegger worden ingeroepen
- voor wel, mits binnen 1 dag in registers ingeschreven
effect van faillietverklaring op beslag reg zaken
- door faillietverklaring wordt beslag opgeheven
- voorrang op latere hypotheek blijft instand
vervreemding reg. goederen voor inschrijving beslag en daarna (< 1 dag) alsnog ingeschreven
dan is beslag door te halen
wat moet executant doen als hij beslag legt op register goed waar al hypotheken op rusten
binnen 4 dagen betekenen
Welke uitzonderingen zijn er op de hoofdregel over rechtsmacht (art)
De Nld rechter heeft ook rechtsmacht:
- verbintenissen uitgevoerd in NL,
- arbeids- of agentuurovereenkomst in NL,
- consument in NL versus bedrijf
- verbintenis uit OD in NL,
- OG in NL
- nalatenschappen in NL,
- faillissement, ontbinding
Rechter is lijdelijk? (art)
20 ambtshalve maatregelen tegen vertraging, 25 vult de rechtsgronden aan, 31 verbetering van vonnis, 32 aanvulling
Arrest Driessen van Gelder
een geluidsopname wordt niet onrechtmatig geacht en als bewijs toegelaten.
Vrij bewijs
kg, arbitraal geding
Wet Rv hoor en wederhoor
art 19
Hoofdregel relatieve competentie (art)
RV 2 dagvaarding gedaagde in NL *
Rv 3 -verzoekschrift - verzoeker in NL*
-betrekking op dagvaarding
-anderszins verbonden met de rechtssfeer
WET uitvoeren buitenlands vonnis in NL
RV, boek 3, titel 9 art 985 e.v.
Vertel over uitvoering buitenlandsvonnis in NL
Met een voor uitvoerbaar vonnis vraagt men middels verzoekschrift verlof aan de rechtbank. Na oproeping van "slachtoffers" (Rv art 985 e.v.)
Welke soort zaken worden door de sectie kanton afgehandeld
waardezaken en aardzaken
wat is objectieve cumulatie
optellen van meerdere zaken
wat is subjectieve cumulatie
bij elkaar tellen van meerdere partijen
twee soorten derden in het proces
onvrijwillig: vrijwaring, vrijwillig: tussenkomst (eigen belang), voeging (belang van een van de partijen)
Wat is royement (art)
Tegenwoordig doorhaling. Geen rechtsgevolgen. Beide partijen kunnen een zaak weer terug op de rol zetten. Rv 246
Doorhaling kan ook ambtshalve Rv 247
Afstand van instantie (art)
De eiser kan afstand doen door akte ter rolle zolang de gedaagde niet voor antwoord heeft geconcludeerd Rv 249
Verval van instantie (art)
Als een proceshandeling meer dan 12 maanden op zich laat wachten kan de wederpartij verzoke aan de rechter een roldatum te bepalen.... Rv 251
Verzet is mogelijk in welke procedures (art)
De dagvaardingsprocedure [zevende afdeling van titel 2], ook in hoger beroep en beperkt bij cassatie Bij uitzondering kan volgens Fw 8 ook bij die verzoekprocedure verzet worden aangetekend.
Vertel over Verstek (art)
Bij gebreken zie afdeling vier. Anders afdeling 7 van titel 2. Gedaagde die niet verschijnt dan verstek Rv 139
Wat te doen bij verstek?
Nog geen eindvonnis dan verstek zuiveren door stellen procureur
Verdeling vonnis in tweeen
contradictoir of verstek
Declaratoir vonnis
Een vonnis waarbij de rechter een rechtstoestand of rechtsverhouding vaststelt. [door middel van een verklaring voor recht]
Wat is de termijn voor verzet
Nederland vier weken; buitenland acht weken, nadat
(eerst optredend)
- betekening uitspraak in persoon
- of in persoon daad van bekendheid
- of vonnis ten uitvoer gelegd. Rv art 143
Constitutief vonnis
Een vonnis waarbij de rechter een rechtstoestand wijzigt, opheft of in het leven roept.
[voorbeeld ontbinden overeenkomst of vernietigen van een rechtshandeling]
Berusting (art)
Rv 334 Een partij die berust heeft is niet ontvankelijk voor hoger beroep
Wat is berusting
Een daad waarbij aan de wederpartij te kennen wordt gegeven dat berust wordt
Verstekvonnis in hoger beroep
Kan niet. Rv 335 Alleen als de eiser in hoger beroep gaat wel. Of als het een vonnis tegen meerdere gedaagden waarvan er deels verschenen zijn (Rv 140.2)
Kracht van gewijsde
ook als beide partijen in berusten.
Wie verstrekt grossen, expedities en geen minuten (art)
De Griffier, de minuut blijft ter griffie. RV 231
Wat is exhibitieplicht en vertel achtergrond (art)
Onder voorwaarden rechtmatig belang, geen fishing expeditie, partij bij rechtsbetrekking kan een partij van de wederpartij of een derde bescheiden opvragen (Rv 843) Achtergrond is Rv 21 meewerken aan waarheidsvinding
WET exhibitieplicht
RV Boek 2 titel 7 Enige bijzondere rechtsplegingen art 843-843b
Voorwaarden voor exhibitieplicht
rechtmatig belang, bepaalde bescheiden, rechtsbetrekking partij zijn
Procedure exhibitieplicht
Rv 843 via incidentele conclusie als wederpartij, via DV als bescheiden bij derden
Wanneer geen verzet silly! [twee redenen]
Bij verzoekschriftprocedures (uitzondering Fw art8)
Als gedaagde berust heeft
Wat als hoger beroep en verzet in dezelfde zaak voorkomen
Eerste gaat door.
Welke rechtsmiddelen hebben een schorsende werking
verzet (Rv 145), hoger beroep (rv 350), cassatie (Rv 404)

GEEN schorsende werking: voor de buitengewone > derdenverzet herroeping Rv 386,
Partijen bij Verzet
opposant en geopposeerde
Wat valt te zeggen over de termijnen bij rechtsmiddelen
Vervaltermijnen die de rechter ambtshalve moet toepassen, het recht om het middel te gebruiken gaat teniet.
Rechtsmiddel definitie
Middel om een rechterlijke uitspraak aan te passen.
[login][hulp]
verzet / oppositieprocedure (oppose the judgement by default)
(burgerlijk procesrecht) het rechtsmiddel dat een (niet-verschenen) gedaagde per dagvaarding kan instellen tegen het verstekvonnis. Bijv. indien een gedaagde bij verstek is veroordeeld, kan hij daartegen in ~ komen.
Indelingen rechtsmiddelen
1. Gewoon verzet, appel, cassatie
Buitengewoon (derdenverzet, herroeping)
2. Zelfde rechter en hogere rechter
Uitvoerbaar bij voorraad (art)
Op vordering kan de rechter een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren (Vonnis Rv 233) Eventueel later bij incidentele vordering alsnog (rv234) [uitzondering van rechtswege Fw art 4. lid 4
Uitvoerbaar bij voorraad van rechtswege(art)
Nee op vordering van eiser , of eventueel later incidentele conclusie (Vonnis Rv 234)
Enkele gevallen ambtshalve mogelijk bijvoorbeeld KG rv 258, of kostenveroordeling deskundige
Kan gedaagde ook uitvoerbaar bij voorraad vorderen (art)
Ja voor proceskosten veroordeling.
Welke soorten vonnissen kunnen uitvoerbaar bij voorraad zijn
In principe condemnatoire vonnissen, uitzonderingen zijn er zoals een constutief vonnis over opheffen beslag Culimer/Smokehouse
|| schadestaatprocedure (art)
schadestaatprocedure
(burgerlijk procesrecht) gerechtelijke procedure waarin de vereffening van de schade (meestal hoogte van de schadevergoeding) het onderwerp van geschil vormt. De ~ volgt op de procedure tot vaststelling van de aansprakelijkheid en kan eenvoudig worden gestart Rv 613
Wet schadestaatprocedure
Rechtsvordering boek 2 zesde titel Schadevergoeding art 613-615
|| dictum
dictum / (mv.) dicta (decision)
(burgerlijk procesrecht) Latijn: slotwoord. De aan het slot van een vonnis, arrest of beschikking neergelegde beslissing van de rechter
|| petitum
etitum (conclusion)
(burgerlijk procesrecht) Latijn: beknopte samenvatting. Onderdeel van de dagvaarding of de memorie van eis, waarin staat wat de eiser nu precies van gedaagde vordert. Bijv. MET CONCLUSIE: het de rechtbank mag behagen gedaagde uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot (..).
|| fundamentum petendi
fundamentum petendi (grounds for the claim)
(burgerlijk procesrecht) Latijn: grondslag(en) van de eis in de dagvaarding voor een burgerlijk proces.
Wie kan rechtsmiddel instellen
partijen of derden bij derdenverzet
Waarom zo weinig derdenverzet
Omdat een vonnis in kracht van gewijsde partijen bindt, maar niet derden.

Selectiever dan voeging en tussenkomst

Voorbeeld is echtgenoot na veroordeling tot betaling in gemeenschap van goederen
Wat is een arrondissment
Gebied van een rechtbank RO
Wat is een ressort
Gebied van een gerechtshof RO
WET cassatie in belang der wet
RO Afdeling 5 Hoge Raad, art 78
Wanneer nog geen cassatie in belang der wet
Als er nog een gewoon rechtsmiddel openstaat
Waarom cassatie in belang der wet
Omwille van de rechtseenheid
|| berusten (art)
berusting / berusten / berust (to rest)
(burgerlijk procesrecht) zich neerleggen bij een rechterlijke uitspraak. Bijv. de partij die in een vonnis heeft ~, is niet-ontvankelijk in een tegen dat vonnis ingesteld hoger beroep. (Hugenholtz) Rv art 334
Gevolg van berusten
Geen rechtsmiddel meer kunnen instellen Hoger Beroep Rv 334, Cassatie Rv 400 UITZONDERING Incidenteel beroep resp. cassatie
Partijen Hoger Beroep
Appellant Geintimideerde
|| Devolutieve werking
devolutieve werking van het hoger beroep/ devolutie
(burgerlijk procesrecht) situatie dat het geschil in zijn geheel wordt overgeheveld naar (afgewenteld op) de appèlrechter inclusief alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. Het geschil wordt dan in feite volledig onttrokken aan de rechtsmacht van de rechter in eerste aanleg. Daardoor kunnen in hoger beroep feitelijke of juridische omissies of onjuistheden uit de eerste aanleg worden gecorrigeerd.
Wat is verzet
Het voortzetten van het geding voor dezelfde rechter, maar nu op tegenspraak, Dit omdat niet voldaan is aan het allerbelangrijkste fundamentele grondbeginsel Hoor en Wederhoor
Fundamentele Grondbeginselen
- Hoor en wederhoor
- Onpartijdig en onafhankelijke rechter
- Openbare behandeling en uitspraak
- Redelijke termijn
- Motivering
Als appel eerder dan verzet dan wat? (art)
Dan kan geen verzet meer worden ingesteld Rv Hoger Beroep art. 335
|| positieve zijde van de devolutieve werking
Kijken naar niet aan de orde gekomen of nieuwe zaken
|| negatieve zijde van de devolutieve werking
slecht kijken naar het appel zoals ingesteld (grieven)
Hoger beroep - welke stukken worden gewisseld
1. dagvaarding,
2. conclusie van eis (a.k.a. memorie van grieven)
3. conclusie van antwoord
|| Gedekt verweer (art)
burgerlijk procesrecht) verweer dat is prijsgegeven. In hoger beroep mag een nieuw verweer ten principale gevoerd worden, tenzij dit in eerste aanleg werd gedekt. Het prijsgeven moet met zekerheid kunnen worden afgeleid uit de processuele gedraging of houding van de verweerder in de eerste instantie. (Hugenholtz) Rv 348
wat is equivalent van reconvente bij hoger beroep (art)
Incidenteel beroep (Rv 347)
Verval van instantie en verzet (art)
Na instellen verzet vervalt door verval instantie ook het verstek vonnis Rv 148
Kostenveroordeling en verzet (art)
Extra kosten door het niet verschijnen blijven voor de gedaagde (Rv 148) Denk aan verzetdagvaarding en het betekenen verstekvonnis. Praktijk wisselt
WET hoger beroep beschikkingen
RV boek 1 zevende titel hoger beroep afdeling vier hoger beroep bij beschikkingen 358-362
Wat is een voorwaarde voor het instellen van hoger beroep
De partij moet een belang hebben.
328
Doel van hoger beroep
- eigen fouten herstellen
- fouten van de rechter herstellen
- wijziging van eis
NIET voor eenvoudig herstel
Appelverbod doorbreken
- rechter heeft artikel ten onrechte toegepast/niet toegepast
- de rechter buiten toepassingsgebied getreden
- essentieel vorverzuim (HR alleen ontbreken hoor en wederhoor)
dag uitspraak en termijn
de dag van de uitspraak wordt niet meegerekend
Welke zaken kunnen in hoger beroep (art)
vonnis van 1750 of meer
partij heeft belang
niet uitgesloten bij wet
zowel dagvaardings vonnis als beschikking
Hoe bepalen bedrag bij hoger beroep grens
vordering inclusief verschenen rente of aanwijzingen dat.
conventie en reconventie optellen behalve bij vordering tot betalen en reconventie ontbinding wegens niet nakomen
objective cumulatie wel, subjectieve cumulatie niet
hoger beroep tussenvonnis (art)
alleen als voorlopig voorziening dan onmiddelijk hb mogelijk, zo niet dan eerst bij eindvonnis art 337
Deelvonnis
Een vonnis dat deels eindvonnis, deels tussenvonnis is
hoger beroep deelvonnis
onmiddelijk in te stellen tegen het deel van het vonnis dat een eindvonnis is
Wie kan hoger beroep tegen een verstekvonnis instellen
Alleen de eiser
Hoe heten partijen bij hoger beroep
Appellant en geintimideerde
Overlijden partij en hoger beroep (art)
overlijden van de in ongelijk gestelde partij. Dan is appel termijn drie maanden na overlijden of een maand na speciale verlengde termijn
Handig betekenen bij verzet, appel of cassatie(art)
Betekenen aan advocaat of procureur
Hoe wordt de conclusie van eis in appel zaken ook wel genoemd?
memorie van grieven
Stuk in HB vergelijkbaar met conclusie van antwoord
Conclusie van antwoord in appel
Wanneer moet de appelrechter naar een lagere rechter terugverwijzen
Bij ten onrechte bevoegdheid aangenomen, terwijl een andere rechter/arbiter/buitenlandse rechter bevoegd dan terug om twee instanties te behouden.
Doel van incendenteel appel
Om te voorkomen dat alleen de eiser kan winnen, bijvoorbeeld vordering deels toegewezen, grieven alleen tegen afwijzing dus nooit slechter
In HB procedure twee soorten appel
principaal appel en door de geintimideerde in te stellen incidenteel appel. Dit leidt tot
"memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel"
Wat kan geintimideerde nog nadat hij berust
Incidenteel appel
Verschil HB bij dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
- 1750 euro beperking alleen bij dv
-
Verschil HB bij dv en vz procedure
- 1750 euro alleen bij dv
- ook derden bij vz
- in verzoekschrift grieven, in dagvaarding (nog) niet
- gedekt verweer alleen bij dv
Appeltermijn bij vz
drie maanden na uitspraak,
niet verschenen belanghebbenden drie maanden na betekening vna de beschikking of bekend worden Rv358
Hoe in beroep tegen tussenbeschikking (art)
Bij eindbeschikking (Rv 358 lid 4)
WET cassatie
Rv Boek 1 Titel 11 Cassatie
Wat is cassatie wel en wat niet
Geen nieuw feitelijk onderzoek, er wordt gekeken naar de wettelijke kant en beperkt tot de cassatiegronden
Wanneer cassatie eerder dan einduitspraak, eerder dan eindbeschikking (art)
Bij tussen vonnis c.q. tussen beschikking dat een provisioneel vonnis inhield
Doel cassatie
Bevorderen van:
- rechtseenheid
- rechtsontwikkeling
- rechtsbescherming
Wanneer kan cassatie
Als hb is geweest of eerste instantie laatste was.
Niet verschenen partij kan geen cassatie instellen.
Termijn is .. maanden, tenzij(art)
drie maanden (Rv 402), tenzij
- de wet een kortere termijn voorschrijft (bijvoorbeeld Rv 75)
- voor appel een kortere termijn, dan twee keer
Cassatiegronden (art)
RO art 78
- verzuim van vormen
- schending van het recht (m.u.v . vreemde staten)
RO 80 beperkt cassatie bij kantonzaken
Termijnen aandachtspunten
- vangt aan dag na feit
- anders bij overlijden
- soms "in persoon" nodig
Algemene Termijnwet
Cassatie kent welke typen uitspraak
- dagvaarding nietig
- eiser niet ontvankelijk
- beroep verwerpen
- bestreden uitspraak vernietigen (Jezt wird interressant)
Verzet bij cassatie (art)
In principe niet Rv
Wat is er anders bij procesgang cassatie
Schriftelijk toelichting?
Advies procureurgeneraal bij
WET Verzoekschriftprocedures en casssatie
Rv Boek 1 Titel 11 Cassatie, Afdeling 5 Van beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest
WET Herroeping
RV Boek 1 Titel 10 Herroeping 382-397
Gronden voor herroeping
- bedrog door wederpartij in het geding gepleegd
- stukken die vals bleken
- na geding stukken in handen gekregen die door toedoen van wederpartij zijn achtergehouden
Termijn herroeping
drie maanden na het ontstaan van de grond voor herroeping (niet eerder dan dat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan)
Verzet door derden
Alleen tegen vonnis, immers belanghebbende kunnen al in appel tegen beschikking
Termen bij verzoekschriftprocedure
verzoekschrift, verzoeker, belanghebbende, beschikking,
Termen bij dagvaardingsprocedure
partijen, conclusies en akten, eiser en gedaagde, vordering, dagvaarding,conclusie van antwoord, eis in reconventie, verstek, vonnis, repliek-dupliek
Wat voor soort resultaat wordt met een KG beoogd
Een voorlopig voorziening en heel soms een constutief vonnis [schorsing van een bepaald rechtsbetrekking of opheffen van een beslag]
Verschone
Als een getuige zich beroept op zijn verschoningsrecht ontstaat een incident. Verwerpt de rechter het beroep dan mag de getuige daartegen op komen. Bij gegrond verklaren kan de partij die de getuige wil horen een voorziening instellen.
Buitenlands vonnis
Erkenning en tenuitvoerlegging
welke landen horen bij het EEX
de EU landen
welke landen horen bij EVEX
de niet EU landen
Zijn beslissingen buitenlandse rechters hier geldig (art)
Neen, Rv 431 wel met exequaturprocedure
buitenlandse vonnissen; twee dingen
erkennen en tenuitvoerleggen
Wat mag wel als een buitenlandse rechter of een arbiter op de bal zit
Een KG procedure
Hoe heet direct naar een hogere rechter (art)
prorogatie Boek 1, zesde titel
Latijns voor buitenlands vonnis
exequatur procedure
|| Objectieve bewijstheorie
????? Scheltema??
placet
(burgerlijk procesrecht) briefje aan de griffier waarin hij wordt verzocht de zaak op de rol te plaatsen.
||Objectie cumulatie
(burgerlijk procesrecht) een eiser in een procedure heeft meer dan één vorderingsrecht tegen de gedaagde en wil die in één geding inbrengen (proceseconomie).
Familie tot de tweede graad
Eerste graad ouders, kinderen, tweede graad grootouder, kleinkinderen, broers/zussen
verzoeker
rekwestrant (petitioner)
(burgerlijk procesrecht) natuurlijk of rechtspersoon die een verzoekschrift bij het gerecht indient; persoon die een verzoekschriftprocedure inleidt. Bijv. de man die een echtscheiding start is de ~, zijn vrouw is de gerekwestreerde
verweerder
gerekwestreerde
persoon die in een verzoekschriftprocedure als procespartij/belanghebbende is opgeroepen ter zitting te verschijnen of een verweerschrift in te dienen. Bijv. in het echtscheidingsverzoekschrift van de man is zijn
WET exequatur
art 985-994
paralelverdrag
EEX and EVEX
|| gedekte weren
verweerder mag in de HB procedure nieuwe weren aanvoeren, tenzij gedekt dat wil zeggen bewust afstand gedaan. Tegenstrijdigheid is niet voldoende
request
verzoekschrift
request civiel
herroeping
kan HB bij een verstekvonnis
Nee, tenzij meerdere gedaagden dan met zekerheid vooraf gesteld (Immers vonnis op tegensrpaak, dus geen verzet mogelijk)
Substantieringplicht
door gedaagde aangevoerde verweren en gronden
Bewijsaandraagplicht
bewijsmiddelen en getuigen (Rv 111 lid 3) in de dagvaarding
Niet ontvankelijk
burgerlijk procesrecht) niet vatbaar voor berechting; beslissing in het dictum als de aanlegger kwaliteiten ontbreekt om bepaalde vorderingen of verzoeken te kunnen doen. De rechter geeft dan geen inhoudelijk oordeel over de gegrondheid van die vorderingen of verzoeken.
Nietig
Niet geldig
Nieuw Rv per 1 januari 2002
Vereenvoudiging (minder verschillen dv, vz), Deformalisering (wisselbepaling Rv art. 69) Modernisering (minder lijdelijk rechter), Harmonisering (dv/vz)
Grondslag (art)
Alles in het geding ter kennis gekomen (Rv art 24)
Welke soorten naar een andere rechter dan de normale rechtsgang ken je
- vrijwillig naar kantonrechter (Rv art 96)
- prorogatie [direkt naar gerechtshof] (Rv art 329)
- sprongcassatie (Rv art. 398 lid 2)

-
Probandum
bewijsrecht) Latijn: het feit dat bewezen moet worden.
||Bevoegdheid
Welke rechter, dat wil zeggen, dat onbevoegd, verwijst naar andere rechter (Nietig is ongeldig, ontontvankelijk is dat de aanlegger kwaliteiten ontbreekt)
Recht op repliek / dupliek
Niet als partijen zijn verschenen, tenzij niet gehoord.
Hoe kan verweer gedekt zijn
Door proceshouding
Cassatiegronden
- Vorm (motiveringseis)
- Schending recht (rechtsklachten)
Termijn verzet derden
Is er niet
Derdenverzet
buitengewoon rechtsmiddel dat een persoon kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken; protest dat een persoon kan aantekenen tegen een vonnis dat hem in zijn rechten benadeelt en waarbij hij geen partij is geweest.
A contrario
(rechtsfilosofie) vorm van redeneren waarbij een regel als specifiek voor het geregelde geval wordt beschouwd en dus niet in vergelijkbare gevallen geld
Materiele / formele procespartij
Minderjarige is materiele, ouder is formele
Excepties
(burgerlijk procesrecht) verweermiddel aan de orde stellen dat ertoe strekt dat de rechter aan wie het geschil is voorgelegd, op grond van regels van processuele aard niet tot een beoordeling van de rechtsbetrekking in het geschil zelf kan komen. Bijv. omdat de rechter onbevoegd is.
Tegenprocedure bij HB
incidenteel appel
Wat is voorwaardelijk incidenteel appel
Als het principale appel slaagt
Ook na berusting
Geintimideerde kan incidenteel appel in stellen
|| oneigelijke rechtspraak
voluntaire jurisdictie
doel "eigenlijke" rechtspraak
beslechten geschil
Kantonrechter als judge of choice (art)
Rv art 96 geschil kan door beide partijen worden voorgelegd. Niet mogelijk bij bepaling in het contract (nietig)
Verwijzen en Onbevoegdheid
Bij ontbreken absolute onbevoegdheid, verklaart de rechter zich ambtshalve onbevoegd, maar ook dan verwijst hij
Kantongerecht met waardegrens van 5000
Een lager bedrag werkt, behalve als de groter rechtstitel wordt betwist
Latijns voor bevoegdheid om recht te spreken
jurisdictie
Moeilijk woord voor absolute bevoegdheid
Attributie
Wordt rechtsmacht van NL rechter door andere overheidsorgen begrensd en/of andere internationale rechters
Alleen door andere overheidsorganen
Eigenlijke rechtspraak
uitspraak van een rechter in een geschil
Wanneer bij Kantonrechter
Optellen waarde vorderingen, tenzij aard vorderingen
Kantonrechter -wat is anders in verloop procedure
- conclusies en akten ook mondeling (uitzondering wijziging van eis)
- opsturen aan de griffie voor de roldatume
Termijn indienen bij griffie (Art)
24:00 voor de roldatum (Rv art 32)
Termijn dagvaarding - begin en eind
De dag na betekenen tot en met de dag voor de roldatum tot 24:00 (Rv art 119)
Mogen partijen bij alle zaken een andere rechter (relatief) overeenkomen (Art)
In principe wel, maar uitgesloten zijn onder de 5000 euro, consumenten-, huur- en arbeidszaken (Rv art 108)
Moet de kantonrechter ambtshalve de relatieve bevoegheid checken
In principe niet, maar toch als het gaat om onder de 5000, arbeids-, huur- en consumentenzaken. (Rv art 108)
Waar kan je ook voor je kort geding naar toe
Naar de kantonrechter, met de zelfde regels (Rv 108 lid 4)
Pacht - welke instellingen (art)
De Grondkamer (Pachtwet art 128 en 129)
De pachtkamers van de kantongerechten (RO 48)
Wat is de bezetting van een pachtkamer
Een kantonrechter en twee deskundigen (Pachtwet art 48 lid 3)
Wanneer is cassatie uitgesloten?
Bij Pachtzaken, er is immers maar een pachtkamer bij het gerechtshof Arnhem
Als (bijv) vonnis onvolledig is? (art)
De rechter vult op verzoek van de partijen na audi et alterem partem aan ( Rv art 32)
Wie kan worden toegevoegd?
Hahaha, bij kantonzaken ook de deurwaarder (Wet op rechtsbijstand art 13 lid 1c)
Wie ondertekent de dagvaarding (art)
De deurwaarder (Rv art 45)
Eisverandering bij niet verschen en partijen (art)
Alleen tegen de wel verschenenen (Rv 130)
Eis conventie/reconventie
Bij (o.a) schadestaatprocedure (Rv art 615a)
Bij welke rechtbank worden een eis in conventie en een eis in reconventie behandeld (art)
Eigen rechtbank, tenzij de samenhang zich ertegen verzet (Rv art 97)
Dagvaarding voor de juiste rechter maar in de verkeerde plaats
Zonder verweer geen probleem, verweer moet meteen bij eerste, maar niet noodzakelijkerwijs bij hoogste
Bij kantonrechter van een groter bedrag een deel claimen OK?
Kan behalve als de rechtstitel wordt betwist
Verwijzen en onbevoegdheid
Bij ontbreken absolute bevoegdheid verklaart de rechter zich ambtshalve onbevoegd, maar ook dan verwijst hij
Kan bij een kantongerecht een eiswijzinging mondeling
Nee, want altijd schriftelijk volgens Rv art 130
Absolute bevoegdheid kantonrechter groter, kleiner of gelijk aan rechtbank
Groter dan rechtbank, "alle spoedeisende zaken"
Vertegenwoordiger bij KG
- eiser verplichte procesvertegenwoordiging (procureur)
- gedaage kan in persoon, maar niet door gemachtigde
- bij verzet altijd procureur
Bij verzoekschrift ook eis in reconventie mogelijk
ja, maar
- heet anders "zelfstandig verzoek"
- rechter beslist of verweerschrift tegen zv is toegestaan
- tegen andere belanghebbenden
- evt mondeling
Kracht van gewijsde
Vonnis waartegen geen gewone rechtsmiddelen meer open staan
Gezag van gewijsde
pos. en neg. werking
Bindende kracht
- positieve werking dat wat vaststaat staat vast
- negatieve werking niet nog eens op basis van "ne bis idem" gedachte
Beperking van het gezag van het gewijsde
objectief alle rechtsvragen
subjectief partijen en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel
Welke formele wetten zijn er voor bp
- Rv, RO, Advocatenwet, Gerechtsdeurwaarderswet, Tarieven in burgerlijke zaken, Algemene termijnen wet

Deels ook in BW, Fw, Pachtwet
Hoor en wederhoor - contact tussen speler
Geen rechtstreeks contact (RO art 12)
Formeel en Materieel privaatrecht
Rv is formeel en BW materieel
Buitenlands recht is Y/N voorwerp van bewijs
Y
Zeven regels voor bewijsrecht
- partijinitiatief
- rechter moet getuigenbewijs opdragen als
- rechter geeft aan welke feiten door welke partij
- bewijsopdracht aleen voor betwiste feiten
- na bewijslevering vrij om tegenbewijs te leveren
- de rechter waardeert het bewijs
- bewijslast brengt bewijsrisico
Objectiefrechtelijk leer
Partij die een element inroept voor een rechtsgevolg moet dit bewijzen. Bijvoorbeeld eiser overeenkomst, gedaagde bevrijdende betaling
Verdeling bewijslast geschiedt ambtshalve door de rechter Y/N
N
Wat voor systeem voor bewijslastverdeling kent NL
Objectiefrechtelijk systeem gecorrigeerd door R&B (Rv art 150)
Welke soorten vermoeden zijn
- wettelijk
- rechterlijk aka voorhands bewezen verklaring
OD bewijs
geen echte omkeer regel, maar bij Dicky Trading
Welke feiten kent men in het bewijsrecht
- rechtscheppende feiten
- bevrijdende rechtsfeiten
Uitzonderingen op de objectiefrechtelijk leer van bewijslastverdelingen
- bijzonder regels
- R&B
Vermoeden (bewijs)
Slaat bewijs over en gaat meteen naar levevern van tegenbewijs
- wettelijk
- voorhandsbewezenverklaring (rechterlijk)
Onvolledig bewijs
De rechter heeft aanvullend bewijs nodig om tot een bewezenverklaring te komen
waarborg
de persoon die in vrijwaring wordt opgeroepen
aanhangig
tarten van een zaak of geschil, door een processtuk (bijv. dagvaarding) bij het bevoegde gerecht of de rechter in te leiden
Verwijzing en voeging
Als verwijsd dan automatisch bij de ontvangende rechter gevoegd
Zijn gevoegde zaken zelfstandig
Ja dat blijven ze
Als partij overlijdt dan schorsing
Niet van rechtswege
litispendentie
verweer dat het al bij een andere (burgerlijke) rechter aanhangig is
Waarde toetsing voor de appellabiliteit
waarde van de vordering op het moment dat de rechter er over beslist, d.w.z. na eisvermindering of vermeerdering
Wat gebeurt er met een verwezen zaak
Die wordt ambtshalve gevoegd
Kan men afzonderlijk tegen conventie of reconventie in beroep
Ja zeker dat kan
Wat is een voorbeeld van een wettelijk vermoeden
Wie een goed houdt, wordt vermoed rechthebbende te zijn
Kan men ook in hoger beroep als men er niet bij het geding betrokken was
Ja, niet verschenen belanghebbende kunnen binnen drie maanden in hoger beroep van een beschikking
Termijn van derdenverzet
Geen
Termijn van verzet in verzoekschriftprocedure
Hahaha, er is geen verzet in vz procedure
Wat gebeurt er als er al Appel is voor Verzet
Dan is verzet niet meer van toepassing, wel kan de opposant dan ook Appel aantekenen
De verzetstermijn
Eerste van de volgende drie
- 4 weken na betekening van verstek vonnis
- 4 weken na daad van bekendheid
- 4 weken na ten uitvoerlegging
Wat is een voorwaarde voor HB
Belang, dus als vordering is toegewezen is geen belang dus geen HB
Als partij geen beland bij HB heeft dan
niet ontvankelijk verklaard worden
Wat kan naast overdoen van eerder geding ook in HB
wijziging van eis
Wanneer wordt het appelverbod doorbroken
- rechter ten ontrechte artikel wel/niet toegepast
- essentieel vormverzuim (hoor en wederhoor en niet motivering)
Wat is bij doorbreken van appelverbod een essentieel vormverzuim
Geen hoor en wederhoor toegepast
Termijn van appel bij tussen/eind en deelvonnis
- eindvonnis appel (Rv 339)
- tussenvonnis met voorlopige voorziening appel (Rv 337 lid 1)
- tussenvonnis zonder voorlopige voorziening bij eindvonnis (337 lid 2)
- deel vonnis voor deel dat eindvonnis is meteen. Als hij dat doet kan ook meteen voor tussenvonnis deel appel worden ingesteld
Wat is incidenteel beroep
een soort tegenberoep. Stel 60,000 gevorderd 40,000 toegewezen. Appel gaat over niet toegewezen 20,000. Incidenteel appel gaat over wel toegewezen 40,000
De appellant wordt er niet .... van
slechter, tenzij incidenteel appel
Als partijen met 96 de kantonrechter inroepen voor arbitrage is appel mogelijk
Alleen als ze dit hebben voorbehouden (Rv 332)
Kan vrijwaring in een hoger beroep
No silly
Afstand van verweer kan impliciet
Nee alleen expliciet
||Arbitrage
Besechting van geschillen door arbiters, krachtens een overeenkomst tussen partijen
WET arbitrage
RV vierde boek
Arbitrage beperkt tot geschillen (Art)
Nee ook vaststellen kwaliteit, hoogte schade, aanvulling of wijziging rechtsbetrekking (1020 lid 4)
Voordelen arbitrage
Deskundigheid
Vrijheid procedure
Kan zijn: beperkte mogelijkheid tot aantasting vonnsi
Nadelen arbitrage
Onbekendheid met recht
Evt extra kosten
Alternatieve geschilbemiddeling drie soorten
- Arbitrage
- Bindend advies
- Mediation
Wanneer Nl arbitrage recht toegepast (art)
Als de plaats van arbitrage in Nederland is (Rv 1073)
Hoe heten arbitrage overeenkomsten
- vooraf
- achter
Vooraf: Arbitraal beding
Achteraf: Compromis
Arbitrage bewijsvoorschrift
Rv 1021 schrijft een geschrift voor. Rechter moet dit ambtshalve toepassen
Hoe start arbitrage
Vrijwillig
Of doordat 1 partij zich er voor alle weren op beroept. De rechter verklaart zich dan onbevoegd
Hoe eindigt arbitrage
Met een vonnis
Hoe wordt een arbitraal vonnis ten uitvoer gebracht
Door een exaequatur aan de rechter te vragen
||Bindend advies
Partijen laten de beslissing aan een derden over zonder rechtsgang
Wat stopt de arbitrageovereenkomst af bij de gewone rechter
Behandeling van het geschil
NIET het nemen van maatregelen tot bewaren van recht
Hoeveel arbiters in een scheidsgerecht
Oneven. Als partijen een even aantal overeenkomen dan Rv art 1026 lid 3 en 4
Procesvertegenwoording bij arbitrage
geen verplichte procesvertegenwoordiging
Als geen geldige arbitrage overeenkomst
Dan verweerder voor alle weren zich daar exceptief op beroepen
Hoe vindt de beoordeling door de arbiters plaats (2X
- Regelen des rechts (NL of anders)
- Als goede mannen naar billijkheid
Wat zit er allemaal bij een arbitraal geding
- eind-, deel-, en eindvonnis
- motiveringseis
- vastleggen schikking in vonnis
- uitvoerbaar bij voorraad
- gezag van gewijsde
- kort geding
- herstel
Arbitrage maar ook
Bij arbitrage in de hoofdzaak is er ook de voorzieningenrechter voor voorzieningenrechter.
Als expliciet is vastgelegd
Dan ook arbitraal kort geding mogelijk
Hoe heet verlof om een arbitraal vonnis tenuitvoer te leggen
exequatur
Rechtsmiddelen tegen arbitraal vonnis
Alleen indien overeengekomen is arbitraal beroep mogelijk
Wat kan de rechter voor naars met een arbitraal vonnis
- vernietiging
- herroeping
||Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis
Een rechtsmiddel waarbij geregeld in Rv 1064-1067 via een dagvaarding bij de rechter vernieting wordt gevraagd van het arbitrale vonnis op specifieke gronden
Gronden voor vernietiging van het arbitrale vonnis
- geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt
- scheidsgerecht in strijd met regels samengesteld
- vonnis niet ondertekend of gemotiveer
- strijd met openbare orde of goede van vonnis of totstandkoming
Zuiver bindend advies
Geen geschil maar wel een uitspraak
Onzuiver of oneigenlijk bindend advies
Geschil, dus toch een soort rechtspraak
verschil spoedarbitrage en arbitraal kortgeding
bodemzaak vs. voorlopige voorziening
Zijn de regels van afdeling 9 bewijsrecht van toepassing op arbitrage
NEEN
Goede mannnen naar billijkheid zijn
Niet gebonden aan hoor en wederhoor en andere zaken des recht