Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Tá sé an-fhuar.
It is very cold.
Tá sé an-te.
It is very warm.
Tá sé an-fhliuch.
It is very wet.
Tá sé an-tirim
It is very dry.
Tá sé an-dorcha.
It is very dark.
Tá sé an-gheal.
It is very bright.
Níl an lá go maith.
The day isn't good.
Tá an aimsir go dona.
The weather is bad.
Tá an oíche go breá.
The night is fine.
Níl an oíche go deas.
The night isn't nice.
Níl an mhaidin go maith.
The morning isn't good.
Tá sé an-mhór.
He is very big.
Tá sé an-bheag.
He is very small.
Tá sé an-sean.
He is very old.
Tá sé an-óg.
He is very young.
Tá sé an-mhaith.
He is very good.
Tá sé an-tinn.
He is very ill.
Níl mé go dona anois.
I'm not bad now.
Tá mé go maith inniu.
I'm well today.
An bhfuil mé go deas?
Am I nice?
Tá tú go hálainn, maise.
You're beautiful, indeed.
Níl tú fliuch?
You're not wet?
Níl sé sean, tá sé óg.
He's not old, he's young.
An bhfuil tú ansin arís?
Are you there again?
Tá mé anseo anois.
I am here now.
Níl sé istigh.
He is not inside.
Tá sé thuas ansin.
He is up there.
Tá sí thíos.
She is below.
Níl sé amuigh anseo.
He is not out here.