Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cé atá sa charr?
Who is in the car?
Cé atá ag an tine?
Who is at the fire?
Cé atá thuas an staighre?
Who is upstairs?
Cé atá fuar anois?
Who is cold now?
Cé atá amuigh ansin?
Who is outside there?
Cé atá ansin ag an doras?
Who is there at the door?
An bhfuil an bainne ar an mbord fós?
Is the milk on the table yet?
Níl aon arán ar an mbord anois.
There's no bread on the table now.
Tá siad ar an mbord, féach.
They're on the table, look.
Tá an rud salach sin ar an mbosca.
That dirty thing is on the box.
Níl aon duine ar an mbus.
There's no one on the bus.
Cé atá ar an staighre anois?
Who's on the stairs now?
Nach bhfuil daidí ar an traein?
Isn't daddy on the train?
Níl, tá sé ar an mbus.
No, he's on the bus.
Nach bhfuil an t-arán ar an mbord?
Isn't the bread on the table?
Níl, tá sé sa bhosca.
No, it's in the box.
An bhfuil sí ag a dinnéar?
Is she at her dinner?
Tá sí ag a dinnéar.
She is at her dinner.
Cé atá ag teacht?
Who is coming?
Níl aon duine ag éisteacht.
No one is listening.
Nach bhfuil siad ag obair?
Aren't they working?
Tá Seán ag foghlaim.
Seán is learning.
An bhfuil tú ag caint?
Are you talking?
Tá an cailín ramhar ag damhsa.
The fat girl is dancing.
An bhfuil an scian ar an mbord?
Is the knife on the table?
Nach bhfuil forc glan sa bhosca?
Isn't there a clean fork in the box?
Tá cupán agus fochupán salach ar an mbord.
There's a dirty cup and saucer on the table.
An bhfuil spúnóg sa siúcra?
Is there a spoon in the sugar?
Níl aon tae sa chupán sin.
There's no tea in that cup.
Nach bhfuil bainne ar an tae sin?
Isn't there milk in that tea?