Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Bhí siad ag ól an tae.
They were drinking tea.
Bhí tú ag rith ar an mbóthar salach.
You were running on the dirty road.
Bhí tú ag ithe siúcra?
You were eating sugar?
Cé a bhí ag obair anseo?
Who was working here?
Bhí an múinteoir ag éisteacht.
The teacher was listening.
Bhí Máire ag foghlaim sa bhaile.
Máire was learning at home.
Bhí na buachaillí ar an mbóthar.
The boys were on the road.
Ní raibh na cailíní sa bhaile.
The girls were not at home.
Bhí na leanaí sa leaba.
The children were in bed.
Ní raibh na gardaí ag an teach.
The guards were not at the house.
Nach raibh na múinteoirí sa scoil?
Weren't the teachers in the school?
An bhfuil na rudaí sin sa bhosca?
Are those things in the box?
An raibh siad i mbus ar an mbóthar?
Were they in a bus on the road?
Bhí an sagart i gcarr.
The priest was in a car.
Ní raibh na cailíní sin i dtraein riamh.
Those girls were never in a train.
An raibh na leanaí ag an séipéal?
Were the children at the chapel?
Bhí siad ar scoil, is dócha?
They were at school, I suppose?
An raibh tú ag damhsa aréir?
Were you dancing last night?
Bhí sí i dteach eile.
She was in another house.
Nach raibh an chaora lag sin ag ithe?
Wasn't that weak sheep eating?
Cá raibh an capall ag obair inné?
Where was the horse working yesterday?
Bhí an t-asal ag fanacht ag an doras.
The donkey was waiting at the door.
Nach raibh an múinteoir ag teacht sa charr?
Wasn't the teacher coming in the car?
Cá raibh an bhó inniu?
Where was the cow today?
Cén t-am é anois, a Mháire?
What time is it now, Máire?
Nil sé a haon a chlog fós.
It's not one o'clock yet.
Cén t-am a bhí sé anseo aréir?
What time was he here last night?
Bhí sé ann ar a sé a chlog.
He was there at six o'clock.
Nach raibh sé ann ar a cúig?
Wasn't he there at five?
Cá raibh tú ar a dó a chlog inniu?
Where were you at two o'clock today?
Cá mhéad atá ar an im inniu?
How much is butter today?
Tá cúig scilling air anois.
It costs five shillings now.
An bhfuil sé phunt air sin?
Does that cost six pounds?
Níl, tá cúig phunt agus cúig scilling air.
No, it cost five pounds and five shillings.
Bhí ceithre scilling agus réal ar an tae.
The tea cost four and six.
Nach raibh réal air, a mhamaí?
Didn't it cost sixpence, mammy?
An buachaill maith é sin?
Is that a good boy?
An cupán glan é sin?
Is that a clean cup?
An traein mhall í?
Is it a slow train?
An múinteoir nua í sin?
Is she a new teacher?
An lá maith é?
Is it a good day?
An uisce te é sin sa chupán?
Is that hot water in the cup?