Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cá bhfuil sé ar chor ar bith?
Where is he at all?
Cá bhfuil tú anois, a Sheáin?
Where are you now, Seán?
Tá mé istigh anseo.
I am in here.
Cá bhfuil sí anois.
Where is she now?
Níl sí amuigh anseo.
She is not outside here.
Tá sí amuigh sa ghairdín, ceart go leor.
She is outside in the garden, right enough.
An bhfuil daidí sa bhaile?
Is daddy at home?
Níl an cailín sa chistin anois.
The girl is not in the kitchen now.
Tá an buachaill mór sa scoil.
The big boy is in the school.
Tá mamaí sa leaba.
Mammy is in bed.
An bhfuil an fear ramhar sa teach?
Is the fat man in the house?
Níl an bhean sa seomra beag.
The woman is not in the little room.
An bhfuil aon duine sa stáisiún anois?
Is anyone in the station now?
Tá duine sa charr.
There's a person (someone) in the car.
Níl aon duine sa bhus.
There's no one in the bus.
An bhfuil aon rud sa bhosca?
Is there anything in the box?
Níl aon rud sa charr.
There's nothing in the car.
Tá Seán sa bhaile.
Seán is at home.
Tá an buachaill tinn ag an tine.
The sick boy is at the fire.
An bhfuil an cailín tanaí ag an siopa?
Is the thin girl at the shop?
Níl an múinteoir ag an scoil.
The teacher isn't at the school.
Níl aon duine ag an doras.
There's no one at the door.
An bhfuil an rud sin ag an teach?
Is that thing at the house?
Tá an bhean sin ag an séipéal.
That woman is at the chapel.
An bhfuil na leanaí ag an siopa anois?
Are the children at the shop now?
Níl aon duine ag an teach.
There's no one at the house.
Tá mé ag an doras.
I am at the door.
An bhfuil an cailín ag a tae?
Is the girl at her tea?
Tá an múinteoir ag a suipéar.
The teacher is at her supper.
Níl na leanaí ag an stáisiún.
The children are not at the station.